Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-921 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-96 „Dėl Žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-921 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. IV ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2023 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorių mėnesinės algos kintamoji dalis 2024 m.: 

VšĮ „Ekoagros“

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2023 m.

(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Sukurta ir taikoma sąnaudų priskyrimo visoms vykdomoms sertifikavimo veikloms apskaitos sistema.1

Iki 2023-04-01

15

2.

Atlikta pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) sertifikavimo paslaugų įkainių pagrindimo studija ir jos rezultatai pateikti Žemės ūkio ministerijai.

Iki 2023-07-01

10

3.

Atlikta pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) sertifikavimo paslaugų įkainių pagrindimo studija ir jos rezultatai pateikti Žemės ūkio ministerijai.

20

10

4.

Užtikrinti švietėjišką veiklą apie ekologinę gamybą bei pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintus produktus (NKP), skirtą esamiems bei potencialiems veiklos vykdytojams ir galutiniams vartotojams:

4.1. šviečiamieji renginiai (mokymai, seminarai ir kt.) esamiems veiklos vykdytojams ir ketinantiems naujai įsitraukti į ekologinę bei NKP gamybą;

4.2. ekologinės ir NKP gamybos sertifikavimo procesų / oficialios kontrolės išaiškinimai ir dažnai pasitaikančių pažeidimų prevencijai skirtos informacinės medžiagos pateikimas veiklos vykdytojams (grafinių vizualizacijų ir kt. pagalba);

4.3. pranešimai spaudai, skirti galutiniam ekologiškos bei NKP produkcijos vartotojui.

≥ 12 renginių

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 informacinės aiškinamosios medžiagos vienetų

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 pranešimų spaudai

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o 2 ≥  NKP)

10

5.

Komunikacijos su klientais gerinimas ir prevencinė veikla, siekiant mažinti pažeidimų mąstą.2

 

Virš 85 proc. kiekvienos veiklos (ekologinės gamybos ir NKP) klientų.

 

10

 

Iš viso:

 

50

1 1. iki 2023-04-01 Žemės ūkio ministerijai pateikta informacija apie įstaigos atskirtas sąnaudas pagal veiklas remiantis 2022 m. duomenis ir sąnaudų atskyrimo metodika;

  1. iki 2023-04-01parengtas įstaigos informacinių sistemų sąnaudų atskyrimas pagal veiklas  ir atliktas apskaitos sistemos pritaikymas;
  2. nuo 2023-04-01 užtikrinamas sąnaudų pagal veiklas atskyrimas atnaujintoje ir atitinkamai pritaikytoje apskaitos sistemoje.

 

Vertinama pagal klientų anoniminės elektroninės apklausos rezultatus – teigiamai vertina VšĮ „Ekoagros“ vykdomos komunikacijos kokybę ir pažeidimų prevencijos veiklą (informacinės medžiagos skleidimą,  pro aktyvų informavimą ir kt.).

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2023 m.

(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Suorganizuotų tikslinių tarptautinių kontaktų užmezgimo renginių, viename renginyje dalyvaujant ne mažiau kaip 5 Lietuvos maisto pramonės įmonėms, skaičius, vnt.

5

5

2.

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje prevencija: informacijos sklaidos veiksmai (virtualūs ir kontaktiniai seminarai bei kitos informacijos sklaidos formos) tikslinei auditorijai, visuotinės tiekėjų apklausos ir (arba) administraciniai bei patikrinimai vietoje dėl galimos nesąžiningos prekybos, vnt.

100 administracinių patikrų;

10 informacijos sklaidos veiksmų.

 

10

3.

Įvykdytų mokymų kokybės vertinimo patikrų, nuo įstaigų vykdomų mokymo programų, skaičius, proc.

35

10

4.

Optimizuoti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – KVRPA) veiklą ir procesus – parengti ir su Žemės ūkio ministerija suderinti KVRPA struktūros projektą bei pateikti žemės ūkio ministrui tvirtinti.

Iki 2023-05-01

15

5.

Ekologiškų produktų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) pardavėjų skaičiaus padidėjimas www.kaimasinamus.lt svetainėje, vnt. lyginant su 2022-12-31 skaičiumi – 11 pardavėjų

Ne mažiau kaip 3 (iš kurių ne mažiau kaip 2 ekologiškų produktų ir – 1 NKP)

10

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14