Tiesioginės išmokos už ūkinius gyvūnus

Tiesioginės paramos pagrindiniai reikalavimai nustatyti šiuose ES reglamentuose:

  • 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančiame Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003  (OL L 30, 2009, p. 16);
  • 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013, L 347);
  • 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės (OL L 316, 2009, p. 27);
  • 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, 2009, p. 65).

Gyvulių auginimu užsiimančių ūkio subjektų pajamų palaikymui kasmet, pradedant 2004 m., iš šalies biudžeto mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos.

Nuo 2014 m. jos vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama.

Tiesioginės išmokos gyvulininkystėje gali būti skirtos pagal šias paramos schemas:

Visas šias paramos schemas, remdamasi duomenų bazėse turima informacija, administruoja VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ www.vic.lt, o pinigus į laikytojų, kuriems priskirtos išmokos, sąskaitas perveda Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos www.nma.lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat vykdo ir laikytojų, kuriems priskirtos išmokos, patikrą. Išsamiau žr. Nacionalinė parama ūkinių gyvūnų augintojams

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11