Tyrimai ir analizės

Nr.

Tyrimo, analizės pavadinimas

Tyrimo, analizės atlikimo metai

Tyrimo, analizės tikslas

Teisinio reguliavimo rezultatai

Rezultatų įvertinimai

Tyrimą, analizę atliko

Tyrimo kaina

1.

Draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo apskaičiavimas

2022 m.

Siekiant geresnio rinkos draudimu pagrįstų meteorologinių žalų valdymo augalams, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, įvertinti kompensuojamų rizikų sąrašo praplėtimo galimybę kitomis sisteminėmis rizikomis (pvz., iššalimu, ilgu lietingu laikotarpiu ir kt.), apskaičiuojant kompensavimui reikalingą biudžeto lėšų sumą. Šiuo metu yra kompensuojama dalis draudimo įmonių išmokėtų išmokų tik už stichinės sausros draudžiamuosius įvykius.

II. Nustatyti koeficiento metines reikšmes 2023–2027 m. laikotarpiu, vadovaujantis sukurta koeficiento apskaičiavimo metodika ir formule.

Ataskaita

-

Ekspertas

Artūras Lakis

7 865 Eur

2.

Biometano dujų gamybos perspektyvų Lietuvoje

įvertinimo studija

2022 m.

Įvertinti Lietuvoje turimų biometano gamybai  tinkamų žaliavų spektrą ir nustatyti tvariai gaminamų žaliavų potencialą, numatyti konkrečius veiksmus, kurie padėtų plėtoti biometano gamybą Lietuvoje.

Pateikta analizė ir Veiksmų planas

Studija pristatyta Žemės ūkio ministerijos vadovybei

UAB „ESTEP Vilnius“

Ieva Kriščiūnaitė–Kačiuškienė

10 000 Eur

3.

Rekomendacijos dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo ir administravimo

2022 m.

Įvertinti ir pateikti rekomendacijas dėl tikslingumo nustatyti vieną bendrą administravimo tvarką (Administravimo taisykles), apimančią Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) investicinę paramą ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) tiesiogines išmokas ir sektorinę paramą.

Parengtos - Rekomendacijos dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo ir administravimo

Rengiant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo ir administravimo taisykles atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

UAB „ESTEP Vilnius“

Agnė Miseliūnienė

3299,82 Eur

4.

Rekomendacijos dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą (SP),  ekonominio gyvybingumo kriterijų nustatymo bei taikymo

2022 m.

Atlikti 2014–2022 m. programiniu laikotarpiu taikomų žemės ūkio ir kaimo vietovėse esančių subjektų, siekiančių pasinaudoti ES parama, ekonominio gyvybingumo rodiklių ir jų reikšmių analizę bei parengti rekomendacijas dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį  planą, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatų.

Parengtos rekomendacijos dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą (SP),  ekonominio gyvybingumo kriterijų nustatymo bei taikymo.

Rengiant Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės, atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

UAB ,,Ernst & Young Baltic“

Linas Dičpetris

11999,33 Eur

5.

Konsultacijos dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano finansinių priemonių įgyvendinimo.

2022 m.       

Parengti rekomendacijas dėl SP finansinių priemonių (FP) įgyvendinimo atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas bei vykstantį  nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo procesą.

Pirmajame etape pateikti siūlymai dėl bendrojo FP įgyvendinimo proceso: parengtos rekomendacijos dėl Finansų ministerijos patvirtintų finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių tikslinimo integruojant į jas SP finansinių priemonių įgyvendinimo nuostatas; pateiktos rekomendacijos dėl SP finansinių priemonių įgyvendinimo papildant esamą KPP fondų fondą“, pateiktos rekomendacijos dėl būtinų veiksmų rengiantis SP finansinių priemonių įgyvendinimui. 

Antrajame etape parengtos rekomendacijos dėl SP finansinių priemonių „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinė priemonė)“ įgyvendinimo schemų.

Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas:

1. numatyta SP finansines priemones įgyvendinti papildant esamą KPP fondų fondą;

2. Finansų ministerijai pateiktas finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektas;

 3. numatytas veiksmų planas dėl pasirengimo SP finansinių priemonių įgyvendinimui;

4. parengti SP finansinių priemonių įgyvendinimo schemų projektai.  

UAB „ESTEP Vilnius“

Agnė Miseliūnienė

I etapas -

3599,80 Eur (apmokėta)

II etapas –

6374,64 Eur (neapmokėta. Vyksta schemų derinimas)

6.

Konsultavimo dėl pieno gamybos sektoriaus bendrojo pelno indekso nustatymo metodikos parengimo paslaugos

2023 m.

Skatinant ūkininkus prisiimti atsakomybę už riziką ir burtis į Rizikos valdymo fondus siekiama naudoti supaprastintas procedūras apskaičiuojant ūkininko gamybą ir pajamas, t.y. remtis indeksais, tačiau neišeliminuojant individualių ūkininko veiklos rezultatų, tokių kaip pagamintas produkcijos (pieno) kiekis. Tikslas - parengti metodiką Žaliavinio pieno gamybos sektoriaus bendrojo pelno indekso apskaičiavimui (toliau – PGSBPI) tam tikram produkcijos kiekiui (pvz. t pieno) realiu laiku (pvz. kas mėnesį), kuris būtų  taikomas ūkininkų pajamų netekimo apskaičiavimui kompensuojant EŽŪFKP lėšomis Žemės ūkio rizikos valdymo fondams už fondo išmokėtas ūkininkams kompensacijas dėl jų patirtų nuostolių.

Parengta tyrimo ataskaita

Atsižvelgiant į pateiktą metodiką bus parengtas Žemės ūkio ministro įsakymas dėl žalio pieno gamybos bendrojo pelno maržos (indekso) nustatymo.

Lietuvos socialinių mokslo centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

4880 Eur

Atnaujinimo data: 2023-12-12