ES Baltijos jūros regiono strategijos politikos sritis „Bioekonomika“

EUSBSR.png                 INTERREG.png

ES Baltijos jūros regiono strategijos politikos srities „Bioekonomika“
veiklos 2022–2024 m. laikotarpiu


Politikos srities „Bioekonomika“ koordinatoriai inicijuoja ir koordinuoja veiklas, kurios prisidės prie bioekonomikos įgyvendinimo ir plėtros ES Baltijos jūros regione, pagal 2021 m. Europos Komisijos patvirtintą veiksmų planą.

Politikos srities „Bioekonomika“ koordinatoriai: 

Šiaurės ministrų taryba
Suomijos žemės ūkio ir miškų ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Švedijos žemės ūkio taryba

1 kryptis 
Bioekonomikos plėtojimas, siekiant didesnio tvarumo, produktyvumo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir atsparumo didinimas

Veiklos apima keletą sričių, tokių kaip tvari miškininkystė, medienos naudojimas, tvari maisto produktų ir kitų produktų gamyba, paslaugų plėtojimas tvariai naudojant žemės, jūrų, ežerų ir miškų išteklius. Veiklos susijusios su ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“, daugiausia dėmesio skiriant mėlynosios ir žaliosios bioekonomikos plėtojimui. 

2 kryptis
Žemės ūkio praktikos, siekiant didesnio tvarumo 

Veiklos nukreiptos skatinti azoto, fosforo ir kitų dirvožemyje esančių medžiagų kiekių tvarų valdymą,  tvarų vandens išteklių valdymą, kai tai susiję su žemės ūkiu ir miškininkyste. Prisitaikymas prie dažnėjančių potvynių ir sausrų. Baltijos jūros regiono durpynų savybių išnaudojimas siekiant mažinti klimato kaitą.

3 kryptis 
Visapusiško ir tvaraus išteklių naudojimo skatinimas, kad būtų išlaisvintas potencialas ir paspartinta bioekonomikos plėtra

Veiklos nukreiptos į visapusišką ir tvarų turimų žemės, miškų ir vandens išteklių valdymą: planavimą ir panaudojimą. Pagrindiniai akcentai: išteklių naudojimo svarba ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, siekiant paspartinti bioekonomikos ir tvarių sprendimų įgyvendinimą. Veiklos susijusios su ES Tvarios bioekonomikos strategijos įgyvendinimu.
 

Atnaujinimo data: 2024-02-21