Nacionalinė parama ūkinių gyvūnų augintojams

NACIONALINĖ PARAMA GYVULIŲ AUGINTOJAMS:

Gyvulių auginimu užsiimančių ūkio subjektų pajamų palaikymui kasmet, pradedant 2004 m., iš šalies biudžeto mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos. Nuo 2014 m. jos vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama. Tiesioginės išmokos gyvulininkystėje gali būti skirtos pagal šias paramos schemas:

Visas šias paramos schemas, remdamasi duomenų bazėse turima informacija, administruoja VĮ ,,Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ www.vic.lt, o pinigus į laikytojų, kuriems priskirtos išmokos, sąskaitas perveda Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos www.nma.lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat vykdo ir laikytojų, kuriems priskirtos išmokos, patikrą.

2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius išmokų dydžiai nustatyti 2017 m. lapkričio 2 d. įsakyme Nr. 3D-698 ,,Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo” https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3507da02c0da11e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=754fdb19-36c1-4ac0-975a-718a8194ba1d 

Tiesioginės paramos pagrindiniai reikalavimai nustatyti šiuose ES reglamentuose:

  • 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489743263021&uri=CELEX:02009R1122-20150101
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11