>

Pirmieji žingsniai

1918 m. lapkritį pradėjusi dirbti Lietuvos laikinoji vyriausybė žemės ūkiui tvarkyti įkūrė Žemės ūkio ir valstybės turtų ministeriją (ŽŪVTM).  Iki 1918 m. pabaigos ŽŪTVTM buvo Vilniuje, o nuo 1919 m. sausio 2 d. persikėlė į Kauną, kur buvo iki 1945 m. ŽŪVTM dar tebesant Vilniuje, atsirado Žemės ūkio, Miškų, Veterinarijos, Žemės tvarkymo ir matavimo departamentų užuomazgų. Tuomet jie vadinosi skyriais, o jų vadovai – vedėjais. Nuo 1919 m. skyriai pasipildė naujais tarnautojais ir buvo pavadinti departamentais, o jų vadovai – direktoriais. Departamentų direktoriai įėjo į ministerijos kolegijų sudėtį. Kolegija įsteigta 1920 m. gruodžio 7 d. departamentų veiklai derinti ir kitiems svarbiems ministerijos vidaus reikalams spręsti.

Nuo 1924 m. birželio 21 d. ŽŪVTM pavadinta Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija arba ŽŪM).

1938 m. ministerijos struktūrą sudarė vadovybė su pagalbinėmis-konsultacinėmis struktūromis ir stambūs padaliniai – departamentai. Svarbiausi iš jų – Žemės reformos, Žemės tvarkymo, Žemės ūkio, Veterinarijos ir Miškų. Lietuvos Vyriausybė ministerijai kasmet skirdavo 13–16 proc. metinių valstybės biudžeto lėšų. Iš jų ministerija finansuodavo ir Žemės ūkio rūmus.

Atnaujinimo data: 2023-12-12