Išmokos už ėriavedes

2008-06-17 Nr. 3D-337 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2008 m.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002,   Nr. 72-3009) 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB)    Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB)  Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 269), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentu (EB)  Nr. 297/2008 (OL 2008 L 90, p. 5),

t v i r t i n u Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2008 m. taisykles (pridedama)

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė Prunskienė

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2008-05-23 d. raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0814159)- -6K-0805876

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2008-05-23 raštu Nr. (18)-SD-464

Įsakymą rengė Bendrosios rinkos organizavimo departamento (direktorius R. Krasuckis, tel. 239 1130) Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus (vedėjas A. Muzikevičius, tel. 239 1126) vyr. specialistas G. Vagonis, tel. 239 1153

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11