Pašarai

Įgyvendinant 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nustatantį pašarųhigienos reikalavimus, nuo 2006 m. sausio 1 d., Lietuvoje visi ūkio subjektai, kurie užsiima pašarų veikla turi būti įregistruoti į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą pagal vykdomą veiklos rūšį. Šio registro įsteigimo tikslas užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, susijusią su maisto ir pašarų sauga, ypatingą dėmesį skiriant, kad pirminė atsakomybė už pašarų saugą atitektų pašarų verslo operatoriams, taip pat svarbu užtikrinti pašarų saugą visoje maisto grandinėje, pagrįsta rizikos veiksnių analizės ir svarbiausiųjų valdymo taškų (HACCP) principais, bei užtikrinti, kad importuoti pašarai atitiktų standartus lygiaverčius tiems, kurie taikomi Bendrijoje gaminamiems pašarams. 

Lietuvai 2005 - 2008 prekybos metams yra nustatytas 650 tonų didžiausias leistinas nacionalinis dehidratuotų ir (arba) kitokiu būdu išdžiovintų pašarų gamybos kiekis, už kurį yra mokama 33 Eur/t  (114 Lt/t) parama. Šia parama sėkmingai pasinaudoja dvi įmonės, kurios kiekvienais metais gauna paramą už pristatytus sausuosius pašarus.

Paramos už sausųjų pašarų gamybą administravimo schemoje dalyvaujančios institucijos:

Teisės aktai:

 • 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas ( Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas

Konsoliduota versija

 • 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB (Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimai:

Konsoliduota redakcija

 • 2010 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 242/2010, kuriuo sudaromas Bendrijos pašarinių žaliavų katalogas (Tekstas svarbus EEE)
 • 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje Tekstas svarbus EEE

Pakeitimai:

Konsoliduota versija

 • 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

Pakeitimai:

Konsoliduota versija

 • 2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1743/2006 dėl nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)
 • (EB) Nr. 785/2007
 • 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų. Tekstas svarbus EEE.

Pakeitimai:

Konsoliduota redakcija

 • 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas)
 • 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB

Pakeitimai:

Konsoliduota versija

 • 2005 m. kovo 7 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 382/2005, Nustatantis tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

Konsoliduota versija

 • 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1786/2003, Dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo
 • 2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2005, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

Lietuvos respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr, 12-560)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1361  „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro įsteigimo ir lietuvos respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5430)
 • LR Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 5-173; 2010, Nr. 79-4090))
 • LR Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ (Žin., 2005, Nr. 5-175; 2010. Nr. 67-3361)
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-225 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-225 „Dėl produktų, skirtų gyvūnų mitybai, privalomųjų saugos reikalavimų techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymo nr. 206 „Dėl privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ (Žin., 2006-12-27, Žin., 2007, Nr. 1-31)
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 3D-596 „Dėl pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 163-5960; 2008, Nr. 74-2904, Nr. 127-4862)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11