Traktorių ir kitų mašinų techninė atitiktis bendroji informacija

Lietuvos žemės ūkyje naudojami traktoriai ir kita žemės ūkio technika turi atitikti techninius reikalavimus, kuriuos nustato tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisės aktai. Iš esmės galima išskirti dvi techninės atitikties įvertinimo sistemas.

Techninės atitikties įvertinimas taikomas: 

  • žemės ir miškų ūkio traktoriams;
  • visai kitai žemės ūkio technikai.

Traktorių techninės atitikties reikalavimus Lietuvoje reglamentuoja  Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės (toliau – taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (Žin., 2005, Nr. 4-84). Taisyklės parengtos įgyvendinant 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančią direktyvą 74/150/EEB (toliau – direktyva 2003/37). Taisyklės į Lietuvos teisę perkelia svarbiausias direktyvos nuostatas, kurių tikslas suderinti  valstybių narių nacionalinę teisę ir užtikrinti vienodus techninius reikalavimus Bendrijos mastu, sukurti suvienodintą Europos Bendrijos (toliau – EB) traktoriaus tipo patvirtinimo sistemą. Tiek taisyklės, tiek direktyva reglamentuoja naujų žemės ar miškų ūkio paskirties komplektinių, nekomplektinių ar sukomplektuotų traktorių, priekabų arba prikabinamųjų mašinų, kurių didžiausias projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, bei jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių junginių atitikties įvertinimo tvarką. Nustato administracines suvienodinto techninio derinimo procedūras, tipo patvirtinimo tvarką, atitikties priežiūrą, tiekimo rinkai ir kitus bendruosius administracinius reikalavimus. Tipo patvirtinimas – tai procedūra, kuria kompetentinga įstaiga patvirtina, kad traktorius atitinka visų minėtų direktyvų reikalavimus. Tipo patvirtinimą turintis traktorius – tai traktorius visapusiškai atitinkantis tokiai technikai keliamus reikalavimus. Praktiniu požiūriu, tipo patvirtinimą turintis traktorius, tai traktorius, sertifikuotas Europos Sąjungos mastu.

  • Taisyklėse nustatyta, kad traktoriaus EB tipo patvirtinimo įstaiga Lietuvoje – Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (http://www.bandymai.lt/).
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11