• 2024 m. gegužės 30 d. Žemės ūkio miniterijos darbuotojams ir jos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovams vyks mokymai pranešėjų apsaugos tema. Mokymus ves Generalinės prokuratūros atstovai.
 • 2024 m. kovo 19 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos  organizuotame metodinės pagalbos renginyje tema "Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas",  skirtame viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, atsakingiems už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, bei darbuotojams, kuriems pavestos kurupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo funkcijos.
 • 2024 m. vasario 13 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos  organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje tema "Personalo patikimumo užtikrinimas". Šis renginys skirtas viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, kuriems pavestos personalo patikimumo užtikrinimo bei korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijos, siekiant stiprinti darbuotojų žinias ir gebėjimus, reikalingus užtikrinti personalo patikimumą viešojo sektoriaus subjekte.
 • 2024 m. vasario 8 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Antikorupcijos standartas ISO 37001. Kas tai ir kaip jis veikia praktikoje?, kurio metu buvo aptarti antikorupcijos standarto reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą mažinti korupcijos rizikas, kodėl organizacijos renkasi įsidiegti antikorupcijos standartą, kokie yra pagrindiniai žingsniai ir darbai siekiant tinkamai jį įsidiegti ir sertifikuoti. Savo patirtimis, kaip organizacijose įdiegiamas ir praktikoje įgyvendinamas antikorupcijos standartas ISO 37001 pasidalino atstovai iš VšĮ „CPO LT“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB „Oro navigacija".

     Čia galima rasti mokomąją ir metodinę medžiagą bei STT parengta e. mokymo platformą, kurioje kiekvienas gali savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą.

Renginių archyvas:

 • 2023 m. lapkričio 16 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje "Skaidrumo (at)skleidimas: nuo kovos su korupcija prie skaidrumo kultūros viešajame ir privačiame sektoriuose". Pranešimai buvo skaitomi ir diskusijos vyko komunikacijos ir skaidrumo, sąžiningumo viešuosiuose pirkimuose, apskaitos ir audito vaidmens skatinant sąžiningumą viešajame ir privačiame sektoriuose, sąžiningumo kultūros vystymo srityse.
 • 2023 m. spalio 24 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos  organizuotame ministerijų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų susitikime, kurio metu buvo aptarta, kaip sekasi ministerijoms skatinti, koordinuoti ir kontroliuoti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą pavaldžiuose ir (ar) jų valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose, pasidalinta ministerijų gerąja praktika, susijusia su Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų savarankiškos įstaigos funkcijų įgyvendinimu, bei aptarta galima Specialiųjų tyrimų tarnybos pagalba kuriant korupcijai atsparią aplinką.
 • 2023 m. gegužės 19 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos  organizuotame nuotoliniame renginyje „Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo teoriniai ir praktiniai  aspektai", kurio metu Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas pristatė korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo ir vertinimo teorinius ir praktinius aspektus.
 • 2023 m. kovo 7 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos  organizuotame nuotoliniame renginyje Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis", kurio metu Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas pristatė naują korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarką, įsigaliojusią nuo 2022 m. spalio 1 d.
 • 2022 m. lapkričio 29 d. vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams korupcijos prevencijos tema. Mokymais siekta pristatyti naujausius pasikeitimus ministerijos antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje ir atnaujinti darbuotojų žinias apie korupcijos prevenciją ir ministerijoje taikomas antikorupcines priemones. Mokymų metu pristatyta ministerijoje taikoma tvarka susijusi su viešųjų ir privačių interesų derinimu darbo grupių / komitetų veikloje, nagrinėtos praktinės situacijos, galimi rizikų atvejai, su kuriais darbuotojai gali susidurti kasdieninėje veikoje.
 • 2022 m. lapkričio 15 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką". Renginyje pristatytas pranešimas apie rizikas, jų valdymą bei valdymo naudą, pasidalinta rizikų valdymo organizacijose patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką. Savo įžvalgomis ir patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, AB "LitGrid", VĮ "Registrų centras", AB "Lietuvos  radijo ir televizijos centras" atstovai.
 • 2022 m. spalio 6 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje "Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai", skirtame viešojo sektoriaus subjektų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims. 
 • 2022 m. balandžio 27 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovė dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame instituciniame pasitarime, kuriame buvo aptarti institucijų pasiūlymai, pastabos, pateiktos įžvalgos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėlatsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui, kuris parengtas, siekiant įgyvendinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio 6 dalį. Siekta suderinti visų pastabas Projektui pateikusių institucijų pozicijas, atsakyti į institucijoms kilusius klausimus dėl šio Projekto įgyvendinimo jį patvirtinus.
 • 2022 m. balandžio 21 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?“ Renginyje pristatytos gerosios praktikos, kaip didinti organizacijų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą. Savo įžvalgomis ir patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir Joniškio ligoninės atstovai.
 • 2022 m. balandžio 12 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje neformalioje diskusijoje tema „Interesų konfliktų situacijos ir privačių interesų deklaravimo taisyklės“. Tai diskusijų vieta, kurioje dalijamasi patirtimi apie viešųjų ir privačių interesų derinimą – mokomasi vieni iš kitų. Renginio metu drauge su Vyriausios tarnybinės etikos komisijos komanda buvo aptarti iš anksto diskusijos dalyvių suformuluoti klausimai (situacijos) ir dalyviams pateikti kiek įmanoma išsamesni atsakymai apie interesų konfliktą, kuris negali būti hipotetinis, – jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus.
 • 2022 m. kovo 18 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame susitikime, kuriame už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ministerijose atsakingi asmenys kartu su STT atstovais aptarė naujojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo klausimus, pasidalino patirtimi, kaip sekasi jį įgyvendinti, su kokiomis problemomis susiduriama, ko trūksta tinkamam funkcijų, įtvirtintų Įstatyme, vykdymui užtikrinti, kokie teisiniai instrumentai neveikia arba yra nepakankamai efektyvūs. Tokio pobūdžio susitikimais siekiama padėti kurti darnią ir veiksmingą antikorupcinės aplinkos kūrimo sistemą ministerijose ir joms pavaldžiuose subjektuose, taip pat sukurti ministerijų darbuotojų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, tinklą.
 • 2022 m. kovo 1 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuotame nuotoliniu būdu vykusiame „Pranešėjų apsaugos forume 2022“. Šį renginį Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, bendradarbiaudama su VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyriumi (TILS), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, organizavo jau trečią kartą (trečius metus), siekdama išsiaiškinti, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, apžvelgti praktines šio įstatymo nuostatų taikymo galimybes bei pasiektus rezultatus. Renginio metu buvo dalijamasi per trejus metus sukaupta praktika bei diskutuota apie Įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2022 m. vasario 15 d., taikymą.
 • 2022 m. vasario 22 d. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovė dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje diskusijoje, kurios tikslas  – pasidalinti patirtimi, kaip organizacijoje sudėlioti procesai, kurie susiję su atvėsimo laikotarpiu, atsakomybėmis (funkcijų pasiskirstymu), pateikti realių istorijų pavyzdžių. Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovė skaitė pranešimą tema „Kaip valdomos rizikos keičiant darbą iš Ministerijos į pavaldžias organizacijas. Procesai ir praktika“. Pranešimus šiame valstybės institucijų, įstaigų, kitų organizacijų atstovų susitikime taip pat skaitė Lietuvos banko ir VĮ „Registrų centro“ atstovai.
 • 2021 m. lapkričio 23 d. vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovams tema Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika. Mokymuose pranešimą skaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė.
 • 2021 m. lapkričio 12 d. ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojai dalyvavo iniciatyvos "Skaidrumo akademija" nuotoliniame renginyje "Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: personalo patikrinimo užtikrinimas", kurio metu buo pristatytos Korupcijos prevencijos įstatymo naujovės personalo patikrinimo srityje bei pasidalinta gerąja praktika.
 • 2021 m. spalio 28 d. vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovams temaKorupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“. Mokymuose pranešimus skaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.
 • 2021 m. rugsėjo 16 d. vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei valstybės valdomų įmonių atstovams tema „Lobistinės veiklos reglamentavimo naujovės, praktiniai įgyvendinimo aspektai“. Praėjus 9 mėnesiams po naujos redakcijos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įsigaliojimo ir susiformavus tam tikrai šio įstatymo taikymo praktikai, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai diskusijos forma aptarė praktines situacijas, dažniausiai pasitaikančias ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikloje, atsakė į darbuotojams dažniausiai kylančius klausimus dėl lobistinės veiklos identifikavimo, deklaravimo bei kitų su lobistine veikla susijusių aspektų, pateikė rekomendacijų, kaip darbuotojai turėtų elgtis konkrečiose situacijose, patyrę lobistinę įtaka. Mokymų metu įgytas žinias bus galima pritaikyti kasdienėje veikloje, vertinant situacijas dėl galimai patirtos lobistinės įtakos, vykdant pareigą deklaruoti tokią patirtą įtaką, bendraujant su lobistais.
 • 2021 m. gegužės 27 d. vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovams temaInteresų konfliktų valdymas ir atpažinimas. Mokymuose pranešimus, kuriuose buvo aptartos interesų konfliktų atpažinimo, valdymo, prevencijos, privačių interesų deklaravimo temos, skaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bei Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai.
 • 2021 m. gegužės 5 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizuojamoje nuotolinėje diskusijoje Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti? Diskusijos metu pranešimus skaitė ir gerąja praktika dalinosi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir VĮ „Registrų centras“ atstovai.
 • 2021 m. balandžio 22 d.  vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovamstema„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Mokymuose pranešimą, kuriame buvo aptarti pagrindiniai korupciniai mechanizmai ir rizikos viešuosiuose pirkimuose, prevencijos priemonės, pateiktos rekomendacijos skaidriam ir efektyviam viešųjų pirkimų vykdymui, pasidalinta geraisiais korupcijos rizikų suvaldymo kitose viešojo sektoriaus institucijose pavyzdžiais, skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas. Mokymuose dalyvavo per 100 ministerijos ir pavaldžių įstaigų atstovų.
 • 2021 m. vasario 23 d.vyko ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus organizuoti nuotoliniai mokymai ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo srities įstaigų bei įmonių atstovams tema Lobistinės veiklos reglamentavimo ir privačių interesų deklaravimo per Privačių interesų registrą naujovės. Pranešimus apie lobistinės veiklos reglamentavimo nuo 2021 m. sausio 1 d. naujoves, lobistinės veiklos administravimo ministerijoje tvarką bei privačių interesų deklaravimo per Privačių interesų registrą naujoves (PINREG) skaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir miniserijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai. Diskusijų dalyje pranešimus skaitę asmenys atsakė į gausius dalyvių klausimus. Mokymų metu įgytas žinias bus galima pritaikyti kasdienėje veikloje, vertinant situacijas dėl galimai patirtos lobistinės įtakos, vykdant pareigą deklaruoti tokią patirtą įtaką, bendraujant su lobistais, taip pat vykdant pareigą deklaruoti privačius interesus.
 • 2021 m. vasario 18 d. Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotame Pranešėjų apsaugos forume | 2021,kurio tikslas buvo pristatyti, kaip keitėsi pranešėjų apsauga Lietuvoje 2020 m. Forume pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos atstovai. Po pranešimų pristatymo vyko interaktyvi diskusija apie pranešėjų apsaugos prioritetus 2021 m.
 • 2020 m. gruodžio 16 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotoje viešoje konsultacijoje „Skaidresnio lobizmo link: ką ir kaip deklaruoti nuo 2021 m.?“, kurios tikslas buvo pristatyti 2021 m. įsigaliosiančio naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymo gaires, aptarti jau turimus duomenis apie parlamentarų susitikimus su interesų grupėmis bei būdus, kaip užtikrinti skaidresnį ir labiau pamatuotą sprendimų priėmimą Seime, ministerijose, savivaldybėse ir kitose institucijose.
 • 2020 m. rugsėjo 29 d. Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, kurie rengia teisės aktus ar jų projektus bei kurie juos vertina antikorupciniu požiūriu, turėjo galimybę dalyvauti Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame sustikime-mokyme, kurio metu buvo aptarti teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Šiame susitikime dalyvavo gausus ministerijos darbuotojų būrys – per penkiasdešimt.
 • 2020 m. rugsėjo 17 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavoValstybės tarnybos departamento organizuotuose mokymuose Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos tema, kurių vienas iš tikslų suteikti teorinių žinių, kurios galėtų padėti atsakyti į praktiškai kylančius etikos ir korupcijos prevencijos klausimus; išmokyti ne tik identifikuoti savo veiklos srityje korupcijos aprakas, bet ir tinkamai reaguoti į jas; ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus elgtis neįprastose/ ekstremaliose/ sudėtingose realiose, jų aplinkai būdingose/ galimose situacijose.
 • 2020 m. rugsėjo 10 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas praktinis seminaras tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas“, skirtas Žemės ūkio ministerijos ir jos pavaldume esančių įstaigų ir įmonių vadovams.
 • 2020 m. birželio 18 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos, Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių atstovais, atsakingais už korupcijos prevenciją. Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai pasidalino žiniomis reikalingomis antikorupcinei aplinkai kurti, supažindino su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisiniu reglamentavimu, metodika bei rekomendacijomis. Susitikimo metu atsakyta į dalyvių klausimus.
 • 2020 m. vasario 26 d. Žemės ūkio ministerijoje Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovės vedė mokymus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo naujovių nuo 2020 m. sausio 1 d. bei Lobistinės veiklos įstatymo taikymo tema. Mokymuose dalyvavo Žemės ūkio ministerijos darbuotojai ir valstybės tarnautojai bei Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių atstovai. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovės pristatė Viešųjų ir privačių interesų įstatymo naujoves, Privačių intersų deklaravimo pasikeitimus nuo 2020 m. sausio 1 d., bendravimo su lobistais rekomendacijas, atsakė į dalyvių klausimus.
 • 2020 m. vasario 11 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje vykusiame renginyje  „pranešėjų apsaugOS FORUMAS 2020“. Generalinės prokuratūros kartu su „Transparency International“ ir Specialiųjų tyrimų tarnyba organizuotame forume Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo tema, buvo aptarti esminiai Pranešėjų apsaugos įstatymo aspektai bei įvertinta, ar šio įstatymo nuostatos yra pakankamos, siekiant užtikrinti maksimalią pranešėjų apsaugą mūsų šalyje, kiek jos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie ES teisės pažeidimus, normas. Generalinė prokuratūra, kaip kompetentinga institucija, aptarė per vienerius metus sukauptą minėto įstatymo taikymo praktiką, pasidalys kilusiais iššūkiais. Vidinius pranešimų kanalus sėkmingai įsidiegusios įstaigos pristatė jų diegimo procesą.
 • 2019 m. lapkričio 28 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos, Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių atstovais, atsakingais už korupcijos prevenciją. Susitikimo metu Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai pasidalino savo patirtimi  antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais, korupcijos prevencijos aktualijomis, Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atstovai pristatė korupcijos pasireiškimo tikimybės  įvertinimo atlikimo problemas ir gerąsias praktikas, pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Žemės ūkio ministerijos valdymo srities įstaigose ir įmonėse apžvalgą. Susitikimo metu atsakyta į dalyvių klausimus.
 • 2019 m. lapkričio 21 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“, kurios metu buvo aptariami korupcijai atsparios aplinkos kūrimo iššūkiai, kryptys ir galimybės, pasidalinta ES šalių gerąja praktika.
 • 2019 m. lapkričio 20 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Teisingumo ministerijoje vykusiame susitikime, kurio tikslas – aparti pateiktus apibendrintus atsakymus į Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) parengtą klausimyną, skirtą penktajam vertinimo etapui dėl centrinės vykdomosios valdžios bei teisėsaugos institucijų korupcijos prevencijos ir atsparumo korupcijai skatinimo.
 • 2019 m. spalio 24 d.  Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame susitikime informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo bei antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais, pristatyta geroji praktika.
 • 2019 m. spalio 3 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotame renginyje „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavimas kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Renginio metu  pranešimus skaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vilniaus politikos analizės instituto, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai, savo gerąją praktiką pristatė AB „Lietuvos paštas“, VĮ „Registrų centras“ prevencijos specialistai.
 • 2019 m. rugsėjo 26 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame metodinės pagalbos renginyje korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimo klausimais.
 • 2019 m. gegužės 10 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo tema, vykusioje UAB „Lietuvos energija“.
 • 2019 m. kovo 22 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnyboje vykusiame susitikime su ministerijų atstovais, atsakingais už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą savo institucijoje, dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose. Susitikimo metu diskutuota vienodos šių padalinių praktikos formavimo klausimu, aptarti korupcijos rizikų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir paramos gavimu, mažinimo klausimai.
 • 2019 m. vasario 28 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos kartu su Teisingumo ministerija organizuotoje diskusijoje „Pranešėjų apsauga kaip korupcijai atsparią aplinką užtikrinanti priemonė“.
 • 2018 m. gruodžio 12 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos suorganizuotoje apvaliojo stalo diskusijoje antikorupcine tematika, pristatė Žemės ūkio ministerijos praktiką.
 • 2018 m. gruodžio 10 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotoje konferencijoje ir Policijos departamento Imuniteto valdybos organizuotame renginyje minint Tarptautinę antikorupcijos dieną
 • 2018 m. lapkričio 8 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko antikorupcinio švietimo paskaita. Jos metu Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas Elanas Jablonskas pasidalijo teorine ir gyvenimiška patirtimi korupcijos prevencijos, dovanų politikos ir kitomis aktualiomis temomis

 • 2018 m. rugsėjo 28 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su  Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovais korupcijos prevencijos klausimais. Susitikimo metu, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai pasidalino savo patirtimi dėl  korupcijos kaip reiškinio, korupcijos prevencijos ir kitais aktualiais klausimais

 • 2018 m. vasario 21 d. ministerijos atstovas dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ mokymuose „Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas“

 • 2017 m. gruodžio 5 d. ministerijos atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“. Renginio tikslai: sutarti ar korupcija vis dar problema viešajame sektoriuje ? aptarti korupcijos rizikos veiksnius ir problemas viešajame sektoriuje; sutarti, kaip turėtume kurti korupcijai atsparią aplinką, ir ar tam gali padėti Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui, bei paminėti tarptautinę Antikorupcijos dieną.

 • 2017 m. spalio 17 d. ministerijos atstovai dalyvavo Lietuvos standartizacijos departamento organizuotame informaciniame seminare „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas“.

 • 2017 m. rugsėjo 21 d. ministerijos atstovas dalyvavo Vyriausybės rūmuose vykusioje diskusijoje, kur atsižvelgiant į Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, įtvirtintą siekį užtikrinti veiksmingą korupcijos kontrolę, suorganizuota diskusija korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje tobulinimo galimybėms aptarti. Šiame renginyje Specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė antikorupcinės aplinkos vadovą viešajam sektoriui, Vidaus reikalų ministerija – Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 patvirtinto Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.3.3 darbo „Kovos su korupcija sistemos tobulinimas“ 8 punkto „Reikalavimų skaidrumui (valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) užtikrinti nustatymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimo metodikos parengimas, sudarant teisines ir praktines prielaidas struktūrizuoti ir formalizuoti korupcijos prevencijos ir skaidrumo užtikrinimo procesus ir priemones bei juos vertinti pagal vienodą standartą“ įgyvendinimo galimybes.

 • 2017 m. gegužės 30 d. ministerijoje tęsiant bendradarbiavimą su STT surengti mokymai „Korupcijos rizikos sritys“, pranešėja - STT Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Razmytė. Dalyvavo ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų darbuotojai. 

 • 2017 m. gegužės 4 d. ministerijos įmonių ir kontroliuojamų bendrovių atstovams surengtas metodinės pagalbos renginys (seminaras). Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai suteikė įmonėms žinių reikalingų antikorupcinei aplinkai kurti, supažindino įmones su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisiniu reglamentavimu, metodika bei rekomendacijomis, pristatė Antikorupcijos vadovą verslui.

 • 2016 m. gruodžio 9 d. ministerijos atstovas dalyvavo skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“, kartu su partneriais  „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Asociacija „Investors‘ Forum“, EY Lithuania, SEB bankas, organizuotame renginyje, kurio metu buvo dalinamasi idėjomis ir ieškoma galimybių bendriems projektams antikorupcinei aplinkai stiprinti.

 • 2016 m. birželio 17 d. ministerijos atstovas dalyvavo STT organizuotame metodinės pagalbos teikimo seminare/diskusijoje korupcijos prevencijos temomis.

 • 2016 m. birželio 15 d. penki ministerijos darbuotojai dalyvavo seminare „Viešieji pirkimai ir korupcijos prevencija: rizikų valdymas ir ekspertų rekomendacijos“.

 • 2016 m. vasario 24 d. Žemės ūkio ministerijoje Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Informacijos saugumo valdybos ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Juozas Berenta ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų darbuotojams pravedė mokymus antikorupcijos tematika. Mokymų tema – „Kyšiai ir dovanos. Mitai ir realybė“.

 • 2015 m. gruodžio 9 d. Europos Komisijos kovos su sukčiavimu įrankio ARACHNE pristatyme dalyvavo 2 ministerijos darbuotojai.

 • 2015 m. spalio 1 d. Finansų ministerijos mokymų centre seminare „Korupcijos rizika Europoje. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas“ dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.

 • 2015 m. rugsėjo 15 d. Finansų ministerijos mokymų centre seminare „Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos prevencija Lietuvoje“ dalyvavo 1 ministerijos darbuotojas.

 • 2015 m. vasario 12-13 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – viešųjų pirkimų srityje“ (16 akademinių val.), kuriuose dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.

 • 2014 m. gruodžio 8 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Tarptautinės antikorupcijos dienos (gruodžio 9  d.) minėjime Vyriausybės rūmuose. Renginiu siekiama pagerbti ir paskatinti asmenis ar organizacijas, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos srityje.

 • 2014 m. gruodžio 4 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Valstybės tarnybos departamento organizuotoje konferencijoje „Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje“ rezultatų pristatymas“, kurios metu kalbėta antikorupcine tematika ir apie profesinę etiką darbe.

 • 2014 m. birželio 5 d. „Transparency International“ Lietuos skyrius ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba suorganizavo diskusiją “Kodėl Lietuvoje vis dar nesaugome pranešėjų?”, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas.

  Nors Lietuvoje jau kurį laiką diskutuojama, kaip reikia saugoti apie galimą korupciją arba neteisėtą veiklą pranešančius asmenis, šalyje vis dar nėra pakankamo teisinio reguliavimo, užtikrinančio tokių asmenų apsaugą.  2013 m. Lietuva pateko tarp ES šalių, kuriose pranešėjų apsaugos nėra arba yra labai ribota, rodo „Transparency International“ ataskaita. Diskusijos metu kalbėta apie tai, kas yra pranešėjas ir nuo ko jis turi būti saugomas, kokia šiuo metu yra teisinė situacija, esminės pranešėjų apsaugos spragos bei kokių žingsnių ir kam reikia imtis, kad pranešėjai būtų saugomi tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Diskusijoje savo įžvalgomis dalinosi Lietuvos verslo konfederacijos arbitražo komisijos pirmininkė Vilija Vaitkutė Pavan, STT Teisės skyriaus viršininko pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, Teisingumo ministerijos administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento patarėjas Marius Vainauskas, “Transparency International” Lietuvos skyriaus projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė. Diskusiją moderavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

 • 2014 m. birželio 5 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo TILS ir STT organizuotoje diskusijoje „Kodėl Lietuvoje vis dar nesaugome pranešėjų?“

 • 2014 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko konferencija-diskusija „Poveikis šešėlinei ekonomikai: baudimas ar prevencija ?“, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas.

 • 2014 m. sausio 30-31 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, kuriuose dalyvavo 7 ministerijos darbuotojai.

 • 2014 m. sausio 29 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Korupcija prevencija ir kontrolė“, kuriuose dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.

 • 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas ir antikorupcinių iniciatyvų apdovanojimai.

  Jungtinių Tautų iniciatyva gruodžio 9 diena paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti visuomenės dėmesiui į korupcijos problemą ir paskatinti užkirsti jai kelią. Lietuva Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją pasirašė 2003 m. ir 2006 m. šią konvenciją ratifikavo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas ir antikorupcinių iniciatyvų apdovanojimai, kurių metu už darbuotojų ir visuomenės šviečiamosios veiklos antikorupcine tematika vykdymą padėką ir apdovanojimą gavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Padėką ir apdovanojimą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rizikų vertinimo ir valdymo departamento direktorei Jurgitai Pugačiauskaitei-Butrimienei įteikė žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas.

 • 2013 m. spalio 6-8 d. du Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, dalyvavo seminare „Corruption and Ethics Violations in the Public Service: Identify Threats and Implement Integrity Systems“ („Korupcija ir etikos pažeidimai valstybės tarnyboje: nustatyti grėsmes ir  įgyvendinti sąžiningumo sistemas“) Mastrichte, Nyderlandų Karalystėje.

  Seminarą Mastrichte organizavo Europos viešojo administravimo institutas (European Institute of Public Administration). Lektoriai – Tom Fitzgerald, Irish Seconded National Expert, EIPA, Maastricht (NL), Pawel P. Mlicki,PhD, Senior Expert on Integrity and Anti-Corruption Measures, Independent Consultant, Warsaw (PL), Danielle Bossaert, Senior Lecturer, EIPA, Maastricht (NL), Timo Moilanen, Department of Finance, Helsinki (FI) ir Paul Arlman, Chairman, Transparency International, The Hague (NL). Seminaro metu pristatyti antikorupciniai ir etikos klausimai viešajame sektoriuje, korupcijos santykis su valdymo kokybe, šalių išsivystymo lygiu, kultūriniai šalių aspektai, tiek pristatymų, tiek diskusijų metu susipažinta su įvairių korupcijos prevencijos srityje pažengusių valstybių modeliais, kaip pvz., Norvegijos, Danijos, Suomijos. Nagrinėti korupcinių nusikaltimų atvejai jų praktiniai modeliai, gerosios praktikos pavyzdžiai. Buvo naudingos diskusijos su kitais seminaro dalyviais iš institucijų kaip Europos Komisija, NATO, Europos Chemijos Agentūra ir iš įvairių valstybių – Didžioji Britanija, Norvegija, Bulgarija, Rumunija, Italija, Turkija

 • 2013 m. rugsėjo 11 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų, vykdančių korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas, susitikimas su STT atstovu. Susitikimo metu aptarti korupcijos prevencijos priemonių vykdymo klausimai.

 • 2013 m. rugsėjo 10 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT atstovu dėl metodinės pagalbos susijusios su teisės aktų ar jų projektų antikorupciniu vertinimu. Susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.

 • 2013 m. kovo 27 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT atstovu dėl metodinės pagalbos susijusios su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu ir kovos su korupcija programų rengimu

  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2013 m. veiklos priemonių plane yra numačiusi teikti metodinę pagalbą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, kovos su korupcija programų rengimo, teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais. Ryšium su tuo, 2013 m. kovo 27 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT Korupcijos prevencijos valdybos korupcijos rizikos skyriaus viršininku Vidmantu Mečkausku. Susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. Diskusijos metu buvo nagrinėjami klausimai susiję su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu ir kovos su korupcija programų rengimu.

 • 2013 m. vasario 18 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatyta www.skaidrumolinija.lt

  Lietuvos gyventojai teigia dažnai susiduriantys su korupcijos apraiškomis įvairiose srityse. Tačiau aukštas nepasitikėjimo institucijomis lygmuo, taip pat nereti biurokratizmo atvejai, jiems trukdo spręsti iškilusias problemas teisėtai ir efektyviai. „Transparency International“ Lietuvos skyrius 2012 m. rudenį pristatė svetainęwww.skaidrumolinija.lt, kuri skirta paprastai ir greitai pranešti apie galimas korupcines veikas ar biurokratizmą, taip pat paklausti, kaip elgtis, susidūrus su tokiais pažeidimais. Šio įrankio pagalba galima identifikuoti ne tik daugiau korupcijai neatsparių sričių ar procedūrų, bet ir padėti institucijoms gerinti teikiamą viešąją paslaugą. Ši svetainė ir jos teikiamos galimybės pristatyta Žemės ūkio ministerijoje.

 • 2013 m. vasario 13 d. TILS įvyko diskusija apie antikorupcinių agentūrų veiklos efektyvumą, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas

 • 2011 m. lapkričio 17 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnė skaitė paskaitą Žemės ūkio ministerijos darbuotojams. Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojai buvo supažindinti su korupcijos reiškiniais, jų priežastimis ir žala, pagrindinėmis kovos su korupcija sritimis ir korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje, naujausiais korupcijos tyrimų rezultatais.

 • 2011 m. lapkričio 17 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnė skaitė paskaitą Žemės ūkio ministerijos darbuotojams

 • 2011 m. kovo 18 d. įvyko VTEK seminaras Žemės ūkio ministerijos darbuotojams

 • 2010 m. spalio 18 d. viešbutyje „ECOTEL“ Vilniuje vyko seminaras „Korupcijos rizikos analizės atlikimo praktika“

 • 2013 m. lapkričio 28 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ ir Transparency International organizuotame renginyje „Diskusija apie atvirų duomenų poreikį Lietuvoje“. Savo patirtimi ir idėjomis dalinosi verslo, startuolių, NVO ir akademinės bendruomenės atstovai. Daugiau apie renginį: www.skaidrumodirbtuves.lt

   

   

 

Atnaujinimo data: 2024-03-20