header image

Duomenų rinkimo programa

 

Žuvis

DRP įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) kartu su projekto partneriais Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), Klaipėdos universitetu ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru (toliau – ŽUIKVC).

Ministerija yra paramos gavėjas ir atlieka DRP koordinatoriaus funkciją nacionaliniu lygmeniu, t.y. yra atsakinga už DRP metinių darbo planų rengimo koordinavimą, DRP mokslinių ir techninių aspektų koordinavimą, ryšių palaikymą, finansinių srautų stebėjimą ir administravimą, duomenų mainus su Europos komisija.

Žuvininkystės tarnyba renka ir tvarko mėgėjų žvejybos duomenis Baltijos jūros žuvų rūšių (tik menkių, lašišų, šlakių ir ungurių) laimikio metinius kiekius ir svorius arba ilgius bei paleistų žuvų kiekį  Baltijos jūroje bei Lietuvos vidaus vandenyse, taip pat, vykdant bet kokio tipo žvejybą, atsitiktinai sugautų paukščių, žinduolių, roplių ir Sąjungos teisės aktais bei tarptautiniais susitarimais saugomų žuvų rūšių duomenis (nurodant ir tuos atvejus, kai tokios atsitiktinės priegaudos nebuvo), užfiksuotus per mokslinio stebėjimo žvejybos laivuose reisus (jei tokie buvo vykdomi) arba pačių žvejų užregistruotus laivo žurnaluose bei duomenis, pagal kuriuos yra  vertinama Sąjungos žvejybos laivų veikla Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse.

Klaipėdos universitetas renka ir tvarko žuvininkystės sektoriaus biologinius duomenis iš verslinės žvejybos, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai, vykdo jūroje atliekamus žuvų išteklių ir kitus mokslinius tyrimus.

ŽUIKVC renka ir tvarko ekonominius ir socialinius duomenis.

Žuvininkystės tarnyba, Klaipėdos universitetas ir ŽUIKVC yra atsakingi už jiems priskirtų DRP funkcijų įgyvendinimą, t.y. pirminių duomenų rinkimą ir tvarkymą bei surinktų pirminių duomenų ir iš jų gautų išsamių ir suvestų duomenų, perduodamų Ministerijos DRP koordinatoriui, kokybę ir išsamumą.

Struktūra:

 

 

 

 

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004

2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1251

2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1701

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014

2016  m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. C(2016)8852

2018 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1283, kuriuo nustatomos žvejybos ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo metinių ataskaitų teikimo formą ir tvarkaraštį reglamentuojančios taisyklės (anglų kalba).

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklės

DRP įgyvendinimo taisyklės

2017–2019 m. DRP programa

ICES susitikimų kalendorius

STECF susitikimų kalendorius

Nacionaliniai koordinaciniai susirinkimai

DCF

ICES

 

2017-2019 m. nacionalinis darbo planas

Metinė ataskaita už 2016 m.

SPRFMO susitarimas

CECAF susitarimas

 

2017-2019 m. nacionalinis darbo planas

Metinė ataskaita už 2016 m.

SPRFMO susitarimas

CECAF susitarimas

____________________________________________________________

Lašišų, ungurių ir šlakių mėgėjiškos žvejybos tyrimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-01