Atsietosios specialiosios išmokos už bulius

ATSIETOSIOS SPECIALIOSIOS IŠMOKOS UŽ BULIUS

! Už 2017 m. priskaičiuotas atsietąsias specialiąsias išmokas už bulius Nacionalinės mokėjimo agentūra galvijų augintojams jau pravedė į sąskaitas 2017 m. gruodžio mėnesį.

Atsietosios specialiosios išmokos už bulius administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-771 ,,Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo”   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016039b0591b11e487eff7b424bd0f08

Skyrimas

Pradedant 2012 m., specialiosios išmokos už bulius yra atsietos nuo gamybos ir skiriamos ne už einamaisiais metais paskerstus ar į trečiąsias šalis eksportuotus bulius nuo 9 mėnesių amžiaus, bet pagal laikytojo 2010 ir 2011 m. gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetinį vidurkį. Atsietąsias specialiąsias išmokas laikytojams, remiantis centrinėje duomenų bazėje esančia informacija, skirs VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras), o laikytojams į atsiskaitomąsias sąskaitas pinigus perves ir išmokų skyrimo kontrolę atliks Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

Kaip apdorojama informacija

Centras kiekvienam galvijų laikytojui apskaičiuos priskirtų specialiųjų išmokų už bulius skaičių ir jo aritmetinį vidurkį (bulių atskaitos skaičių) atsietajai specialiajai išmokas už einamuosius metus gauti ir parengs apie tai pažymą, kurią pateiks Agentūrai bei kiekvienai savivaldybei.

Nustatyto bulių atskaitos skaičiaus pagrindu laikytojai gaus atsietąsias specialiąsias išmokas.

Atsietųjų specialiųjų išmokų skaičiaus aritmetinis vidurkis (bulių atskaitos skaičius) nebus apvalinamas – jis bus nustatomas sveiko skaičiaus dešimtąja dalimi (pvz., 0,5).

Išmokos dydis ir mokėjimas

2015 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 3D-58 ,,Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius mokėjimo“ patvirtintas 173 Eur atsietosios specialiosios išmokos už bulių už 2014 metus dydis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4616be0ac4211e48ebccd46991dfff9

2016 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. 3D-151 ,,Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo” patvirtintas 205 Eur atsietosios specialiosios išmokos už bulių už 2015 metus dydis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91736620f0c911e5989ee743dd0efbb0

2017 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-47 ,,Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo” patvirtintas 212 Eur atsietosios specialiosios išmokos už bulių už 2016 metus dydis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d721a70e23411e68503b67e3b82e8bd

2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 3D-698 ,,Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo” patvirtintas 212 Eur atsietosios specialiosios išmokos už bulių už 2017 metus dydis. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3507da02c0da11e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=754fdb19-36c1-4ac0-975a-718a8194ba1d 

 

Reikalavimai gyvulių laikytojams atsietajai specialiajai išmokai gauti

Pagrindinis reikalavimas gauti atsietas išmokas – reikia einamaisiais metais būti deklaravus žemės ūkio naudmenas pagal Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 ,,Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84a00ce0dea111e48b678a6bad30f55f)

Taip pat laikytojas, norėdamas gauti atsietąsias specialiąsias išmokas:

  • 2010 ar 2011 m. turės būti realizavęs bulių ir už jį gavęs specialiąją išmoką pagal Specialiųjų išmokų už bulius mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3D-352 ,,Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo“, reikalavimus;

  • turės būti įregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba valdoje vykdomos jungtinės veiklos partneriu;

  • turės būti ženklinęs galvijus ir tvarkęs savo valdoje esančių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 ,,Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF2AF8BAEB59/GWfEtIcTsP

Išimtiniai atvejai dėl atsietųjų specialiųjų išmokų priskyrimo ar bulių atskaitos skaičiaus perskaičiavimo

Už praeitus kalendorinius metus – tik pateikus iki einamųjų metų gegužės 31 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius LT-03105) prašymą, kai tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

  • ūkį įgijo paveldėjimo būdu (prašyme turi būti nurodomas prieš tai buvusio ūkio savininko, gavusio specialiąsias išmokas už bulius, vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris ir paveldėjimo fakto įrodymo dokumentai);

  • perėmė ūkį pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę ,,Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (prašyme turi nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris);

  • ūkį (žemės plotą kartu su mėsai auginamais galvijais ir/arba jų auginimui naudojamais pastatais arba be jų) perėmė kitu būdu. Esant šiam atvejui, kartu teikiami du prašymai: ūkio perėmėjo prašyme turi būti nurodomas ūkio savininko, perdavusio ūkį, vardas, pavardė, asmens kodas, valdos numeris ir ūkio perėmimo fakto įrodymo dokumentai, o ūkio perdavėjo prašyme – pranešimas apie jam galėjusių priklausyti atsietųjų specialiųjų išmokų atsisakymą.

Svarbu žinoti

Atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius potencialių gavėjų sąrašus VĮ Žemės ūkio ir informacijos ir kaimo verslo centras iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. perduoda į kiekvieno rajono savivaldybę, todėl čia galima susižinoti, ar išmokos priskirtos ir už kokį bulių atskaitos skaičių.

Laikytojas, nesutinkantis su nustatytu bulių atskaitos skaičiumi ar negavęs atsietųjų specialiųjų išmokų, gali ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d. pateikti prašymą, prie kurio turi pridėti reikalavimo pagrindimo dokumentus ar jų kopijas. Prašymas gali būti siunčiamas Centrui (V. Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius) arba pateikiamas per savivaldybę. Savivaldybė surinktus prašymus kartą per mėnesį perduoda Centrui. Centras, priėmęs sprendimą, informuoja apie jį savivaldybę ir (ar) laikytoją.

 

Atsakingas asmuo: Maisto pramonės skyriaus patarėja Rasa Baranauskienė, tel. (8 5) 239 1168, el. p. rasa.baranauskiene@zum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11