Dažniausiai užduodami klausimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, sodininkų bendrijų veikla nėra priskirtina žemės ūkio veiklai.

Be to, ir Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta sodininkų bendrijoms teikiamų paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, sodininkų bendrijos negali fiziniams asmenims išrašyti paslaugų kvitų atliekant sodininkų bendrijoms reikalingas tam tikras paslaugas (pvz., melioracijos grioviuose užaugusiems medžiams, krūmams iškirsti bei išgenėti ir  pan.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, teritorijų, priklausančių daugiabučių namų savininkų bendrijoms, priežiūra nėra priskirtina prie žemės ūkio veiklos. Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta daugiabučių namų savininkų bendrijoms priklausančių teritorijų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, daugiabučių namų savininkų bendrija samdomiems fiziniams asmenims (potencialiems paslaugų teikėjams) negali išrašyti paslaugų kvitų už bendrijai priklausančios teritorijos priežiūros darbus (pvz., žolės pjovimą, aplinkos tvarkymą ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 ,,Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“, durpių gavyba ir su ja susijusios paslaugos, atliekamos rankiniu būdu (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų ir kitų šiukšlių rinkimo laukuose), nėra priskirtos prie žemės ūkio veiklos.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK-2 redakcija), durpių gavyba taip pat nelaikoma žemės ūkio veikla, o yra priskiriama prie

B sekcijos ,,Kasyba ir karjerų eksploatavimas“.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, durpių gavybos įmonė samdomiems fiziniams asmenims negali išrašyti paslaugų kvitų už įmonei teikiamas paslaugas (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų, kitų šiukšlių rinkimo laukuose ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, golfo laukų priežiūra nėra priskirtina žemės ūkio veiklai. Be to, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta golfo laukų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, samdomiems fiziniams asmenims įmonė negali išrašyti paslaugų kvitų už atliekamus golfo laukų priežiūros darbus (pvz., žolės sėją, pjovimą, vejos tręšimą ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 nuostatomis, paslaugų pagal paslaugų kvitą negali teikti vairuotojai, traktorininkai ir kombainininkai, nes jiems dirbti su krovininiais automobiliais, traktoriais, kombainais ar kita specialia žemės ūkio technika yra reikalaujama turėti įgytos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentus, t. y. atitinkamos kategorijos vairuotojo ar traktorininko pažymėjimą. Jeigu šių kategorijų darbuotojai dirba ar dirbs su minėta technika, tuomet su jais turi būti sudaromos darbo sutartys teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems už atliktus darbus negali būti išrašomi šiame įstatyme nurodyti paslaugų kvitai.

Dėl paslaugų, kurios teikiamos pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, teikimo trukmės

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų paslaugų valandų skaičių.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, paslaugų teikėjas gali teikti braškių skynimo ar kitas leidžiamas paslaugas pas vieną paslaugų gavėją 4 (keturias) ir daugiau savaičių iš eilės, tačiau paslaugų gavėjas turi kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų nustatyto maksimalaus 60 dienų termino per kalendorinius metus.

Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų knygelių  įsigijimo ir kvitų naudojimo

Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti visuose Sodros teritoriniuose skyriuose, jų darbo laiku. Galiojanti paslaugų kvitų  knygelės kaina – 1,67 Eur. Už paslaugų kvitų knygeles apmokama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą  AB DNB banke LT824010042400093865,  nurodant mokėjimo kodą „400“. Už Paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti elektroninės bankininkystės būdu, taip pat ir visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, „Perlo“ terminaluose bei Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.

Nuo 2013 m. gegužės 31 d., pakeitus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. V-173 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos“, paslaugų kvitų knygelės išduodamos asmenims, pateikusiems mokėjimo nurodymus su kredito įstaigos arba mokėjimo įstaigos žyma (mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri įrodo apmokėjimą). Taigi, nebūtina vykti į banką, norint patvirtinti elektroninės bankininkystės mokėjimo nurodymą.

Taip, gali, kadangi paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas, turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti gautų paslaugų apimtį ir sumokėtą už šias paslaugas sumą. Paslaugų gavėjas jam priklausantį užpildytą paslaugų kvito pirmąjį egzempliorių saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11