Traktoriaus EB tipo patvirtinimo tvarka

Traktorių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipą patvirtina ir atitinkamus dokumentus išduoda atitikties įvertinimo įstaigos. Gamintojas atitikties įvertinimo įstaigai pateikia paraišką dėl traktoriaus EB tipo patvirtinimo. Kartu su paraiška pateikiamas informacinis dokumentas ir informacijos aplankas. Šiuose dokumentuose yra visa techninė informaciją apie numatomą gaminti traktorių. Tai yra labai plačios apimties, išsamūs dokumentai, kuriuose pateikiami visapusiški duomenys (techniniai aprašymai, brėžiniai, schemos, diagramos) apie matmenis, masę, variklio technines charakteristikas, transmisiją, pakabą, vairo mechanizmą, stabdžių sistemą, kabinas, stiklus, apšvietimo įtaisus, valdymo įtaisus, sukabintuvus ir kitus techninius mazgus. Jeigu gamintojas, pateikdamas paraišką, jau turi kai kurių sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimo sertifikatus, pateikia atitinkamus sertifikatus. Šiuo atveju informaciniame dokumente nereikia teikti duomenų apie sistemas ar junginius, kurių tipas yra patvirtintas. Atitikties įvertinimo įstaiga organizuoja sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių patikras, t. y. tikrina, kaip jos atitinka atskirųjų techninių direktyvų reikalavimus. Jeigu kai kurių dalykų neturi techninių galimybių patikrinti pati, kreipiasi į kitas akredituotas technines tarnybas.

Atitikties įvertinimo įstaiga, atlikusi EB tipo patvirtinimo procedūras, ir įsitikinusi, kad visi rodikliai atitinka  visų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus, suteikia EB tipo patvirtinimą ir  išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą. Gamintojas, turintis EB tipo patvirtinimo sertifikatą, gali gaminti traktorių ir kiekvienam pagamintam vienetui išduoti atitikties sertifikatą. Gamintojas privalo užtikrinti, kad gaminys atitiktų patvirtintus techninius reikalavimus. Kai ES valstybėje narėje esančio gamintojo traktoriaus EB tipas yra patvirtintas ir gamintojas traktoriui (kiekvienam vienetui) išduoda atitikties sertifikatą, tokį traktorių kiekviena valstybė narė privalo įsileisti į savo rinką, registruoti ir leisti eksploatuoti. Tokie nauji traktoriai registruojami Lietuvoje.

Čia pateikta traktoriaus EB tipo patvirtinimo tvarka yra labai supaprastinta, elementari. Praktiniu požiūriu tai yra sudėtinga techninė ir administracinė procedūra. Teisės aktai numato komplektinio EB tipo patvirtinimą, pakopinį nekomplektinio arba sukomplektuoto traktoriaus tipo patvirtinimą, taip pat sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11