Pieno gamintojai, norėdami sustiprinti savo derybines galias, gali jungtis į pieno gamintojų organizacijas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, nustato pagrindinius gamintojų organizacijos veiklos tikslus, veikimo principus ir jų pripažinimo sąlygas. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 161 straipsniu, gamintojų organizacija turi būti juridinis asmuo, kurį sudaro pieno gamintojai ir yra įsteigtas šių gamintojų iniciatyva bei siekia bent vieno iš šių tikslų:

  • užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;
  • koncentruoti savo narių pagamintų produktų pasiūlą ir pateikti juos rinkai;
  • optimizuoti gamybos išlaidas ir stabilizuoti gamintojo kainas.

Gamintojų organizaciją turi sudaryti šalies narės nustatytas mažiausias būtinas narių skaičius ir (arba) ji turi turėti nustatytas mažiausias produkcijos apimtis.

Reglamento ES) Nr. 1308/2013 149 str. nustatyta, kad pieno gamintojų organizacijos ar jų asociacijos gali derėtis dėl savo narių parduodamo pieno visų sutarties sąlygų, tarp jų ir kainos, jeigu bendras pieno kiekis, dėl kurio pardavimo deramasi, neviršys:

  • 4,0 % viso ES pagaminamo pieno kiekio;
  • 33 % viso šalyje pagaminamo ir parduodamo pieno kiekio.

Lietuvoje pieno gamintojų organizacijų kūrimosi ir jų pripažinimo tvarką nustato 2012 m. rugpjūčio 13 d. žemės ūkio ministras įsakymas Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo“(toliau – taisyklės). Šiose taisyklėse nustatyti minimalūs reikalavimai gamintojų organizacijai. Ją turi sudaryti:

  • ne mažiau kaip 3 nariai;
  • bendras narių melžiamų karvių skaičius prašymo pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 50 arba narių parduodamo pieno kiekis per metus (imant paskutinių 12 mėn. laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos) – ne mažesnis kaip 300 t.

Gamintojų organizacijų pripažinimo administravimo procedūras atlieka VĮ Žemės ūkio duomenų centras. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu įforminamas gamintojų organizacijų pripažinimas.

Atnaujinimo data: 2023-12-12