Savaeigių žemės ūkio mašinų variklių išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimai

Įvairių savaeigių mašinų, pavyzdžiui, javų ir kitų kombainų, pašarų smulkintuvų, krautuvų, ekskavatorių  variklių atitikties reikalavimus reglamentuoja 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 17). Ši direktyva į Lietuvos teisę perkelta Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Šiuose teisės aktuose numatyti išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimai, susiję su tokios technikos variklių tiekimu rinkai ir registravimu, iš esmės yra panašūs kaip traktorių, t. y. po 2010-12-31 prasideda IIIB etapas, tokios pat variklių kategorijos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir datos, panašus variklių, pateikiamų pagal lankstumo schemą, ženklinimas, bei kiti reikalavimai, aukščiau nurodyti dėl traktorių. Išskyrus tai, kad iš dalies skiriasi tipo patvirtinimo numerio, nurodomo variklio ženklinimo lentelėje, sudarymo tvarka. Kaip minėta skyriuje ,,Traktorių variklių išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimai“,traktoriaus variklio tipo patvirtinimo numeryje, jeigu variklis atitinka IIIB etapo reikalavimus, po direktyvos numerio nurodoma raidė D. Pagal direktyvą 97/68/EB patvirtintų variklių tipo patvirtinimo numeryje, jeigu variklis atitinka IIIB etapo reikalavimus, po direktyvos numerio vietoj raidės D turi būti įrašyta viena iš raidžių L, M, N arba P. Šios raidės reiškia variklio galios kategoriją. Savaeigės mašinos variklio ženklinimo lentelėje pateikti duomenys yra svarbūs, nes, kaip žinoma, savaeigėms mašinoms, skirtingai negu traktoriams, neišduodami atitikties patvirtinimo sertifikatai, kuriuose yra pateikti duomenys apie variklio charakteristikas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11