exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Aliejaus pramonė

Teisės aktai

  • 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
  • 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).
  • 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 29/2012, dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL L 12, 2012 01 14, p. 14).
  • Kiti aliejaus pramonę reglamentuojantys teisės aktai: http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html

Pagrindinės nuostatos, taikomos bendram rinkos organizavimui aliejaus sektoriuje

ES aliejaus sektorius reglamentuojamas, atsižvelgiant į derybose su Pasaulio prekybos organizacija (PPO) prisiimtus susitarimus ir įsipareigojimus. Išimtys yra numatytos tik prekybai alyvuogių aliejumi ir valgomosiomis alyvuogėmis. Kitoms aliejaus rūšims taikomi muito dydžiai yra nustatyti bendrajame muitų tarife ir ties Bendrijos išorine siena netaikomos apsauginės priemonės (įskaitant muito mokesčius).

Be to, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus reglamentavimui įtakos turi ir Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių nuostatos. Pirmą kartą toks susitarimas buvo priimtas 1986 m., kuris 1993 m. buvo iš dalies pakeistas ir išplėstas, 2004 m. buvo pratęstas jo galiojimo laikas. 2005 m. po  naujų derinimo procedūrų, Jungtinių Tautų konferencijai patvirtinus minėtą susitarimą, buvo priimtas ES Tarybos sprendimas (32005D0800) dėl 2005 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo (įsigaliojo 2006-01-01 ir galiojo iki 2014-12-31, buvo pratęstas iki 2015-12-31). Jungtinių Tautų konferencijoje, skirtoje deryboms dėl 2005 m. Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pakeisiančio susitarimo, Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) 24-ių valstybių narių atstovai ir dvi tarpvyriausybinės organizacijos 2015 m. spalio 9 d. priėmė naująjį Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d. ir kuriuo pakeičiamas 2005 m. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių. Europos Sąjunga sutiko laikinai taikyti šį Susitarimą nuo jo įsigaliojimo dienos.

Šiuo metu alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.1308/2013 šiai produktų grupei nustatytos nuostatos, priimtos atsižvelgiant į įsipareigojimus PPO :

• nustatyti prekybos metai;

• nustatyti alyvuogių aliejaus aprašai, sąvokų apibrėžtys bei skirstymas į kategorijas, kuriomis nustatomi kokybės standartai ir suteikiama vartotojams tinkama informacija apie produktą (kokybės rodikliai);

• nustatyti prekybos standartai, susiję su kokybe, klasifikavimu, svoriu, pakuote, įpakavimu, sandėliavimu, vežimu, pateikimu, kilme ir ženklinimu;

• nustatyta parama ūkio subjektų organizacijoms, siekiančioms ES politikos tikslų pagal nustatytus prioritetus ir atsižvelgiant į darbo programose numatytos veiklos vykdymą;

• numatyta parama už privatų sandėliavimą;

• numatyta prekyba su trečiosiomis šalimis pagal tarptautinius susitarimus. Ši nuostata taikoma (ne visiems) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produktams, klasifikuojamiems 0709 92 90, 0711 20, 2306 90 19, 1522 00 31 ir 1522 00 39 KN pozicijose ar subpozicijose;

• numatytas  eksporto į trečiąsias šalis grąžinamųjų išmokų sustabdymas.

Maistinio aliejaus gamintojai Lietuvoje

Lietuvoje yra keletas maistinį aliejų gaminančių įmonių, tokių kaip kooperatinė bendrovė „SV Obeliai“ (rafinuotas pirmo spaudimo, šaltai spaustas („extra virgin") rapsų aliejus, nerafinuotas rapsų aliejus), UAB ,,Aletovis“ (maistinis šalto spaudimo linų sėmenų aliejus), Juknelių šeimos ūkis (šalto spaudimo kanapių bei linų sėmenų aliejus), UAB "Vetagra" (prekės ženklas "Senoji aliejinė", įvairūs šalto spaudimo aliejai: linų sėmenų, moliūgų sėklų, žemės riešutų, judros, saulėgrąžų, kanapių sėklų, sezamo sėklų), MB „Bioproduktas“ (kanapių sėklų aliejus).

 

Dėl informacijos prašome kreiptis į Jūratę Kišerauskę, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus patarėją (tel. 2391 140, el. paštas jurate.kiserauske@zum.lt).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11