TikslasNesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymu siekiama užtikrinti žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų šių produktų tiekėjų interesų pusiausvyrą.

Šis įstatymas taikomas:

 • vykdant žemės ūkio ir maisto produktų pardavimus, kai žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjas arba šių produktų pirkėjas, arba jie abu yra įsisteigę Europos Sąjungoje.
 • žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjams, nepriklausomai nuo jų metinės apyvartos per praėjusius finansinius metus dydžio IŠSKYRUS didelę rinkos galią turinčias mažmenines prekybos įmones;
 • žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjams, kurių metinė apyvarta per praėjusius finansinius metus yra ne daugiau kaip 350 milijonų eurų.

1. Vėlavimas atsiskaityti su žemės ūkio ir maisto produktų tiekėju.

2. Greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų užsakymų atšaukimas likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas suras alternatyvių tų produktų pardavimo arba panaudojimo būdų; pranešimas dėl greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų užsakymų atšaukimo likus mažiau nei 30 dienų visuomet laikomas pavėluotu pranešimu.

3. Vienašalis žemės ūkio ir maisto produktų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų pakeitimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo arba pristatymo dažnumo, būdo, vietos, laiko arba tiekimo ar pristatymo apimčių, kokybės standartų, mokėjimo sąlygų, kainų arba dėl tiekėjui teikiamų paslaugų, nurodytų NPPD įstatymo 4 straipsnio 7 dalies 2–6 punktuose, teikimo.

4. Reikalavimas, kad tiekėjas atliktų tiesioginius arba netiesioginius mokėjimus, nesusijusius su tiekėjo žemės ūkio ir maisto produktų pardavimu;

5. Reikalavimas, kad tiekėjas sumokėtų už žemės ūkio ir maisto produktų sugedimą arba praradimą, arba abiem atvejais, kai nuostoliai patiriami pirkėjo patalpose arba po to, kai patiekti žemės ūkio ir maisto produktai perėjo į pirkėjo nuosavybę, jei toks sugedimas arba praradimas įvyko ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės;

6. Žemės ūkio ir (ar) maisto produktų pirkimas nesudarius su šių produktų tiekėju rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties pagal iš anksto su tiekėju sutartas sąlygas; tai netaikoma tais atvejais, kai pirkimo–pardavimo sutartis yra susijusi su žemės ūkio ir maisto produktais, kuriuos gamintojų organizacijos, įskaitant kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), narys turi pristatyti (patiekti) gamintojų organizacijai (kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kurios narys yra tiekėjas, jeigu tos gamintojų organizacijos (kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatų, kurių poveikis panašus į pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų poveikį;

7. Neteisėtas tiekėjo komercinių paslapčių gavimas, panaudojimas arba jų atskleidimas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatyme;

8. Grasinimas imtis arba komercinių atsakomųjų veiksmų ėmimasis tiekėjo atžvilgiu, kai tiekėjas naudojasi savo sutartinėmis arba teisės aktuose nustatytomis teisėmis, be kita ko, pateikdamas ir skundą priežiūros institucijai arba tyrimo metu bendradarbiaudamas su priežiūros institucija;

9. Reikalavimas, kad tiekėjas kompensuotų išlaidas, susijusias su vartotojų skundų dėl tiekėjo žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo nagrinėjimu, nors dėl to nėra tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

1. Pirkėjas grąžina neparduotus žemės ūkio ir maisto produktus tiekėjui nesumokėjęs jam už tuos neparduotus produktus arba nesumokėjęs už tų neparduotų produktų pašalinimą iš rinkos, arba abiem atvejais;

2. Tiekėjas turi tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėti mokestį, kad galėtų savo parduodamus žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjo patalpose sandėliuoti, demonstruoti arba juos įtraukti į tiekimo sąrašus, arba tuos produktus tiekti rinkai;

3. Pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas tiesiogiai arba netiesiogiai padengtų visas su žemės ūkio ir maisto produktams taikomomis nuolaidomis susijusias išlaidas arba jų dalį, kai pirkėjas juos parduoda naudodamasis pardavimo skatinimo priemonėmis;

4. Pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas tiesiogiai arba netiesiogiai mokėtų arba kitokiu būdu atlygintų už pirkėjo vykdomą žemės ūkio ir maisto produktų reklamą;

5. Pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas tiesiogiai arba netiesiogiai mokėtų arba kitokiu būdu atlygintų už pirkėjo vykdomą žemės ūkio ir maisto produktų rinkodarą;

6. Tiekėjas turi tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėti mokestį už tai, kad pirkėjas naujai įrengia ar atnaujina patalpas, naudojamas tiekėjo produktų pardavimui.

Už draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų taikymą žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui gali būti skiriama bauda iki 0,7 proc. nuo jo praėjusių finansinių metų pardavimo pajamų.

Už vėlavimą sumokėti žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjui už parduotus žemės ūkio ir maisto produktus žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui gali būti skiriama ne mažesnė kaip 200 Eur, tačiau ne didesnė kaip 20 proc. susidariusios pradelstų skolų tiekėjui sumos dydžio bauda.

Už Agentūros įpareigojimų nutraukti galimai neteisėtą veiklą ir (arba) atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų neatlikimas padarytų tiekėjui esminės žalos arba dėl to atsirastų nepataisomų pasekmių, nevykdymą arba vykdymą ne laiku žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui gali būti skiriama 300 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną.

Už Agentūros darbuotojų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jiems pažeidimo tyrimo metu atliekant patikras žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo nuosavybės teise priklausančioje ar jo valdomoje teritorijoje ir (ar) jam nuosavybės teise priklausančiose ar jo valdomose ir naudojamose patalpose, žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui gali būti skiriama bauda nuo vieno šimto iki septynių šimtų eurų.

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo priežiūros institucija – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra), kuri:

 • prižiūri, kaip pirkėjai, išskyrus didelę rinkos galią turinčias mažmeninės prekybos įmones, laikosi Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo reikalavimų;
 • atlieka pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kuriuos padarė didelę rinkos galią turinčios mažmeninės prekybos įmonės, tyrimus ir nagrinėja bylas;
 • taiko sankcijas;
 • teikia tiekėjams ir pirkėjams konsultacijas dėl nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo nuostatų tinkamo taikymo;
 • atlieka kitas Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Agentūra, atlikdama Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme nustatytas funkcijas, turi teisę:

 • duoti privalomus nurodymus tiekėjams ir pirkėjams, taip pat viešojo administravimo subjektams pateikti finansinių ir (ar) kitų dokumentų, iš jų ir dokumentų, kuriuose yra komercinių paslapčių, kopijas ir informaciją, reikalingą Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme Agentūrai nustatytoms funkcijoms atlikti;
 • apklausti asmenis, susijusius su tiriamais pirkėjų taikomais tiekėjams nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamais veiksmais, gauti iš šių asmenų žodinius arba rašytinius paaiškinimus (parodymus), kviesti juos atvykti duoti paaiškinimų (parodymų) į Agentūros patalpas;
 • Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo pažeidimų tyrimo metu informacijos fiksavimo tikslais naudoti technines priemones (dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų darymo);
 • naudoti Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo pažeidimų tyrimų metu surinktą informaciją tiriant kitus pažeidimus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal Agentūros, Konkurencijos tarybos, tiekėjų ir pirkėjų prašymus:

 • atlieka žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų kategorijos vertinimą ir teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas;
 • teikia konsultacijas dėl žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų kategorijos.

DIREKTYVOS 2019/633/ES NUOSTATAS ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI:

 • Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b367a420db0711eb9f09e7df20500045
 • Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašas ir Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 13 d. įsakymu 3D-640 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašo ir Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/982eeff02be911ecad73e69048767e8c
 • Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų labai sunkios finansinės padėties nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. ____ d. įsakymu 3D-____ „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų labai sunkios finansinės padėties nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: (pastaba: šis teisės aktas bus priimtas artimiausiu metu)

KITI TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU DIREKTYVOS 2019/633/ES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMU:

 • Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F9F5C944DB1/asr
 • Žemės ūkio produkcijos, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašas ir šios produkcijos sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo“:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/193640c030e611ec992fe4cdfceb5666
 • Rekomenduojamų papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose arba lygiaverčiuose mokėjimo reikalavimo dokumentuose sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-677 „Dėl Rekomenduojamų papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose arba lygiaverčiuose mokėjimo reikalavimo dokumentuose sąrašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F97599054580/asr
 • Pavyzdinė gyvulių pirkimo–pardavimo sutartis, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl pavyzdinės gyvulių pirkimo–pardavimo sutarties“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F446DFADE774/asr
 • Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties tipinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-874 „Dėl grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties tipines sąlygų patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab211fc06fc611e484b9c12b550436a3/asr
 • Rekomenduojama pieno pirkimo-pardavimo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9ADAA6261D84/asr

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07