Vadovaujantis Finansinės apskaitos įstatymo nuostatomis, finansinę apskaitą turi tvarkyti ūkininkai ir gyventojai, kurie vykdo ekonominę veiklą, įskaitant individualią veiklą. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu ekonominė veikla suprantama kaip veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus darbo veiklą, taip pat valstybės ir savivaldybių veiklą, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos.

Ūkininkai, tvarkantys finansinę apskaitą, turi vadovautis Finansinės apskaitos įstatymu, kuriame numatyta, kad apskaita gali būti tvarkoma taikant paprastojo įrašo būdą arba dvejybinio įrašo būdą. Ūkininkai, pasirinkdami apskaitos būdą, atsižvelgia į savo veiklos apimtis, taip pat į paramos taisykles ir kredito įstaigų, jei naudojasi paskolomis, reikalavimus.
Ūkininkai, tvarkantys finansinę apskaitą paprastojo įrašo būdu, pildo Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“.

Ūkininkai, pasirinkę tvarkyti apskaitą dvejybiniu įrašu, vadovaujasi Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos, tvarkomos darant dvejybinį įrašą, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“.
Minėtus teisės aktus galite rasti čia.

 

Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalą („žalią“ žurnalą) galima įsigyti blankais prekiaujančiose parduotuvėse arba Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultavimo biuruose. Atkreipiame dėmesį, kad šį žurnalą galima pildyti ir elektroniniu formatu, t. y. kompiuteriu. Žurnalo forma yra patvirtinta žemės ūkio ministro įsakymu, kurį galite rasti čia.

Ūkininkų, tvarkančių apskaitą dvejybinio įrašo būdu, finansinės atskaitomybės formos yra patvirtintos Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos pavyzdinių ūkio finansinių ataskaitų formų pildymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“, prieduose.
Ūkio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
Balansas;
Pelno (nuostolių) ataskaita;
Pinigų srautų ataskaita;
Aiškinamasis raštas.
Minėtas pavyzdines ūkio finansinių ataskaitų formas galite rasti čia.

Išrašomų apskaitos dokumentų privalomi rekvizitai yra:
apskaitos dokumento pavadinimas;
ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris;
apskaitos dokumento data;
ūkinės operacijos turinys;
ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir / arba kiekybine išraiška, matavimo vnt.;
asmens ar asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardai arba pirmosios vardų raidės, pavardės, parašai ir pareigos.

 

Pildant Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalą pavedimus šeimos nariams reikia priskirti prie paėmimų asmeninėms reikmėms, kadangi paėmimai savo reikmėms yra ūkininko ar gyventojo asmeninėms reikmėms paimtas turtas.

Prie leidžiamų atskaitymų nepriskiriamos šios išlaidos:
•    gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos;
•    žemės įsigijimo išlaidos, išskyrus palūkanas, mokamas už gautą paskolą žemės ūkio veiklai skirtam žemės sklypui įsigyti, neviršijant tokios paskolos rinkos kainos, o nusidėvėjimas neskaičiuojamas;
•    į biudžetą mokamas PVM, pajamų mokestis;
•    pirkimo (importo) PVM, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą;
•    sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;
•    išlaidos paramai ir dovanoms;
•    žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo padarytos žalos atlyginimas;
•    išmokos, nuo kurių žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai privalėjo išskaičiuoti pajamų mokestį arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo;
•    neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams kai kuriais atvejais taikomos lengvatos ir jų gaunamos pajamos priskiriamos prie neapmokestinamųjų pajamų, neatsižvelgiant į patirtas išlaidas;
•    išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius;
•    kitos išlaidos, nesusijusios su žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo vykdoma žemės ūkio veikla.

Ūkininko ūkio apskaitoje asmeninės pajamos registruojamos tuomet, kai ūkininko asmeninės lėšos skiriamos ūkio poreikiams tenkinti.

Ūkininko ūkio apskaitoje asmeninės išlaidos registruojamos tuomet, kai ūkininko ūkio lėšos skiriamos asmeniniams poreikiams tenkinti.

Galima. Kai asmeninės išlaidos pagrindžiamos toje pačioje sąskaitoje kaip ir ūkio išlaidos, tuomet registruojama dvejose eilutėse vienoje eilutėje registruojamos išlaidos skirtos ūkiui, o kitoje – asmeninės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-17