1918–1940 m.

Pirmieji žingsniai

1918 m. lapkritį pradėjusi dirbti Lietuvos laikinoji vyriausybė žemės ūkiui tvarkyti įkūrė Žemės ūkio ir valstybės turtų ministeriją (ŽŪVTM).  Iki 1918 m. pabaigos ŽŪTVTM buvo Vilniuje, o nuo 1919 m. sausio 2 d. persikėlė į Kauną, kur buvo iki 1945 m. ŽŪVTM dar tebesant Vilniuje, atsirado Žemės ūkio, Miškų, Veterinarijos, Žemės tvarkymo ir matavimo departamentų užuomazgų. Tuomet jie vadinosi skyriais, o jų vadovai – vedėjais. Nuo 1919 m. skyriai pasipildė naujais tarnautojais ir buvo pavadinti departamentais, o jų vadovai – direktoriais. Departamentų direktoriai įėjo į ministerijos kolegijų sudėtį. Kolegija įsteigta 1920 m. gruodžio 7 d. departamentų veiklai derinti ir kitiems svarbiems ministerijos vidaus reikalams spręsti.

Nuo 1924 m. birželio 21 d. ŽŪVTM pavadinta Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija arba ŽŪM).

1938 m. ministerijos struktūrą sudarė vadovybė su pagalbinėmis-konsultacinėmis struktūromis ir stambūs padaliniai – departamentai. Svarbiausi iš jų – Žemės reformos, Žemės tvarkymo, Žemės ūkio, Veterinarijos ir Miškų. Lietuvos Vyriausybė ministerijai kasmet skirdavo 13–16 proc. metinių valstybės biudžeto lėšų. Iš jų ministerija finansuodavo ir Žemės ūkio rūmus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-13