Tarptautinis bendradarbiavimas ir eksporto skatinimas

Žemės ūkis ir maisto pramonė – reikšminga Lietuvos ekonominės veiklos sritis, tačiau žemės ūkio ir maisto produktų eksportas tebėra viena pagrindinių iki šiol pilnai neišnaudotų šio sektoriaus augimo sąlygų.

ŽŪM iniciatyva 2021 m. balandžio mėn. įsteigta Žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų taryba, siekianti intensyvinti dialogą ir bendradarbiavimą su Lietuvos maisto pramonės sektorių asociacijomis ir įmonėmis, siekiant labiau atspindėti jų lūkesčius bei poreikius ir atverti kitų šalių rinkas.

Į Tarybos veiklą įtraukti LRV, URM, ŽŪM, mėsos gamintojų asociacijos, pieno gamintojų asociacijos, LitMEA, taip pat didžiausių maisto pramonės įmonių (eksportuotojų) atstovai.

ŽŪM eksporto skatinimo veiklų tikslas:

  • padėti maisto pramonės įmonėms įsitvirtinti jau atvertose eksporto rinkose skatinant aukštesnės pridėtinės vertės lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksportą į šias rinkas;
  • atverti naujas perspektyvias rinkas ar nišas lietuviškos produkcijos realizavimui;
  • kurti teigiamą lietuviškų produktų įvaizdį užsienio šalyse;
  • padidinti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto apimtis bei išplėsti išvežamų produktų spektrą.

Siekiant užsibrėžto tikslo, ŽŪM kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Litfood) numato atitinkamas iniciatyvas ir veiklos sritis, kurios tiesiogiai susijusios su lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimu ir nacionalinių maisto produktų žinomumo pasaulyje didinimu:

  • dalyvavimas tarptautinėse maisto produktų ir gėrimų parodose, verslo misijų organizavimas;
  • webinarai, seminarai ir kiti renginiai, padedantys Lietuvos įmonėms susipažinti su tikslinėmis rinkomis ir potencialiais verslo partneriais;
  • Lietuvos maisto pramonės pristatymo renginiai, bendradarbiaujant su LR diplomatinėmis atstovybėmis;
  • tikslinių kontaktų paieška konkrečiam maisto pramonės sektoriui (pieno, mėsos, gėrimų, ekologiškų produktų ir kt.) organizuojant B2B susitikimus (JAV, Japonija, Vokietija, Skandinavijos šalys, JAE ir kitos Persijos įlankos šalys).

Atnaujinimo data: 2023-12-12