Traktorių variklių išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimai

Viena iš svarbiausių atskirųjų techninių direktyvų yra 2000m. gegužės 22d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių (toliau – direktyva 2000/25/EB) Svarbiausios direktyvos nuostatos perkeltos į Lietuvos teisę taisyklių VI skyriuje ir 7 priede. Pagal direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnį jos reikalavimai įgyvendinami etapais. Yra numatyti keturi įgyvendinimo etapai. Kiekvieno etapo įgyvendinimo metu keliami vis aukštesni variklių išmetamų teršalų ribojimo reikalavimai. Šiuo metu tęsiasi išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapas, vadinamas IIIA etapu. Tačiau po 2009 m. gruodžio 31 d. prasidėjo IIIB etapo reikalavimų įgyvendinimas. Aukštesnio etapo reikalavimų įgyvendinimas pradedamas nuo reikalavimų iš esmės aktualių variklių ir traktorių gamintojams, t. y. nuo naujų variklių ir traktorių tipo patvirtinimo. Nuo minėtos datos valstybės narės negali patvirtinti EB tipo, jeigu galingesnis kaip 130 kW variklis neatitinka IIIB etapo reikalavimų. Mažesnio galingumo varikliams šie reikalavimai įgyvendinami nuo vėlesnių direktyvoje numatytų datų.

Traktorių pardavėjams ir pirkėjams bei techniką registruojančioms įstaigoms ypač aktualūs direktyvos 2000/25/EB reikalavimai, susiję su naujo etapo variklių ir traktorių eksploatavimo pradžia. Pagal šiuos reikalavimus, kurie pradedami įgyvendinti nuo galingesnių kaip 130 kW variklių, tokius variklius, neatitinkančius IIIB etapo reikalavimų, draudžiama pradėti eksploatuoti po 2010 m. gruodžio 31 d. Teisės aktuose nustatytus rodiklius apie IIIB etapo variklių galią, išmetamųjų teršalų ribines vertes ir datas, po kurių draudžiama pradėti eksploatuoti išmetamųjų teršalų ribinių verčių neatitinkančius variklius, pateikiame lentelėje:

Variklio kategorija Naudingoji galia P, kW CO g/kWh HC g/kWh NOx g/kWh Kietosios dalelės g/kWh Datos, po kurių draudžiama
pradėti eksploatuoti variklius
L 130 ≤ P≤ 560 3,5 0,19 2,0 0,025 2010-12-31
M 75 ≤ P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025 2011-12-31
N 56 ≤ P < 75 5,0 0,19 3,3 0,025 2011-12-31
  Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis HC + NOx kWh    
P 37 ≤ P < 56 5,0 4,7 0,025 2012-12-31

Teisės aktai numato kai kurias galimybes IIIB etapo įgyvendinimo pradžioje tiekti rinkai traktorius, kurių varikliai atitinka ankstesnio IIIA etapo reikalavimus. Pirmoji galimybė yra pagal direktyvos 2000/25/EB 3a straipsnyje numatytą lankstumo schemą, kita galimybė – kai variklio pagaminimo data ankstesnė už nurodytą lentelėje.

Jeigu rinkai tiekiamas traktorius, kurio variklis pagamintas vėliau nei lentelėje nurodyta data, t. y. jis atitinka IIIB etapo reikalavimus ir jį tiekiant rinkai nesinaudojama nei viena iš minėtų galimybių, variklio EB tipo patvirtinimo numeryje, nurodytame prie variklio tvirtinamoje etiketėje, turi būti įrašyta raidė ,,D“. Pavyzdžiui, tipo patvirtinimo numeris ,,e11*NN/NND*00/00*0004*02“, kur skaičius 11 reiškia, kad variklio tipas patvirtintas Jungtinėje Karalystėje, NN/NN – direktyvos numeris (pavyzdžiui, 00/25), raidė D – variklis atitinka IIIB etapo reikalavimus, toliau esantys skaičiai reiškia keičiančios direktyvos numerį, tipo patvirtinimo ir jo išplėtimo numerius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11