ES 2030 m. dirvožemio strategija

Komunikatas dėl naujos ES dirvožemio strategijos iki 2030 metų (toliau – Strategija) patvirtintas 2021 m. lapkričio 17 d., jame pagrindinis dėmesys skiriamas dirvožemio geros būklės užtikrinimui, jo tvariam naudojimui ir dirvožemio teikiamos įvairiapusės naudos žmonėms, maistui, gamtai ir klimatui įvertinimui.

Pagrindiniai Strategijos elementai – darnus dirvožemio valdymas, užterštų teritorijų identifikavimas ir atstatymas, geros dirvožemio „sveikatos“ pasiekimas iki 2050 m.

Svarbu, kad Strategija apima pagrindinius dirvožemio apsaugos aspektus ir numato siekius, kad dirvožemiui būtų taikoma tokio pat lygmens apsauga, kaip vandenims, jūrų aplinkai ir orui. Europos Komisija ketina iki 2023 m. pasiūlyti Dirvožemio sveikatos teisės aktą (Soil Health Law), kuris sukurtų dirvožemio apsaugos teisinį pagrindą ES lygiu ir padėtų integruoti dirvožemio apsaugos nuostatas į kitas politikos sritis.

Strategijoje numatomi konkretūs tikslai dirvožemio apsaugai, atstatymui ir darniam valdymui:

• Užtikrinti, kad dirvožemiui būtų taikoma tokio pat lygmens apsauga, kaip vandenims, jūrų aplinkai ir orui;

• Prisidėti prie klimato neutralumo tikslo ir prisitaikymo prie klimato kaitos;

• Skatinti darnų ir žiedinį iškasto dirvožemio naudojimą;

• Siekti ES „no net land take“ („jokio žemės užėmimo“) tikslo iki 2050 m.;

• Siekti uždaro maistinių medžiagų ir anglies dioksido ciklo;

• Saugoti dirvožemio biologinę įvairovę;

• Skatinti darnų dirvožemio valdymą;

• Stabdyti dykumėjimą;

• Mažinti dirvožemio taršą;

• Išvalyti užterštas teritorijas.

Kiekvieno iš nurodytų tikslų pasiekimui Strategijoje yra nurodyti priemonių paketai, kuriuos ES valstybės narės turėtų įgyvendinti siekiant bendro strategijos tikslo – apsaugoti ir tausiai naudoti dirvožemį.

Strategija yra susijusi su įvairiomis Žaliojo kurso iniciatyvomis, įskaitant: Nulinės taršos veiksmų planu, Žiedinės ekonomikos veiksmų planu, Cheminių medžiagų strategija, Biologinės įvairovės strategija, „Fit for 55“ klimato paketu, Prisitaikymo prie klimato kaitos strategija, „Nuo lauko iki stalo“ strategija, žaliuoju finansavimu ir taksonomija, naująja BŽŪP, Bioekonomikos strategija, Miškų strategija.

Atnaujinimo data: 2023-12-12