Ministerijos partneriams

Partneryste siekiama:

1. Plėtoti ilgalaikio ir tvaraus bendradarbiavimo tradicijas, gerinant žemės, miškų ūkio ir kaimo plėtros sistemą;

2. Sudaryti partneriams galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procese žemės ūkio ir kaimo plėtros sistemoje ir su ja susijusiose ar galinčiose ją veikti srityse, identifikuojant problemas ir (ar) poreikius, teikiant pasiūlymus ir vertinant numatomo teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, svarstant atskirus veiksmus ir priemones;

3. Per išsakytų ir išgirstų nuomonių ir pasiūlymų įvairovę ieškoti geriausių sprendimų Ministerijos veiklos srityse;

4. Pagerinti priimamų sprendimų kokybę dėl partnerių suteikiamų specifinių žinių, techninių patarimų, taip pat dėl didesnio visuomenės įtraukimo;

5. Užtikrinti Ministerijos priimamų sprendimų tvarumą;

6. Teigiamo poveikio viešajam administravimui, padidėjus tarpinstituciniam koordinavimui ir bendradarbiavimui;

7. Įtraukti partnerius į Ministerijos sprendimų priėmimą, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevalstybinio sektorių ir taip skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi;

8. Konsensuso, padidėjusių partnerių žinių ir pagerėjusių bendradarbiavimo su valdžios institucijomis gebėjimų;

9. Užtikrinti, kad žemės ūkio politika būtų įgyvendinama koordinuotai, sutelkiant bendras Ministerijos ir partnerių pastangas šioje srityje.

Atsižvelgiant į tai bei siekiant užtikrinti partnerystės principo taikymą, aiškumą bei skaidrumą, įtraukiant ekonominių ir socialinių partnerių atstovus į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje sudaromas komisijas (darbo grupes, komitetus ir pan.), skaidriai pasitelkti ekspertinę pagalbą, 2021 m. birželio 10 d. žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą Nr. 3D-382 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“.

Ministerija su partneriais nuolat rengia įvairias diskusijas, susitikimus, kuriuose aptariamos svarbiausios to meto aktualijos ir problemos, išklausoma  partnerių pozicija bei ieškoma geriausių iškilusių problemų sprendimo būdų.

Atnaujinimo data: 2023-12-12