Paslaugų kvito pildymas

Paslaugų kvitą pildo paslaugų gavėjas. Paslaugų kvitas pradedamas pildyti prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Pirmiausia į paslaugų kvitą įrašomi pirminiai duomenys: paslaugų teikimo data, paslaugų pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, įkainis, atlygio mokėjimo būdas, mokėjimo data ar terminas. Antrasis išplėštas paslaugų kvito egzempliorius įteikiamas paslaugų teikėjui, o pirmasis egzempliorius lieka paslaugų kvito knygelėje.

Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir jų teikėjui susitarus, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės – vieną kvitą numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė.

Kai paslaugos baigiamos teikti, iš dalies užpildytas paslaugų kvitas yra grąžinamas paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas užpildo likusią abiejų paslaugų kvito egzempliorių neužpildytą dalį, įrašydamas suteiktų paslaugų apimtis ar trukmę, apskaičiuotą ar sutartą atlygio sumą, mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą. Paslaugų gavėjas taip pat įrašo išmokamą atlygio už suteiktas paslaugas sumą, o išmokėjimą patvirtina savo parašu. Paslaugų teikėjas įrašo gautą atlygio sumą ir savo parašu patvirtina, kad pinigus gavo. Užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių paslaugų gavėjas grąžina paslaugų teikėjui.

Jeigu paslaugų gavėjas ir teikėjas susitarė, kad paslaugos bus teikiamos kelias dienas iš eilės per savaitę, tačiau teikėjas dėl tam tikrų priežasčių neatvyko (pvz., antrą ar trečią dieną), o gavėjas jo negali surasti, tada gavėjas paslaugų kvite užpildo galutinius duomenis  (išskyrus kvito eilutes „Išmokėta“ ir „Pinigus gavau“) ir atsiskaito:

  • ei buvo sutarta už suteiktas paslaugas atsiskaityti grynaisiais, tai kvitas baigiamas pildyti ir su paslaugų teikėju atsiskaitoma, kai jis atvyksta;
  • jei buvo sutarta atsiskaityti mokėjimo pavedimu, tai pervesdamas teikėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą sutartą sumą.

Paslaugų kvitas pagrindžia grynųjų pinigų išmokėjimą paslaugų teikėjui. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11