Žvejybos registras

Lietuvos Respublikos žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro pradžios veiklos nustatymo“.

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytoja – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Registro paskirtis – registruoti perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (visos išvardytos teisės kartu – žvejybos sektoriaus perleidžiamosios teisės), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektai yra:

teisės į žvejybos kvotą;

teisės į žvejybos galimybes;

teisės naudoti žvejybos įrankius.

Registras sukurtas ir įdiegtas įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“, finansuojamą Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo bei valstybės biudžeto lėšomis.

 Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

  • Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-12