Dažniausiai užduodami klausimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, sodininkų bendrijų veikla nėra priskirtina žemės ūkio veiklai.

Be to, ir Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta sodininkų bendrijoms teikiamų paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, sodininkų bendrijos negali fiziniams asmenims išrašyti paslaugų kvitų atliekant sodininkų bendrijoms reikalingas tam tikras paslaugas (pvz., melioracijos grioviuose užaugusiems medžiams, krūmams iškirsti bei išgenėti ir  pan.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, teritorijų, priklausančių daugiabučių namų savininkų bendrijoms, priežiūra nėra priskirtina prie žemės ūkio veiklos. Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta daugiabučių namų savininkų bendrijoms priklausančių teritorijų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, daugiabučių namų savininkų bendrija samdomiems fiziniams asmenims (potencialiems paslaugų teikėjams) negali išrašyti paslaugų kvitų už bendrijai priklausančios teritorijos priežiūros darbus (pvz., žolės pjovimą, aplinkos tvarkymą ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 ,,Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“, durpių gavyba ir su ja susijusios paslaugos, atliekamos rankiniu būdu (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų ir kitų šiukšlių rinkimo laukuose), nėra priskirtos prie žemės ūkio veiklos.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK-2 redakcija), durpių gavyba taip pat nelaikoma žemės ūkio veikla, o yra priskiriama prie

B sekcijos ,,Kasyba ir karjerų eksploatavimas“.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, durpių gavybos įmonė samdomiems fiziniams asmenims negali išrašyti paslaugų kvitų už įmonei teikiamas paslaugas (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų, kitų šiukšlių rinkimo laukuose ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, golfo laukų priežiūra nėra priskirtina žemės ūkio veiklai. Be to, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta golfo laukų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, samdomiems fiziniams asmenims įmonė negali išrašyti paslaugų kvitų už atliekamus golfo laukų priežiūros darbus (pvz., žolės sėją, pjovimą, vejos tręšimą ir kt.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 nuostatomis, paslaugų pagal paslaugų kvitą negali teikti vairuotojai, traktorininkai ir kombainininkai, nes jiems dirbti su krovininiais automobiliais, traktoriais, kombainais ar kita specialia žemės ūkio technika yra reikalaujama turėti įgytos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentus, t. y. atitinkamos kategorijos vairuotojo ar traktorininko pažymėjimą. Jeigu šių kategorijų darbuotojai dirba ar dirbs su minėta technika, tuomet su jais turi būti sudaromos darbo sutartys teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems už atliktus darbus negali būti išrašomi šiame įstatyme nurodyti paslaugų kvitai.

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų paslaugų valandų skaičių.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, paslaugų teikėjas gali teikti braškių skynimo ar kitas leidžiamas paslaugas pas vieną paslaugų gavėją 4 (keturias) ir daugiau savaičių iš eilės, tačiau paslaugų gavėjas turi kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų nustatyto maksimalaus 60 dienų termino per kalendorinius metus.

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti čia:  https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre (toliau – ŽŪDC). Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą pateikia ŽŪDC pasirašytą prašymą, prie kurio turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopija. Vykti į banką, norint patvirtinti elektroninės bankininkystės mokėjimo nurodymą, nebūtina. Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti čia: https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/

Taip, gali, kadangi paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas, turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti gautų paslaugų apimtį ir sumokėtą už šias paslaugas sumą. Paslaugų gavėjas jam priklausantį užpildytą paslaugų kvito pirmąjį egzempliorių saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškino, kad Darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalies nuostata dėl darbo užmokesčio mokėjimo pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą yra taikoma tik susiklosčius darbo santykiams tarp darbuotojo ir darbdavio. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme reglamentuotas paslaugų teikimas priskirtinas darbų atlikimui pagal civilinę sutartį. Atsižvelgiant į tai, atsiskaitant už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, suteiktas pagal paslaugų kvitus, taikomos civilinius santykius reglamentuojančios teisės aktų normos, o ne Darbo kodekso nuostatos. Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, suteiktas pagal paslaugų kvitus, galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Paaiškiname, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nurodytos sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

Sąrašo pogrupyje 17.12 nurodytos tokios paslaugos kaip: gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių valymas, perrinkimas, rūšiavimas, sudėjimas ar supylimas į tarą. Sąrašo pogrupyje 17.13 nurodytos tokios paslaugos kaip: sudėtų ar supiltų į tarą gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas, paruošimas sandėliuoti ir realizuoti.

Atsižvelgdami į tai, paaiškiname, kad Sąrašo 17.12 ir 17.13 pogrupiuose nurodytoms paslaugoms atlikti Jūsų įmonė gali samdyti darbuotojus pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29