Licencijos (leidimai)

 • Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos:
  • Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių
  • Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais
  • Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas
  • Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais
  • Fitosanitarinis sertifikatas
  • Muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalinės kilmės produkcijai laikyti pažymėjimas
  • Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimas
  • Augalo pasas
  • Šviežių vaisių ir daržovių atitikties kokybės reikalavimus sertifikatas
  • Perdirbti skirtų šviežių vaisių ir daržovių sertifikatas
  • Pažyma dėl šviežių vaisių ir daržovių neatitikties
  • Leidimas įvežti kenksmingus augalams ir augaliniams produktams organizmus, augalus, augalų produktus ir kitas medžiagas ir (arba) gabenti bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais
  • Licencija verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla
  • Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas
  • Augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimas
  • Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų patvirtinimas
  • Vienkartinio leidimo išdavimas įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, išaugintą ne Europos Sąjungos valstybėse, kuri nepripažinta lygiaverte dauginamajai medžiagai, išaugintai Europos Bendrijoje
  • Grūdų sandėlių licencijavimas
  • Paraiška įrašyti augalo veislė į Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą
  • Paraiška suteikti augalo veislei teisinė apsaugą Lietuvos Respublikoje
 • Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos:
  • Leidimas gaminti linų pluoštą
  • Pieno supirkėjo patvirtinimo pažymėjimas
 • Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
  • Žemės ūkio produkcijos importo licencija
  • Žemės ūkio produkcijos eksporto licencija
 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
  • Suaugusiųjų galvijų patinų mėsos sertifiktatas
  • Suagusiųjų galvijų patinų priekinių ketvirčių bekaulės mėsos sertifikatas
  • Suaugusių galvijų patinų užpakalinių ketvirčių bekaulės mėsos sertifikatas
  • Ūkio subjektų, kurie gamina, laiko, pakuoja, teikia į apyvartą pašarus, patvirtinimas ir/ar įregistravimas
 • Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos:  
  • Verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimas
  • Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimas
 • Tautinio paveldo produkto sertifikatų, tradicinių amatų meistrų pažymėjimų, tradicinių amatų mokymo programų sertifikatų, tradicinės mugės sertifikato išdavimas:
  • Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3043)
  • Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66-2508)
  • Tradicinių amatų klasifikacijos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481 (Žin., 2008, Nr. 102-3936)
  • Tradicinių amatų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481(Žin., 2008, Nr. 102-3936)
  • Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-498 (Žin., 2008, Nr. 107-4110)
  • Tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-498 (Žin., 2008, Nr. 107-4110)
  • Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, atitikties specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3D-739 (Žin., 2012, Nr. 110-5609)
 • Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo administracinės paslaugos teikimas:
  • Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)
  • Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 (Žin., 2005, Nr. 60-2138; 2009,  Nr. 103-4328)

Atnaujinimo data: 2024-02-06