Informavimo ir skatinimo priemonių programos

Europos Sąjungos (toliau – ES)  žemės ūkio produktų populiarinimo (angl. Promotion) kampanijų tikslas – atverti naujų rinkos galimybių ES ūkininkams ir plačiajai maisto pramonei, taip pat padėti jiems plėsti savo verslą.

Informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonių tikslas – didinti ES žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir taip užtikrinti didesnį konkurencinį teisingumą vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama didinti vartotojų informuotumą apie ES žemės ūkio produktų ir gamybos būdų privalumus ir didinti informuotumą apie ES kokybės sistemas ir šių sistemų pripažinimą. Be to, šiomis priemonėmis turėtų būti didinamas ES žemės ūkio produktų konkurencingumas ir vartojimas, didinamas jų matomumas ES ir už jos ribų ir didinama šių produktų rinkos dalis, ypatingą dėmesį skiriant toms trečiųjų šalių rinkoms, kurių augimo potencialas didžiausias. Tuo atveju, kai rimtai sutrikdoma rinka, prarandamas vartotojų pasitikėjimas arba iškyla kitų konkrečių problemų, tos priemonės turėtų padėti atkurti įprastas rinkos sąlygas. Tokios informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonės turėtų naudingai papildyti ir sustiprinti valstybių narių įgyvendinamas priemones.

Informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonės apima:

  • Informavimo ir pardavimo skatinimo programas. Pardavimo skatinimo programos yra dviejų rūšių. Paprastoji programa – skatinimo programa, kurią pateikia viena arba daugiau tos pačios valstybės narės organizacijų, už paprastųjų programų administravimą yra atsakingos pačios valstybės narės. Lietuvoje informavimo ir skatinimo paprastąsias programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Daugiašalė programa – bent dviejų organizacijų iš ne mažiau kaip dviejų valstybių narių arba vienos ar kelių ES lygmens organizacijų pateikta programa.  Daugiašalių programų administravimą Europos Komisija yra paskyrusi Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai (CHAFEA).
  • Europos Komisijos iniciatyva įgyvendinamas priemones. Tai diplomatinės pastangos ES nepriklausančiose šalyse siekiant plėtoti žemės ūkio ir maisto produktų prekybą, arba dalyvavimas mugėse ir informavimo kampanijos, kuriomis populiarinami ES žemės ūkio produktai.

Pažymėtina tai, kad Europos Komisija nustatė reikalavimus, kad informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonės negali būti susijusios su prekių ženklais arba kilme. Įgyvendinant programas, turi būti siekiama programose numatytų tikslų ekonomiškai ir efektyviai naudojant lėšas, o ne konkretaus gamintojo ir konkrečios produkcijos pasireklamavimo. Pareiškėju gali būti tik ūkio subjektas (pvz. asociacija) atstovaujantis tam tikrą sektorių arba produktą, konkretus maisto produkto gamintojas pareiškėju būti negali.

2020 m. pareiškėjas iš Lietuvos pateikė 2 paprastųjų programų pasiūlymus, kurie buvo atrinkti. Abiejų programų produktas – alus. Vienos programos tikslinės šalys: Pietų Korėja, Japonija, Kinija. Kitos programos: Ukraina, Rusija, Baltarusija (programa yra sustabdyta).

2020 m. atrinktos ir dvi daugiašalės programos, kurių koordinatorius yra pareiškėjas iš Lietuvos su šalimi partnere Bulgarija. Vienos programos tikslinė rinka yra JAV, kitos programos Ukraina, Kazachstanas.

Atnaujinimo data: 2023-12-12