header image

Žvejybos reguliavimas

Bendroji žuvininkystės politika – tai Europos žvejybos laivynų valdymo ir žuvų išteklių apsaugos taisyklės. Jos paskirtis – valdyti bendrus išteklius, ja visiems Europos žvejybos laivynams suteikiamos lygios galimybės patekti į ES vandenis ir žvejybos plotus, o žvejai gali sąžiningai konkuruoti.

Žuvų ištekliai gali atsinaujinti, tačiau jie riboti. Deja, kai kurie iš jų peržvejojami. Todėl ES šalys ėmėsi veiksmų užtikrinti, kad Europos žvejybos pramonė būtų tvari ir ilgainiui nekeltų grėsmės žuvų populiacijos dydžiui ir produktyvumui.

Bendroji žuvininkystės politika įdiegta aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir vėliau ne kartą atnaujinta.

Naujausia reforma pradėta vykdyti 2014 m. sausio 1 d.

Bendrosios žuvininkystės politikos tikslai:

 •  užtikrinti, kad žvejyba ir akvakultūra būtų tvarios aplinkos, ekonominiu ir socialiniu požiūriais ir kad ES piliečiai būtų aprūpinami sveiku maistu. 
 •  skatinti dinamišką žvejybos pramonę ir užtikrinti deramą žvejų bendruomenių gyvenimo lygį.
 •  užtikrinti, kad žvejojant įvairiais būdais nebūtų kenkiama žuvų populiacijų galimybėms atsinaujinti.

Šiuo metu žvejybos poveikis pažeidžiamai jūrų aplinkai suvokiamas ne visiškai. Todėl bendrąja žuvininkystės politika nustatytas atsargumo principas, kuriuo atsižvelgiama į žmogaus veiklos poveikį visiems ekosistemos komponentams. Siekiama, kad laivynai žvejodami būtų selektyvesni, ir palaipsniui išgyvendinti nepageidaujamų žuvų išmetimo į jūrą praktiką. Reforma taip pat keičiamas bendrosios žuvininkystės politikos valdymo būdas, ES šalims suteikiant daugiau kontrolės galių nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinės sritys yra keturios:

 • žuvininkystės valdymas.
 • tarptautinė politika,
 • rinkos ir prekybos politika,
 • politikos finansavimas

Pagrindiniai Bendrosios žuvinininkystės teisės aktai:

 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB
  • Nuoroda į reglamentą lietuvių kalba čia.
  • Nuoroda į reglamentą anglų kalba čia.
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000
  • Nuoroda į reglamentą lietuvių kalba čia.
  • Nuoroda į reglamentą anglų kalba čia
 • 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 
  • Nuoroda į reglamentą lietuvių kalba čia.
  • Nuoroda į reglamentą anglų kalba čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11