Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminai, kurie nurodomi ūkio subjektų sudaromose sutartyse, yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo (toliau – Atsiskaitymo įstatymas) 5 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminas negali būti ilgesnis kaip:

1) 30 kalendorinių dienų nuo perkamų greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų gavimo dienos. Greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašas patvirtintas žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-640 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašo ir Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo“.

2) 30 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos, kuri nurodyta žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame Žemės ūkio produkcijos, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąraše. Su minėtu sąrašu galite susipažinti čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/193640c030e611ec992fe4cdfceb5666.

3) 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos, kuri nepaminėta 1 ir 2 punktuose.

 

Žemės ūkio produkcija, už kurią turi būti atsiskaitoma dalimis, nurodyta Žemės ūkio produkcijos, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąraše, patvirtintame žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo“. Su minėtu sąrašu galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/193640c030e611ec992fe4cdfceb5666.

 

 

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos pobūdį, yra patvirtinusi žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties tipines sąlygas:

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl pavyzdinės gyvulių pirkimo–pardavimo sutarties“ patvirtinta pavyzdinė gyvulių pirkimo–pardavimo sutartis. Įsakymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F446DFADE774/asr.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ 4 priedu patvirtinta Rekomenduojama pieno pirkimo–pardavimo sutarties forma. Įsakymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9ADAA6261D84/asr.

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-874 „Dėl Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintos Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties tipinės sąlygos. Įsakymą galite rasti čia:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab211fc06fc611e484b9c12b550436a3/asr.

 

Jeigu Žemės ūkio produkcijos, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąraše nurodyta produktų grupė su keturių skaičių KN kodais, į keturių skaičių KN kodo grupę patenka ir visi (su šešių ir aštuonių skaičių KN kodais) produktai, išskyrus išimtis, nurodytas produktų pavadinimuose. Analogiška situacija yra ir su produktų grupėmis iš šešių KN kodų, į jas patenka ir visi (su aštuonių skaičių KN kodais) produktai. Tačiau, jeigu sąraše produktų grupės kodas susideda iš aštuonių skaičių, tai ji apima tik tuos produktus, kurie patenka į tą konkretų KN kodą (t. y. neapima stambesnės produktų grupės).

Žyma „ex“ reiškia, kad iš visų Kombinuotosios nomenklatūros kodui priskirtų produktų išskiriami tam tikri konkretūs, įvardyto pavadinimo produktai. Šie produktai nurodyti Žemės ūkio produkcijos, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąrašo 2 stulpelyje „Produktų pavadinimas“. Tai reiškia, kad per 30 d. būtina atsiskaityti tik už tuos konkrečius produktus, kurie nurodyti produktų, prie kurių kodo yra žyma ,,ex“, pavadinimuose.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19