Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas "Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo"  

Šiame teisės akte galėsite susipažinti su patvirtintomis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje taisyklėmis; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašu; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir konsultavimosi su asmens duomenų priežiūros institucija tvarkos aprašu. Taip pat sužinosite, kokių duomenų subjektų grupių asmens duomenys ir kokiais tikslais tvarkomis ministerijoje, pagrindines duomenų subjektų teises ir kt.

Asmens duomenys ministerijoje saugomi ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

 

Inga Perevičiūtė-Antulienė, Justė Motėjūnienė ir Linas Lapinskas yra paskirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigūnais. Pagrindinė Žemės ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigūnų pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnus visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnai privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jų užduočių vykdymu, laikydamiesi Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūnų kontaktai:

Justė Motėjūnienė
I. Kanto g. 23 Kaunas
Tel. +370 697 65289

Linas Lapinskas 
Gedimino pr. 19, LT- 01103 Vilnius
Tel. +370 5 239 1033

Inga Perevičiūtė-Antulienė

Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Tel. +370 5 210 0526

El. p. [email protected], [email protected]ir[email protected]

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

 

Skundus dėl Žemės ūkio ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
Faks. +370 5 261 9494
El. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-02-20