Augalų apsaugos produktų purkštuvų techniniai reikalavimai ir techninė apžiūra

Pastaruoju metu techninius ir ekologinius reikalavimus augalų apsaugos produktų purškimo įrangai bei jos technines apžiūras pastaruoju metu pradėjo reglamentuoti Europos Sąjungos teisės aktai. 2009 metais šiais klausimais buvo priimtos dvi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos. Tai direktyva 2009/127/EB, iš dalies keičianti direktyvos 2006/42/EB nuostatas dėl pesticidų skleidimo mašinų, ir direktyva 2009/128/EB nustatanti bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo. Šioje direktyvoje reikalavimus purkštuvų techninėms apžiūroms nustato 8 straipsnis ir 2 priedas.

Lietuvoje augalų apsaugos produktų purkštuvų (toliau – purkštuvas) naudojimo, profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purškimo įrangos registravimo, techninės apžiūros, leidimų registruoti šią įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą išdavimo tvarką, naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus bei purkštuvų techninės apžiūros įmonių gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus nustato Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 3D-620 (Žin., 2012, Nr. 91-4730). Pagal šias taisykles purkštuvu laikoma didesnio kaip 3 m darbinio pločio mašina arba įtaisas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų tirpalui purkšti ant laukų arba augalų. Purkštuvai gali būti savaeigiai, uždedami ant transporto priemonių (uždedamieji) ar kabinami prie traktorių (prikabinamieji arba pakabinamieji), įskaitant naudojamus su sėjamosiomis, taip pat sumontuotus traukiniuose ir orlaiviuose. Rankinei ir ant nugaros nešiojamai augalų apsaugos produktų purškimo įrangai šiose taisyklėse nustatyta techninė apžiūra neatliekama. Tiekėjas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, tiekdamas šią įrangą rinkai, turi užtikrinti, kad būtų pateikta detali informacija apie riziką, susijusią su šia įranga, naudojimo instrukcijose pateikta informacija apie šios įrangos techninę priežiūrą ir  būtinumą reguliariai keisti priedus, filtrus ir kitas techninės priežiūros metu keičiamas detales.

Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti tik šių taisyklių nustatyta tvarka įregistruotus purkštuvus

Rinkai tiekiami nauji purkštuvai turi atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601) (toliau – reglamentas), reikalavimus ir purškimo įrangai nustatytus darniuosius standartus bei būti pažymėti ženklu CE. Naudojami ir naudoti purkštuvai registruojami tik atlikus techninę apžiūrą, kurios metu nustatoma, jog purkštuvas atitinka Naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus. Naujus purkštuvus registruoja Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Stotis). Naudojamus ir naudotus purkštuvus registruoja ir techninę apžiūrą atlieka purkštuvų techninės apžiūros įmonės arba Stotis. Patikrinus ir įregistravus purkštuvą, išduodamas purkštuvo pažymėjimas. Leidžiama eksploatuoti tik tokius purkštuvus, kurie yra patikrinti ir yra išduoti minėti pažymėjimai.

Purkštuvo techninė apžiūra turi būti atliekama kas treji metai, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus. Techninę apžiūrą atlieka Stotis arba 11 įmonių, kurios yra atestuotos ir turi leidimus tikrinti purkštuvus. Purkštuvų savininkai turi galimybę pasirinkti, kas atliks technines apžiūras. Tų rajonų, kuriuose yra  atestuotos įmonės, žemdirbiai paprastai kreipiasi į vietinius purkštuvų tikrintojus.

Netinkamai naudojami purkštuvai kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl tiek techninio tikrinimo, tiek naudotų purkštuvų techninės apžiūros metu tikrinama, kaip šios mašinos atitinka žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugos reikalavimus. Tikrinami įvairūs purkštuvo mazgai, siekiant nustatyti, kad nėra pesticidų nuotėkio, tikrinama, ar pesticidai paskirstomi tolygiai, ar nustojus purkšti nelaša ir t. t.

Purkštuvai techninei apžiūrai pateikiami švarūs, nuplauti iš išorės ir išplauti iš vidaus, turi būti išplauti jų filtrai, žarnos, vamzdžiai ir kitos darbinės dalys. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi purkštuvų trūkumai. Purkštuvai turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojami pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi. Purkštuvų techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus.

Tais atvejais, kai įvežtiems iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių naudotiems purkštuvams yra išduoti purkštuvo pažymėjimai ar kiti dokumentai apie techninės apžiūros atlikimą ir šių purkštuvų techninės apžiūros laikotarpis nėra pasibaigęs, tokie purkštuvai įregistruojami be techninės apžiūros.

Stotis organizuoja purkštuvų technines apžiūras vykdančių įmonių atestavimą ir koordinuoja jų veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-12