Pieno ir pieno gaminių rinkos organizavimo priemonės

Pieno ir pieno gaminių rinkos organizavimo priemonės

Pieno rinkai stabilizuoti, ES gali taikyti sviesto ir nugriebto pieno miltelių intervencinius pirkimus ir privataus sandėliavimo paramos schemą. Intervencinių pirkimų schema gali būti taikoma nuo vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d., o privataus sandėliavimo parama gali būti taikoma EK priėmus sprendimą.

Sviesto intervencinė kaina lygi 246,39 EUR/100 kg, nugriebto pieno miltelių – 169,80 EUR/100 kg.

Rinkos reguliavimo priemones administruoja VšĮ Ekoagros.

Intervencinius pirkimus ir privataus sandėliavimo paramą reglamentuoja šie teisės aktai:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EEB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007;
  • Tarybos reglamentas (EB) Nr.1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės;
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui;
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės;
  • Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-378 (Aktuali redakcija).
  • Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-904 (Aktuali redakcija).

Atnaujinimo data: 2024-01-31