Pieno gamintojų pajamų palaikymui nuo įstojimo į ES kasmet iš šalies biudžeto mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną. 2014-2022 m. jos buvo vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama. Nuo 2023 m. ši parama neskiriama. Nuo 2014 m. Lietuvos pieno gamintojams pradėtos mokėti išmokos iš ES biudžeto lėšų.

Tiesioginės išmokos pieno gamintojams:

 • Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną; 
 • 2021-2022 metų susietoji parama už pienines karves;
 • 2023-2027 metų susietoji parama už pienines karves.
   

Skyrimas

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną anksčiau vadinosi atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną. Parama už pieną už 2022 metus skiriama iš valstybės biudžeto pieno gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną, 2007 m. kovo 31 d. turėjo pieno kvotą, 2022 metais deklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei turi valdą, įregistruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Parama nepriklauso nuo šiuo metu parduodamo pieno kiekio, nes nuo 2007 metų ši parama tapo atsieta nuo gamybos.

Kaip apdorojama informacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras apskaičiuoja kiekvieno gamintojo paramos sumą ir elektroniniu būdu perduoda duomenis Agentūrai.

Išmokos dydis ir mokėjimas

2022 m. paramos dydis –15,46 Eur už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną. Parama mokama nuo 2022 m. rugsėjo 19 d.

Reikalavimai paramai gauti

Parama skiriama už 2022 metus pieno gamintojams atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

 • 2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, parama mokama, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;
 • 2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant paramą, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą, – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;
 • Įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu;
 • Jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2022 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

Svarbu

Pieno gamintojas apie jam apskaičiuotą paramos sumą gali susižinoti savo savivaldybėje arba kreipdamasis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą Vilniuje (tel. +370 5 26 60 601). Visą informaciją apie išmokėtas lėšas gali pasitikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale.
Gamintojai iki 2023 m. gegužės 31 d. per savivaldybę VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius) gali teikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl paramos skyrimo arba patikslinimo kartu su prašymą ar skundą pagrindžiančiais dokumentais.

Pagrindiniai teisės aktai

Atsakingas asmuo: Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Neringa Michailovaitė, tel. +370 5 239 1167, el. p. [email protected]

Skyrimas

Parama iš ES biudžeto lėšų skiriama valdų valdytojams, kurie atitinka reikalavimus, nustatytus žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakyme Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Kaip apdorojama informacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras apskaičiuoja kiekvieno gamintojo paramos sumą ir elektroniniu būdu perduoda duomenis Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Patikras vietoje atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Išmokos dydis ir mokėjimas

Išmokos dydis kasmet nustatomas ministro įsakymu iki einamųjų metų spalio 1 d.

Reikalavimai paramai gauti

Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:

 • kurie, vadovaudamiesi Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai)
 • už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves;
 • jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. Jeigu 18 mėnesių laikotarpiu pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu 18 mėnesių laikotarpiu.

Svarbu

 • Valdos valdytojas apie jam apskaičiuotą paramos sumą gali susižinoti savo savivaldybėje arba kreipdamasis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą Vilniuje (tel. +370 5 26 60 601). Visą informaciją apie išmokėtas lėšas gali pasitikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale.
 • Valdos valdytojas, Paraiškoje nurodęs, jog prašo skirti paramą, laiku negavęs paramos, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. gali raštu kreiptis į Agentūrą ar Centrą dėl informacijos suteikimo apie paramos neskyrimo aplinkybes.

Pagrindiniai teisės aktai

Atsakingas asmuo: Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Neringa Michailovaitė, tel. +370 5 239 1167, el. p. [email protected]

Skyrimas
Parama iš ES biudžeto lėšų skiriama valdų valdytojams, kurie atitinka reikalavimus, nustatytus žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. 3D-103 „Dėl 2023-2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Kaip apdorojama informacija
VĮ Žemės ūkio duomenų centras apskaičiuoja kiekvieno gamintojo paramai tinkamas pienines karves ir elektroniniu būdu perduoda duomenis Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra). Patikras vietoje atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Išmokų dydžiai ir mokėjimas
Išmokų dydžiai kasmet nustatomi ministro įsakymu iki einamųjų metų spalio 1 d.

Reikalavimai paramai gauti
Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

 • kurie, vadovaudamiesi Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Agentūrai paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. (imtinai);
 • už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų gegužės 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves;
 • jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų balandžio 30 d. Jeigu per minėtus 18 mėnesių pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu per minėtus 18 mėnesių.

Papildoma 10 Eur išmoka už pieninę karvę, atitinkančią reikalavimus, einamaisiais metais skiriama, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“, nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų balandžio 30 d.

Paramos dydžiai yra diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių pagal 4 pakopas, kurios nustatytos Lietuvos 2023–2027 metų BŽŪP strateginiame plane:1 pakopa – už pirmąsias 10 karvių (imtinai), 2 pakopa už 11–50-tąją karves (imtinai), 3 pakopa už 51–150-tąją karves (imtinai) bei 4 pakopa – nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves. Priskiriant išmokos dydį už pieninę karvę, pieninės karvės išdėstomos atsitiktine tvarka. Paramos dydžiai apskaičiuojami, vadovaujantis 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves išmokų dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-525 „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves išmokų dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

Svarbu

 • Valdos valdytojas apie paramos skyrimą gali sužinoti savo savivaldybėje arba kreipdamasis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą Vilniuje (tel. +370 5 26 60 601). Visą informaciją apie išmokėtas lėšas galima pasitikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale.
 • Valdos valdytojas, Paraiškoje nurodęs, jog prašo skirti paramą, laiku negavęs paramos, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. gali raštu kreiptis į Agentūrą ar Centrą dėl informacijos suteikimo apie paramos neskyrimo aplinkybes.

Pagrindiniai teisės aktai

Atsakingas asmuo: Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Neringa Michailovaitė, tel. +370 5 239 1167, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-26