Sėklininkystė

Sėklininkystę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623, 2004, Nr. 156-5687) ir Lietuvos Respublikos Augalų veislių apsaugos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 104-3701).

Sertifikuojama dauginamoji medžiaga tų augalų veislių, kurios įrašytos į Europos žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių bendruosius katalogus ir Nacionalinį augalų veislių sąrašą (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)

Sertifikuotą sėklą išaugina, paruošia ir pateikia į rinką augalų dauginamosios medžiagos tiekėjai – sėklos augintojai. Fizinius ar juridinius asmenis, tiekiančius sėklą į rinką, atestuoja Valstybinė sėklų ir gūdų tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka. Atestuota 235 dauginamosios medžiagos tiekėjų (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)

1993 m. sausio 1 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos laboratorija tapo Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) nare ir gavo teisę išduoti ISTA sertifikatus. Nuo 2000 metų Lietuva priimta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (OECD), todėl dabar gali pagal OECD schemas tarptautinei prekybai sertifikuoti javų, žolių ir aliejinių augalų sėklą. Narystė šiose organizacijose sudaro sąlygas Lietuvos augintojams dalyvauti tarptautinėje sėklų prekyboje.

Sertifikuodama sėklas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vadovaujasi Privalomaisiais reikalavimais, kurie parengti remiantis Europos direktyvų nuostatomis. Nuo 2004 m. sausio 1 d. visų rūšių augalų dauginamajai medžiagai keliami tie patys kokybės reikalavimai kaip Europos Sąjungos šalyse. Tik paruošę kokybišką augalų dauginamąją medžiagą mūsų augintojai gali konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11