>

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitus

Nuo 2013 m. balandžio 1 d. žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai (t. y. nemechanizuoto pobūdžio paslaugas, atliekamas rankomis arba arkliais), nesudarydami su asmenimis, teikiančiais šias paslaugas, darbo sutarčių.

Žemės   ūkio  ir  miškininkystės  paslaugų  teikimas  įforminamas  žemės  ūkio  ir  miškininkystės paslaugų  kvitu  (toliau – paslaugų  kvitas),  kurį  išrašo  šių  paslaugų  gavėjas.  Pagal  paslaugų  kvitus teikiamų  paslaugų  sąrašas  patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. kovo 13 d.   nutarimu  Nr. 218   „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 493 redakcija). Tik šiuo nutarimu patvirtintame sąraše išvardytos paslaugos gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitus.

Paslaugų teikėjas (teikėju gali būti tik fizinis asmuo) paslaugų teikimo vietoje privalo turėti paslaugų kvitą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta socialinės apsaugos ir darbo bei žemės ūkio ministrų 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-74/3D-140 ,,Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-45/3D-40 redakcija).

Naudojantis šia paslaugų teikimo tvarka, yra ribojamas paslaugų teikimo dienų skaičius priklausomai nuo to, ar vienam, ar keliems paslaugų gavėjams yra teikiamos paslaugos. Vienam paslaugų gavėjui paslaugų teikėjas turi teisę teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus. Jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių. Jei paslaugų gavėjas norėtų gauti paslaugas ilgesnį laiką,nei numatyta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme, jis turėtų sudaryti darbo sutartį su asmeniu, galinčiu teikti paslaugas.

Atnaujinimo data: 2023-12-12