Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles (knygelė kartoniniais viršeliais su 50 unikaliais numeriais pažymėtų kvitų komplektų, iš viso 100 lapų) galima įsigyti valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – ŽŪIKVC).

Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą ŽŪIKVC pateikia pasirašytą prašymą, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas ar įmonės kodas, korespondencijos adresas, užsakomų Paslaugų kvitų knygelių skaičius, būdas, kuriuo paslaugų gavėjas nori gauti Paslaugų kvitų knygeles, – registruotu laišku paštu ar atsiimti asmeniškai arba per atstovą, atvykęs į ŽŪIKVC. Prie prašymo turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopija.

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui gali būti:

1) siunčiama paprastu arba pirmenybiniu registruotu laišku prašyme nurodytu korespondencijos adresu. Paslaugų kvitų knygelė išsiunčiama registruotu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopiją. Šis terminas gali būti pratęstas, jei iš banko negauta informacijos apie įmokos gavimą;

2)  išduota  tiesiogiai atvykus į ŽŪIKVC, adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje. Jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir atstovavimo patvirtinimo dokumentą ar jo kopiją.

 

Už Paslaugų kvitų knygelę sumokama į ŽŪIKVC sąskaitą Nr. LT754010042401552871 AB Luminor Bank“, nurodant vieną iš įmokų kodų.

Mokėjimo paskirtis

Įmokos dydis už vnt

Įmokos kodas

už Paslaugų kvitų knygelę, atsiimant asmeniškai

2,50 Eur

107010

už Paslaugų kvitų knygelę, siunčiamą paprastu registruotu laišku

4,50 Eur

107011

už Paslaugų kvitų knygelę, siunčiamą pirmenybiniu registruotu laišku

5,00 Eur

107012

 

Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti čia:

https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/

 

Paslaugų kvitą pildo paslaugų gavėjas. Paslaugų kvitas pradedamas pildyti prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Pirmiausia į paslaugų kvitą įrašomi pirminiai duomenys: paslaugų teikimo data, paslaugų pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, įkainis, atlygio mokėjimo būdas, mokėjimo data ar terminas. Antrasis išplėštas paslaugų kvito egzempliorius įteikiamas paslaugų teikėjui, o pirmasis egzempliorius lieka paslaugų kvito knygelėje.

Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir jų teikėjui susitarus, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės – vieną kvitą numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė.

Kai paslaugos baigiamos teikti, iš dalies užpildytas paslaugų kvitas yra grąžinamas paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas užpildo likusią abiejų paslaugų kvito egzempliorių neužpildytą dalį, įrašydamas suteiktų paslaugų apimtis ar trukmę, apskaičiuotą ar sutartą atlygio sumą, mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą. Paslaugų gavėjas taip pat įrašo išmokamą atlygio už suteiktas paslaugas sumą, o išmokėjimą patvirtina savo parašu. Paslaugų teikėjas įrašo gautą atlygio sumą ir savo parašu patvirtina, kad pinigus gavo. Užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių paslaugų gavėjas grąžina paslaugų teikėjui.

Jeigu paslaugų gavėjas ir teikėjas susitarė, kad paslaugos bus teikiamos kelias dienas iš eilės per savaitę, tačiau teikėjas dėl tam tikrų priežasčių neatvyko (pvz., antrą ar trečią dieną), o gavėjas jo negali surasti, tada gavėjas paslaugų kvite užpildo galutinius duomenis  (išskyrus kvito eilutes „Išmokėta“ ir „Pinigus gavau“) ir atsiskaito:

  • jei buvo sutarta už suteiktas paslaugas atsiskaityti grynaisiais, tai kvitas baigiamas pildyti ir su paslaugų teikėju atsiskaitoma, kai jis atvyksta;
  • jei buvo sutarta atsiskaityti mokėjimo pavedimu, tai pervesdamas teikėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą sutartą sumą.

Paslaugų kvitas pagrindžia grynųjų pinigų išmokėjimą paslaugų teikėjui. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29