Klimatas ir žemės ūkis

Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) patvirtintoje Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje (Darbotvarkė) didelis dėmesys skiriamas ir žemės ūkiui.

Darbotvarkėje nustatyti Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos iki 2030 m., iki 2040 m. ir ilgalaikiai – iki 2050 m. – tikslai ir uždaviniai klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse. Klimato kaitos švelninimo politika siekiama mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir didinti jų absorbavimą. Klimato kaitos švelninimas ypač svarbus energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio, atliekų, miškininkystės sektoriuose. Prisitaikymo prie klimato kaitos politika siekiama sustiprinti gebėjimą prisitaikyti, padidinti atsparumą ir sumažinti pažeidžiamumą dėl klimato kaitos poveikio siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi, užtikrinti tinkamas atsakomąsias prisitaikymo priemones.

Išmetamų ŠESD kiekio mažinimo tikslas žemės ūkio sektoriuje (palyginti su 2005 m.)

Klimato kaitos švelninimo uždaviniai žemės ūkio sektoriuje 2030 m.:

 • diegti inovatyvias technologijas, plėtoti tvarų ūkininkavimą, didinti pridėtinę vertę visose žemės ūkio šakose;
 • ne mažiau kaip 15 proc. sumažinti azotinių mineralinių trąšų naudojimą žemės ūkyje, palyginti su 2020 m.;
 • skatinti inovatyvias, taršą mažinančias gyvulininkystės, galvijų šėrimo technologijas ir praktiką, skaitmenizavimą gyvulininkystės ūkiuose, vykdyti produktyvumo tyrimus;
 • pasiekti, kad tvariai būtų tvarkoma ne mažiau kaip 70 proc. susidarančio mėšlo ir srutų kiekio;
 • įgyvendinti priemones, mažinančias tiesioginį ir netiesioginį azoto junginių išsiskyrimą į aplinką dėl žemės ūkio veiklos;
 • padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotą, palyginti su 2020 m.;
 • pasiekti, kad 50 proc. kiaulių ir galvijų mėšlo būtų naudojama biodujoms gaminti;
 • mažinti cheminių pesticidų naudojimą ir plėsti integruotos kenkėjų kontrolės sistemą;
 • maisto produktų tiekimo grandinę priartinti prie vartotojų;
 • vėliausiai iki 2025 m. sukurti ir pradėti taikyti ŠESD apskaitos sistemą ūkių lygiu;

Klimato kaitos švelninimo uždaviniai žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje 2030 m.:

 • pasiekti, kad dirbamos žemės išmetamų ŠESD kiekis nuolat mažėtų, taikant dirvožemiui palankius ūkininkavimo metodus ir gerinant jo būklę;
 • ne mažiau kaip 8 000 ha padidinti daugiamečių pievų plotus;
 • plotus, kuriuose taikomos neariminės technologijos, padidinti 3 kartus;
 • 10 proc. žemės ūkio naudmenų panaudoti biologine įvairove turtingiems kraštovaizdžio elementams;
 • atkurti ne mažiau kaip 8 000 ha daug anglies turinčių ekosistemų plotų, užtikrinti jų tvarų naudojimą, iki 2024 m. sustabdyti naujų natūralių pelkių eksploatavimą;
 • skatinti pramonei tinkamų augalų (pluoštinių ir kt.) auginimą, jų ir medienos panaudojimą pramonės šakose;
 • plėtoti į aukštą pridėtinę vertę orientuotą ir į žiedinę pereinančią bioekonomiką, padidinti jos indėlį į šalies BVP.

Darbotvarkėje taip pat numatytas ir Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių politikos tikslas – sumažinti esamą ir numatyti galimą gamtinių ekosistemų ir šalies ekonomikos sektorių pažeidžiamumą, sustiprinti gebėjimą prisitaikyti, ekonomiškai efektyviai sumažinti riziką ir žalą, išlaikyti ir padidinti atsparumą klimato kaitos pokyčiams, siekiant užtikrinti palankias visuomenės gyvenimo ir darnios ūkinės veiklos sąlygas, kad nekiltų grėsmė maisto gamybai. 

Žemės ūkis ir miškininkystė įvardijami kaip jautriausi klimato kaitos pokyčiams sektoriai, todėl numatoma didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą klimato pokyčiams, užtikrinant tausų gamtos išteklių naudojimą, ypač dirvožemio tausojimą, stiprinant ūkininkų gebėjimus prisitaikyti prie klimato kaitos, atkuriant ir kuriant naujus kraštovaizdžio elementus, taikant pavojų ir krizių valdymo finansines priemones. Taip pat bus siekiama išsaugoti ir didinti ekosistemų atsparumą, ekosisteminių paslaugų mastą ir vertę, daugiau dėmesio skiriant gamtos procesais pagrįstiems sprendimams.

Nuoroda į interaktyvų įrankį ŠESD kiekio analizei žemės ūkyje 

Atnaujinimo data: 2024-02-12