Techninės atitikties reikalavimai žemės ūkio mašinoms

Skirtingai negu traktorių, žemės ūkio mašinų techninė atitiktis nėra atskirai teisiškai reglamentuota. Joms, kaip ir daugeliui kitų mašinų, taikomi tie patys teisės aktai, kurie iš esmės reglamentuoja tik bendruosius saugos ir sveikatos reikalavimus, t. y. nėra atskirų teisės aktų direktyvų, nustatančių reikalavimus sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams junginiams. Daugelio žemės ūkio mašinų techninė atitiktis įvertinama pagal techninį reglamentą ,,Mašinų sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601), ir parengtą pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų. Pagal šiuos teisės aktus techninius reikalavimus atitinkanti mašina turi būti paženklinta ženklu CE ir turėti atitikties deklaraciją. Ženklu CE turi būti paženklintos ir turėti atitikties deklaracijas beveik visos mašinos, kurios nepriskiriamos prie traktorių ar automobilių kategorijos. Pažymėtina tai, kad šie reikalavimai taikomi ne tik žemės ūkio mašinoms, bet ir daugeliui kitų mašinų, naudojamų įvairiose ūkio šakose, pavyzdžiui, įvairiems savaeigiams krautuvams, ekskavatoriams,  traktorių priekaboms. Lietuvos rinkai galima tiekti tik žemės ūkio mašinas, kurios atitinka minėto reglamento arba direktyvos reikalavimus, tik tokios mašinos registruojamos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir  jų priekabų registre. Parama pagal kaimo plėtros priemones taip pat gali būti skiriama tik įsigyjant šiuos reikalavimus atitinkančias mašinas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11