Paslaugų kvitų knygelių įsigijimas ir pildymas

Paslaugų kvitų knygeles (knygelė kartoniniais viršeliais su 50 unikaliais numeriais pažymėtų kvitų komplektų, iš viso 100 lapų) galima įsigyti visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) teritoriniuose skyriuose jų darbo laiku.

Už Paslaugų kvitų knygeles mokama į „Sodros“ sąskaitą AB DNB banke LT824010042400093865 (į šią sąskaitą negali būti mokamos valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios turi būti mokamos į vieną iš čia nurodytų sąskaitų), nurodant mokėjimo kodą „400“.Už Paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti elektroninės bankininkystės būdu, taip pat ir visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, „Perlo“ terminaluose bei Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.

Paslaugų kvitų knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašu Paslaugų kvitų knygelę atsiimančiam asmeniui išduodamos pagal pateiktus apmokėjimo įrodymo dokumentus (mokėjimo nurodymus su kredito įstaigos arba mokėjimo įstaigos žyma (mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri rodo apmokėjimą), kvitus ar kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamas įvykdytas mokėjimas), šiam pasirašius Paslaugų kvitų knygelės išdavimo žurnale.

Paslaugų kvitą pildo paslaugų gavėjas. Paslaugų kvitas pradedamas pildyti prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Pirmiausia į paslaugų kvitą įrašomi pirminiai duomenys: paslaugų teikimo data, paslaugų pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, įkainis, atlygio mokėjimo būdas, mokėjimo data ar terminas. Antrasis išplėštas paslaugų kvito egzempliorius įteikiamas paslaugų teikėjui, o pirmasis egzempliorius lieka paslaugų kvito knygelėje.

Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir jų teikėjui susitarus, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės – vieną kvitą numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė.

Kai paslaugos baigiamos teikti, iš dalies užpildytas paslaugų kvitas yra grąžinamas paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas užpildo likusią abiejų paslaugų kvito egzempliorių neužpildytą dalį, įrašydamas suteiktų paslaugų apimtis ar trukmę, apskaičiuotą ar sutartą atlygio sumą, mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą. Paslaugų gavėjas taip pat įrašo išmokamą atlygio už suteiktas paslaugas sumą, o išmokėjimą patvirtina savo parašu. Paslaugų teikėjas įrašo gautą atlygio sumą ir savo parašu patvirtina, kad pinigus gavo. Užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių paslaugų gavėjas grąžina paslaugų teikėjui.

Jeigu paslaugų gavėjas ir teikėjas susitarė, kad paslaugos bus teikiamos kelias dienas iš eilės per savaitę, tačiau teikėjas dėl tam tikrų priežasčių neatvyko (pvz., antrą ar trečią dieną), o gavėjas jo negali surasti, tada gavėjas paslaugų kvite užpildo galutinius duomenis  (išskyrus kvito eilutes „Išmokėta“ ir „Pinigus gavau“) ir atsiskaito:

  • ei buvo sutarta už suteiktas paslaugas atsiskaityti grynaisiais, tai kvitas baigiamas pildyti ir su paslaugų teikėju atsiskaitoma, kai jis atvyksta;
  • jei buvo sutarta atsiskaityti mokėjimo pavedimu, tai pervesdamas teikėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą sutartą sumą.

Paslaugų kvitas pagrindžia grynųjų pinigų išmokėjimą paslaugų teikėjui. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11