Kaip deklaruoti augalų mišinius

2016 04 21

Po paskutiniųjų 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių pakeitimų iš seniūnijų, savivaldybių darbuotojų ir pačių pareiškėjų sulaukiame vis daugiau klausimų, kokius žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų kodus naudoti pildant paraišką tiesioginėms išmokoms gauti. Didelė dalis klausimų susijusi būtent su mišinių deklaravimu, todėl norime dar kartą paaiškinti ir akcentuoti svarbiausius momentus, apimdami tiek ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (žalinimo), tiek ir susietajai paramai keliamus reikalavimus.

Kaip žinoma, ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (toliau – EASV) reikalavimus atitinka tik pasėliai, susidedantys iš grynų azotą kaupiančių augalų arba šių augalų mišinių. Tačiau yra viena išimtis - baltyminių žolinių ir ne baltyminių žolinių augalų mišiniai (jei baltyminės žolės yra vyraujančios, tai atitinka EASV reikalavimus). Baltyminių žolinių azotą kaupiančių augalų mišinys su kitomis žolėmis, kurios nepatenka į žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) III grupę, pvz., motiejukais, turi būti deklaruojamas kodu „ŽMI“. Šis kodas atitiks EASV reikalavimus tik tuomet, kai kitos žolės (pvz., motiejukai) sudarys mažiau nei 50 proc. mišinyje. Bet jei mišinyje vyrauja kitos žolės (pvz., motiejukai) tai bus paprasta pieva, kuri turėtų būti deklaruojama kodu „GPŽ“(toks kodas neatitiks nei EASV, nei susietosios paramos už baltyminius augalus reikalavimų). Taip pat verta paminėti, kad nuo šių metų į klasifikatorių yra įtrauktas naujas kodas „AKM“ - šiuo kodu turėtų būti deklaruojami mišiniai, sudaryti tik iš azotą kaupiančių augalų. Pateikiame naudmenų klasifikatoriuje esančių mišinių apibrėžimus

BMI kodo sudėtis?

Ankštinių (deklaruotinų kodais: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) augalų mišinys su kitais augalais (išskyrus žolinius augalus), kuriame azotą kaupiantys augalai yra vyraujantys (sudaro daugiau nei 50 proc.).

 

NMI kodo sudėtis?

Ankštinių (deklaruotinų kodais: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) augalų mišinys su kitais augalais (išskyrus žolinius augalus), kuriame azotą kaupiantys augalai nėra vyraujantys (sudaro mažiau nei 50 proc.). Šiuo kodu gali būti deklaruojami ir visi kiti mišiniai, kuriuose azotą kaupiantys augalai nėra vyraujantys arba jų mišinio sudėtyje apskritai nėra.

 

ŽMI kodo sudėtis?

Žolinių azotą kaupiančių augalų (deklaruotinų kodais: DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER) mišinys su kitomis žolėmis (deklaruotinomis kodu GPŽ), kuriame vyrauja (sudaro daugiau nei 50 proc.) azotą kaupiantys augalai.

 

AKM kodo sudėtis?

Mišiniai, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai (klasifikatoriaus II ir III grupės augalai (ankštiniai ir žoliniai azotą kaupiantys augalai)).

Mišinių tinkamumas žalinimui (EASV) bei susietajai paramai

 

KLASIFIKATORIAUS KODAS

Tinkamumas EASV

Tinkamumas susietajai paramai

BMI

Ne

Taip

NMI

Ne

Ne

ŽMI

Taip

Ne

AKM

Taip

Taip

Pateikiame kelis pavyzdžius, kaip deklaruoti mišinius su kiekvienu klasifikatoriaus kodu atskirai:

Tarkim, pareiškėjas deklaruoja vikių (ankštinis augalas) bei avižų mišinį, kuriame vikiai yra vyraujantis pasėlis (sudaro daugiau nei 50 proc.). Tuomet pildant paraišką mišinį reikės deklaruoti kodu BMI. Taip deklaruoti pasėliai neatitiks EASV, tačiau atitiks susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą reikalavimus. Susietosios paramos baltyminiams augalams reikalavimus toks pasėlis atitiks todėl, kad į jo sudėtį įeina tik tos kultūros, kurios apskritai gali būti remiamos pagal susietosios paramos schemą (tiek baltyminiai augalai, tiek ir javai, nors pastarųjų Lietuvoje ir pasirinkta neremti) su sąlyga, kad baltyminiai augalai yra vyraujantys. Tuo tarpu kaip EASV toks mišinys nebus tinkamas, kadangi, kaip ir minėta, EASV tinkami tik gryni azotą kaupiantys augalai arba jų mišiniai su viena išimtimi – baltyminių ir ne baltyminių žolių mišiniu, kuriame baltyminės žolės yra vyraujančios. Toks mišinys labiausiai prisideda prie dirvožemio struktūros gerinimo bei biologinės įvairovės skatinimo. Taip pat reikia paminėti, kad susietosios paramos už baltyminius augalus skyrimo tikslas yra remti baltyminių augalų auginimą apskritai, tuo tarpu EASV tikslas –deklaruoti azotą kaupiančius augalus ir taip skatinti biologinę įvairovę bei mažinti azoto išsiplovimo riziką.

Pareiškėjas deklaruoja vikių (ankštinis augalas) bei avižų mišinį, kuriame vikiai nėra vyraujantis pasėlis (sudaro mažiau nei 50 proc.). Tuomet pildant paraišką mišinį reikės deklaruoti NMI kodu. Taip deklaruoti pasėliai neatitiks nei EASV, nei susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą reikalavimų (nėra laikomasi baltyminių augalų vyravimo sąlygos).

Pareiškėjas deklaruoja dobilų (žolinis azotą kaupiantis augalas) ir motiejukų (nebaltyminės žolės) mišinį, kuriame dobilai yra vyraujantis pasėlis (sudaro daugiau nei 50 proc.). Tuomet pildant paraišką mišinį reikės deklaruoti ŽMI kodu. Taip deklaruoti pasėliai atitiks EASV (dėl minėtosios išimties žolinių augalų mišiniams), tačiau neatitiks susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą reikalavimų (kadangi mišinio sudėtyje yra nebaltyminių žolių, kurios pagal reglamentą apskritai negali būti remiamos).

Pareiškėjas deklaruoja vikių bei dobilų arba dobilų ir liucernų mišinį (mišinį, sudaro tik azotą kaupiantys augalai, klasifikatoriaus II ir III grupės augalai), tuomet pildant paraišką mišinį reikės deklaruoti AKM kodu. Taip deklaruoti pasėliai atitiks tiek EASV (mišinį sudaro tik azotą kaupiantys augalai), tiek ir susietosios paramos (kadangi sudėtyje nėra jokių ne baltyminių žolių) reikalavimus.

Taip pat norėtume priminti, kad gryni žoliniai azotą kaupiantys augalai ar šių žolių mišinys turėtų būti traktuojami ne kaip žolė, o kaip atskiras pasėlis. Todėl žoliniam įsėliui EASV tikslais minėtieji augalai nebus tinkami (įsėti, pvz., vien tik dobilus kaip įsėlį į, pvz., kviečius, be abejo, galima, tačiau toks deklaruotas kviečių laukas einamaisiais metais negalės atitikti EASV reikalavimų).

Šiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus patikslinimais siekiama, kad pareiškėjai turėtų kuo didesnes galimybes ir priemonių įvairovę įgyvendinti EASV bei susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11