Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą atlieka ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

Išsamesnė informacija apie atliktus korupcijos rizikos valdymo vertinimus:

2022 m. atliktas Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos valdymo vertinimo auditas. Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius nusimatė konkrečias priemones, kurių imsis pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui, ir 2022 metais jas įgyvendino.

2020 m. atliktas korupcijos rizikos valdymo šiose Žemės ūkio ministerijos valdymo srities įstaigose vertinimas: Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos; Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos; Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos; VĮ Valstybės žemės fonde; VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre; VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre GIS-Centras"; VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje; VŠĮ "Ekoagros"; VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūroje. Žemės ūkio ministerijos valdymo srities įstaigos parengė rekomendacijų įgyvendinimo planus ir nusimatė konkrečias priemones, kurių imsis 2021 metais, kad ištaisytų rastus neatitikimus.

2017 m. Vidaus audito departamento Rizikos analizės ir kontrolės skyrius atliko korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą. Vertinimo tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje 2016 metais bei pateikti išvadas, pastabas bei rekomendacijas. Atlikus vertinimą konstatuota, kad, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.  Korupcijos pasireiškimo tikimybė tam tikrose ministerijos veiklos srityse buvo galima dėl žmogiškojo faktoriaus ar kitų nenumatytų vidinių ir išorinių veiksnių. Korupcijos pasireiškimo rizika ministerijoje buvo kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę, tiek imantis atitinkamų prevencinių veiksmų.

2016 m. atlikus korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą  išvadoje konstatuota, kad vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

Atnaujinimo data: 2023-12-12