Šviečiamoji gyvulininkystės programa

STARTUOJA 2023 M. ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

VAIKAMS IR JAUNIMUI!

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS!

 

Kviečiame ugdymo įstaigas nuo 2023 m. vasario 3 d. iki vasario 24 d. teikti paraiškas dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programoje.

Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau - Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su:

- visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis;

- darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą;

- gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Kas gali būti Programos dalyviais (toliau – Pareiškėjas)

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai - I modulis;
  • pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviai - II modulis);
  • pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams - III modulis.

Kaip vyksta Programos įgyvendinimas

Pareiškėjas nustatyta tvarka teikia Paraišką Agentūrai dalyvauti Programos įgyvendinime.

Programos įgyvendinime dalyvauja:

- penkiolika I modulio švietimo įstaigų,

- penkiolika II modulio švietimo įstaigų;

- dešimt III modulio švietimo įstaigų.

Vienoje Programos dalyvių grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 vaikai, bet ne mažiau nei 20 vaikų.

Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis.

Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja Agentūros organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje.

Įgyvendinantys II modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę.

Įgyvendinantys III modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“.

 

Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo ir pateikimo

Norintys dalyvauti Programoje turi užpildyti paraiškos formą (žr. žemiau) ir paraišką pateikti elektroniniu paštu [email protected].

Kartu su paraiška būtina pridėti asmens, atsakingo už Programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. 

Viena ugdymo įstaiga gali teikti vieną paraišką.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, t. y. po vasario 24 d., nepriimamos.

Programos įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – 2023 m. lapkričio 30 d.

Kaip atrenkami Programos dalyviai

Pareiškėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, pradinio arba pagrindinio ugdymo įstaigos), pateikusios nustatytos formos Paraišką, vertinamos atsižvelgiant į pirmumo vertinimo kriterijus:

  • Pareiškėjas pirmąjį kartą teikia paraišką dalyvauti Programoje;
  • Pareiškėjas praėjusiais metais nepatvirtintas Programos dalyviu ir ankstesniais metais nedalyvavo Programoje;
  • Pareiškėjo prisidėjimas nuosavais ištekliais (technologine, kompiuterine įranga ir kt.);
  • Pareiškėjo iniciatyva žemės ūkio veiklos subjekto įsitraukimas į Programos modulio įgyvendinimą;
  • pareiškėjo vykdoma ir (arba) vykdyta veikla ir patirtis gyvulininkystės srityje (išskyrus pareiškėjo dalyvavimą ankstesniais metais šioje Programoje).

Daugiau informacijos

Neringa Janušauskienė, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus specialistė  tel. 8 618 41969 el. p. [email protected].

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 8470, el. p. [email protected].

Programa įgyvendinama vadovaujantis Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos forma.

 

2022 M. ŠVIEČIAMOSIOS GYVULININKYSTĖS PROGRAMOS DALYVIAI

Dalyviai

EDUKACINIAI FILMAI:

PROGRAMOS RENGINIAI:

 Su interaktyviais žaidimais ir virtualiomis ekskursijomis susipažinti čia

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-03