Dažniausiai užduodami klausimai

1. Pareiškėjas deklaruoja daugiau nei 30 ha, kokius dokumentus privalės pateikti pareiškėjas siekiant pagrįsti žemės dirbimo faktą?

Jeigu pareiškėjas neturi nei registruotų traktorių, nei ūkinių gyvūnų, NMA paprašius, jis gali pristatyti produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugos pirkimo ar technikos nuomą įrodančius oficialius dokumentus. Pareiškėjai, deklaruojantys 30 ha ir didesnius tiesioginėms išmokoms tinkamus plotus, produkcijos pardavimo (išskyrus atvejus, kai savo užauginta produkcija yra parduota turgavietėse), paslaugų įsigijimo ar technikos nuomos faktui pagrįsti privalo pateikti ir apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentus.

2. Ką reiškia GPA kodas ir kas yra pievos atnaujinimas?

Pareiškėjas atnaujinęs t. y. suaręs ir užsėjęs daugiametėmis žolėmis pievą iki 5 metų gali ją įbraižyti kodu GPA. Tada ši pieva taps daugiamete tik po 5 metų, jei pareiškėjas vėl jos neatnaujins.

3. Kokie augalai tinka įsėliui arba posėliui?

Įsėliui tinka žoliniai klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojami augalai, o posėliui mišinys susidedantis bent iš dviejų šių AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, GAB, GAJ, ALR, PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER augalų rūšių sėklų.

4. Ar posėliui tinka pagrindinės kultūros pabiros?

Taip tinka.

5. Kaip bus traktuojama jeigu mano azotą kaupiančių augalų plotus skirtus žalinimui paveiks kaimyniniuose laukuose naudojami augalų apsaugos produktai, ar man bus taikomos sankcijos?

Jei lauke augalų apsaugos produktų pėdsakų koncentracija bus netolygi ir didžiojoje lauko dalyje nebus rasta jokių augalų apsaugos produktų pėdsakų sankcijos taikomos nebus.

6. Kas yra posėlis ir kokie pagrindiniai jo reikalavimai?

Posėlis – augalai, sėjami dirvos gerinimo tikslais nuėmus deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalų derlių tų pačių metų vasarą prieš kitais metais deklaruotinos rūšies žemės ūkio augalų sėją. Posėlis sėjamas liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų augalų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

7. Kas yra įsėlis ir kokie pagrindiniai jo reikalavimai?

Žolinis įsėlis – žoliniai augalai, įsėjami dirvos gerinimo tikslais į deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalus per pavasario sėją. Įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d. – liepos 1 d. įsėjant žolinius augalus (priklausančius III grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai“ arba kodu GPŽ deklaruojamus augalus), kurie turi būti sudygę ir matomi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Kai po įsėlio sėjami žieminiai augalai, pareiškėjas gali išlaikyti įsėlį trumpiau, nei nurodyta, t. y. iki žieminių augalų sėjos, tačiau įsėlyje negalima ganyti ar jo šienauti.

8. Ar žalinimo plotuose, kurie yra skirti EASV, galima naudoti beicuotą sėklą?

Ne, negalima.

 9. Kaip pareiškėjui įrodyti, kad jis negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų? (meteorologinė pažyma netinka, nes ji nėra išduodama konkrečiai vietovei – netikslu)

Pareiškėjas, matydamas, kad negalės atlikti įsipareigojimų laiku – turi kaip galima greičiau pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Žinoma, reikalavimų nevykdymas yra pateisinamas tik tuomet, kai tai įtakoja nuo pareiškėjo nepriklausančios aplinkybės (pvz. meteorologinės, t. y. stichinė sausra ar pan.), o šias aplinkybes galima pagrįsti ir įrodyti. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos išduodama pažyma sustiprina pareiškėjo nurodomas reikalavimų neįvykdymo priežastis, o tokioje pažymoje nurodomos ūkininkavimui nepalankios meteorologinės sąlygos konkretaus rajono, kuriame ūkininkaujama, lygiu yra pakankamas pagrindimas

10. Kokia valdymo teise deklaruoti plotus kai jų savininkas miręs, o paveldėjimo procesas dar nesibaigęs ir nėra aiškūs paveldėtojai?

Deklaruoti galima tik tuos plotus, kuriems turimi galiojantys valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. Esant žemės paveldėjimo atvejui, priimtiniausia, kad plotai būtų deklaruojami tik tuomet kai jau yra įgyta formali teisė šiuos plotus valdyti. Visgi, siekiant išvengti situacijos, kad dirbami plotai neliktų nedeklaruoti, o dar blogesniu atveju ir nedirbami, paveldimą plotą gali deklaruoti žemės paveldėtojai, kurie įgis deklaruojamo ploto valdymo teisę einamaisiais metais. Deklaruodami turėtų nurodyti būtent įgyjamą plotų valdymo formą – nuosavybės teisė. Svarbu, kad tokiu atveju, deklaruojantysis prisiima asmeninę riziką dėl galimų pasekmių, jeigu NMA paprašius plotų valdymo teisę įrodančių dokumentų, jis negalėtų jų pateikti, nors paveldėjimo procesas jau būtų pasibaigęs.

11. Kokie dokumentai yra tinkami siekiant įrodyti žemės dirbimo faktą?

Jeigu pareiškėjas neturi nei registruotų traktorių, nei ūkinių gyvūnų, NMA paprašius, jis gali pristatyti produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugos pirkimo ar technikos nuomą įrodančius oficialius dokumentus.

12. Ką reiškia naujas reikalavimas, kad nuo šiol deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotus turi tik tie, kurie juos realai ir dirba?

Atitinkamus žemės ūkio paskirties žemės plotus deklaruojantysis yra žemę dirbantysis, t. y. plotus deklaruojantis asmuo, prireikus, turi turėti galimybę įrodyti, kad tikrai pats dirba deklaruojamus plotus. Šio reikalavimo atitikimu įsitikina NMA pagal su pareiškėju susijusius duomenis, esančius Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre arba Ūkinių gyvūnų registre, arba pagal pareiškėjo pateikiamus žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentus. Jeigu tokių įrodymų NMA surinkti nepavyksta ar pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo žemės dirbimo fakto, laikoma, kad pareiškėjas nedirba deklaruojamų plotų ir tiesioginės išmokos už juos jam negali būti teikiamos.

13. Ar gali deklaruoti valstybinę žemę valdos partneris nors valstybinė žemė išnuomota nedeklaruojančiajam partneriui?

Gali deklaruoti tik asmeninio ūkio paskirties žemę, jei sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Kitais pagrindais nedeklaruojančiam partneriui išnuomotos valstybės žemės nedeklaruojančio partnerio deklaruoti negalima.

14. Ar galima žemės dirbimą įrodyti panaudos sutartimi dėl pievų nuganymo? (vienas asmuo deklaruoja, kitas – gano gyvulius jo deklaruojamuose plotuose)

Žemės dirbimui įrodyti panaudos nepakanka. Tačiau yra kitų galimybių, kaip pavyzdžiui:

 1. žemė išnuomojama tam, kuris joje gano gyvulius;
 2. įforminamas paslaugos pirkimas / suteikimas;

3. sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, t. y. vienas deklaruoja, kitas partneris – laiko gyvulius.

15. Kodėl pieninių ir mėsinių galvijų bandos turi būti atskirtos?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Agentūros kontrolės darbuotojams  sparčiai ir kokybiškai  atlikti patikras vietose - ūkininkų ūkiuose, kuriuose laikomi ne tik mėsinių veislinių ir mišrūnų galvijai, bet ir pieninių veislių galvijai, kadangi Agentūros darbuotojai privalo nustatyti kiekvieną galviją pagal jam suteiktą unikalų  identifikacinį numerį ir jo atitikimą Ūkinių gyvūnų registre. Taisyklėse nustatytos ir sankcijos, kurios taikomos,  jei PATIKROS VIETOJE METU pieninių ir mėsinių galvijų bandos nebus atskirtos.

16. Ar šeimos nariai gali deklaruoti kitam šeimos nariui priklausančią valstybinę žemę? Jei taip, tai kurie?

Gali deklaruoti tik vyras žmonos ir atvirkščiai.

17. Nuo kelių SG privalau įsirengti mėšlidę / rietuvę? Kur galėčiau rasti tikslius reikalavimus kaip tai turi atrodyti?

Nuo 5 SG. Šis reikalavimas netaikomas tiems ūkio subjektams, kurie nesiekia gauti tiesioginių išmokų bei nedalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programos plotinėse priemonėse. Smulkesnę informaciją dėl mėšlidžių įrengimo galite rasti LR žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 3D-472 „Dėl mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 03:2010 patvirtinimo“.

18. Kokia valdymo teise deklaruoti tuos plotus, kuriuos pareiškėjams suteikė valstybė ar valstybinės įstaigos leido jais naudotis? (geležinkeliečiai, trihektarininkai, asmeninio naudojimo sodų žemė ir kt.)

Vienu iš taisyklėse nurodytų variantų. Svarbiausia, kad būtų pateikiami žemės valdymo dokumentai.

19. Kiek metų man reikės išlaikyti deklaruotus kraštovaizdžio elementus?

Kol kas – tik einamuosius metus.

20. Kokios išmokos numatytus už kraštovaizdžio elementus?

Nėra jokių papildomų išmokų, elementai tik įgalina pareiškėją (lengviau) atitikti žalinimo reikalavimus norint gauti žalinimo išmoką.

21. Ar leidžiamas pievų smulkinimas?

Ne.

22. Kiek bičių reikia turėti, kad galėčiau pievas šienauti iki rugsėjo 1 d.?

Užtenka būti bityno savininku, t. y. ūkinių gyvūnų registre įsiregistravus bent 1 bičių šeimą.

23. Ar su žmona vesdami bendrą ūkį, jau būsime laikomi susijusiais asmenimis ir už tai pripažinti kaip neteisėtai sukūrę sąlygas paramai gauti?

Ne, nebūsite.

24. Aš deklaruoju plotus, o mano tėtis – turi registruotą techniką. Ar aš būsiu traktuojamas, kad su manimi susijęs asmuo turi registruotos technikos ir tokiu būdu aš įrodau ploto dirbimą?

Traktuojama, kad su pareiškėju susijęs asmuo turi registruotos žemės ūkio technikos, kuomet šiuo atveju sūnus ir tėvas bus sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba abu bus registruoti valdoje kaip šeimos nariai, tuomet pagal Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis bus traktuojama, kad deklaruojamuose plotuose pareiškėjas pats vykdo žemės ūkio veiklą.

25. Kada NMA reikia pateikti žemės dirbimą ir (arba) valdymą įrodančius dokumentus?

Žemės dirbimo ir valdymo dokumentai NMA turi būti teikiami tik tuomet, kai :

 1. Pareiškėjas įtariamas siekiu gauti didesnes išmokas (Dėl išmokos už pirmuosius hektarus ir (arba) Jaunojo ūkininko išmokos);
 2. NMA gauna informaciją, kad pareiškėjas galimai neteisėtai deklaravo plotus (dėl žemės valdymo ir (arba) dirbimo).
 3. Pareiškėjas atrenkamas dokumentinei patikrai kaip rizikingas pareiškėjas.

Tuo tarpu, jei pareiškėjas pats patvirtina paraišką per elektroninę bankininkystę, jis visais atvejais privalo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. išsiųsti NMA minėtus dokumentus, kuomet:

        1. deklaruojami laukai patenka valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį;

        2. praėjusiais metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų nedeklaravo;

        3. deklaravo visiškai per praėjusius 2 metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.

26. Ar reikia šienauti Natura 2000 pievą pagal Natura 2000 keliamus reikalavimus, kuomet nedalyvaujama Natura priemonėje?

Ne, tačiau jeigu už deklaruotus plotus, patenkančius į NATURA teritoriją, prašoma tiesioginių išmokų, tuomet privalu laikytis Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytų šienavimo terminų (2017 m. atveju – terminas nušienauti pievas – rugpjūčio 1 d.) – jei konkrečiai teritorijai nėra nustatyta kitų reikalavimų (pvz. vėlesni šienavimo terminai ir pan.).

27. Jei einamaisiais metais lauke vykdomas melioracijos projektas, tačiau jis bus vykdomas tik pavasario metu ir vėliau plotas bus įdirbtas kaip pūdymas – ar galima jį deklaruoti einamaisiais metais – kaip pūdymą.

Pagal naudmenų deklaravimo taisykles, einamaisiais metais plotai, kuriuose atliekami melioracijos darbai – nėra tinkami paramai Tiesioginėmis išmokomis gauti. Išimtis galėtų būti taikoma tik tokiu atveju, jei deklaravimo metu plotas jau yra sutvarkytas ir atitinka paramai bei deklaruotiems plotams keliamus reikalavimus. T. y. jei tai juodasis pūdymas – jis turi būti įdirbtas, be subrendusių piktžolių.

28. Kaip spręsite „Sofos ūkininkų“ problemą, t. y. pareiškėjai, kurie deklaruoja tik pievas, bet neturi gyvulių?

Pareiškėjų, deklaruojančių tik pievas, bet nelaikančių gyvulių deklaruojamieji plotai yra labai maži (apie 70 tūkst. ha arba apie 2,5 proc. visų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų Lietuvoje). Matoma kita, daug didesnė problema – deklaruoja plotus tie, kurie patys nedirba žemės – ir šioje vietoje nebūtinai deklaruojamos pievos. Būtent ji ir yra sprendžiama aiškiai pasakant, kad deklaruoti žemę turi tas, kas ją dirba. Ši sritis bus griežčiau kontroliuojama nei anksčiau.

29. Kokius dokumentus deklaravimo metu reikia turėti siekiant gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus?

Deklaravimo metu reikia turėti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus:

1. jeigu sėkla buvo įsigyta Lietuvoje – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą);

2. jeigu sėkla buvo įsigyta užsienyje (tik ES valstybės) – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes;

3. jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Augalininkystės tarnybos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas;

4. kai paraiška teikiama savarankiškai, pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo Agentūrai pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus.

 30. Kada pareiškėjui privalu pateikti dokumentus, įrodančius jo valdymo teisę plotams patenkantiems į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį?

Pareiškėjai privalo pateikti valdymo teisę pagrindžiančius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius iki jos nurodyto termino, t. y. paraiškų administravimo metu (ne deklaravimo). Nepateikus minėtų dokumentų, bus traktuojama, kad pareiškėjai neleistinai deklaravo plotus, patenkančius į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį.

31. Ką daryti pareiškėjui, jei jo deklaruoti plotai patenka į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, tačiau neturima jokių šių plotų valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų?

Pareiškėjas turėtų raštu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos skyrių su prašymu leisti oficialiai naudotis konkrečiu lauku. Nacionalinė žemės tarnyba apsvarsčiusi prašymą pateiks atsakymą ar suteikia teisę pareiškėjui oficialiai naudotis konkrečiu žemės lauku.

32. Teikiant paraišką pareiškėjas pastebėjo, kad dalis jo teisėtai valdomos privačios žemės plotų patenka į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, kodėl taip yra? Ką tokiu atveju daryti?

Dažniausiai tai atsitinka dėl duomenų nesuderinamumo bei žemės dirbimo ribų neatitikimo su realiomis sklypų ribomis. Paraiškų priėmimo informacinės sistemoje esantis Valstybinės ar kitos paskirties žemės sluoksnis yra sudarytas remiantis Registrų centre registruotais žemės ūkio paskirties sklypais. Atkreipiame dėmesį, kad „Valstybinė ar kitos paskirties žemė“ pagalbinį sluoksnį sudaro:

1. valstybinės žemės plotai, neregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

2. valstybinės žemės plotai, registruoti Nekilnojamojo turto registre;

3. kitos paskirties žemės plotai, t. y. namų valda, miškų paskirties žemė ir kt. 

Jeigu į  „Valstybinė ar kitos paskirties žemė“ sluoksnį patenka nuosava žemė, tai turite prie lauko žymėti nuosava žemė.

Taip pat vertėtų paminėti, kad jei deklaruoti žemės plotai, patenkantys į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, yra sąlyginai nereikšmingi, tuomet pareiškėjų nebus prašoma įrodyti teisę į deklaruotus plotus, kurie patenka į minėtą sluoksnį.

33. Ar paraiškų priėmimo registravimo žurnale būtina ranka įrašyti paraiškas priėmusio darbuotojo vardą, pavardę ar galima uždėti antspaudą?

Paraiškų priėmimo registravimo žurnale įrašyti ranka nebūtina, galima dėti antspaudą.

34. NMA informavo, kad išankstiniai kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymai nebuvo laiku aprašyti. Kaip deklaruoti žemę šiais metais?

Kadangi pareiškėjas laiku neinformavo apie Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, tai šiais metais gali deklaruoti kodu NEP (netinkami paramai plotai) ir aprašyti išankstinius kontrolinių žemės ribų pasikeitimus.

35. Kaip deklaruoti įvairias daržoves lauke iki 30 a?

Visi pareiškėjo deklaruojami plotai, kurie yra 0,1 ha arba didesni ir kuriuose auginami žemės ūkio augalai, atsižvelgiant į taisyklių 2 priedo V skyriuje pateiktame Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje (toliau – klasifikatorius) nurodytas augalų rūšis, turi būti deklaruojami kaip atskiri plotai. Tačiau klasifikatoriaus I grupės augalai gali būti jungiami į plotus, kuriuos sudaro daugiau nei viena auginamų augalų rūšis, o tokie plotai negali būti didesni nei 0,3 ha. Tokie klasifikatoriaus I grupės sujungti plotai turi būti deklaruojami kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte);

36. Kaip PPIS padėti naują tašką lauke?

Padėti tašką, braižant lauką, galima su klavišų kombinacija CTRL+ pelės kairiojo klavišo paspaudimas.

37. Jei einamųjų metų metu bus sudaryta partnerystės sutartį, kaip bus skaičiuojamos partnerio laikomi gyvūnų sąlyginio gyvulio vienetai valdai?

Jei dabar į valdą bus  įregistruotas  partneris, kuris laiko gyvūnus, tuomet  skaičiuojant SGV, paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, bus imamas gyvūnų laikymo laikotarpis nuo partnerio įregistravimo į valdą.

38. Kokį pasėlio kodą reikia rinktis naujai įveistam miškui?  Ar reikalinga aprašyti išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribu pasikeitimus jei laukas kerta Kontrolinių žemės sklypų ribas.

Miško veisimas deklaruojamas MVP kodu, KŽS ribas kirsti galima ir KŽSRP tokiems laukams aprašyti nereikia.

39. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo, kas turi pasirašyti paraiškų priėmimo registre eilutėje "paraišką pateikęs asmuo"?

Paraiškų priėmimo registre, eilutėje "paraišką pateikęs asmuo" turi pasirašyti įgaliotas asmuo.

40. Kodėl Paraiškų priėmimo informacinė sistema reikalauja ekologinių sėklų etikečių, jei vyriausybė patvirtino, kad jos nebūtinos?

Deklaruojant sertifikuotus javus privaloma užpildyti tik PVM / sąskaitos faktūros nr., siuntos nr., įsigytos sėklos kiekį, kg. ir datą. Etiketės duomenų pildyti nebūtina.

41. Kaip deklaruoti kontroliniame žemės sklype, kurio GKODAS bl1b? Pareiškėjai turi žemės sklypų NTR registruotus dokumentus, bet sistemoje rodo, kad tai yra valstybinė žemė, kaip deklaruoti?

Įbraižytus laukus kontroliniame žemės sklype, kurio GKODAS bl1b, pareiškėjas gali deklaruoti visais naudmenų kodais išskyrus 5PT-11 ir 5PT-12. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras patikslins, kontrolinius žemės sklypus, kurių GKODAS yra bl1b, kuriuose einamaisiais metais buvo deklaruota – iki einamųjų metų spalio 1 d.

Jei pareiškėjas turi Nekilnojamo turto registre registruotus  žemės sklypo dokumentus, tuomet Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje reikia deklaruoti kaip nuosava žemę.

42. Ar galima internetu deklaruoti pasėlius?

Pareiškėjas nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 22 d. gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti ir patvirtinti paraiškos elektroninę formą.

43. Kokiu kodu deklaruoti pasėlius: apskritaveidis bandrenis ir anyžinis lofantas?

Anyžiniai lafantai ir apskritaveidį bandrenį deklaruojami kodu AMP.

44. Norėjau sužinoti ar reikia nurodyti požymį antramečiams kmynams, jei jie auginami pardavimui?  Ir kaip deklaruoti 3 metus auginamus retus daugiamečius sodinius didesnius nei 1 ha, tokius kaip šilkmedžiai ir kt., jei nėra įvardyti klasifikatoriuje?

Antramečiams kmynams pasėlio kodas turi būti nurodytas KMY požymis PR nežymimas. PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai.

Jeigu deklaruojama 0,1 ha arba didesnis plotas ir auginami į žemės ūkio naudmenų klasifikatorių neįtraukti augalai, deklaruojamam plotui turi būti parinktas kodas KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“, DAK „Kitos daržovės“, DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“ arba KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai.

45. Norėjau paklausti ūkininkas savo sklype turi 2 tvenkinius (jie pažymėti EASV) juos pageidauja įbraižyti, kaip tai padaryti?

Kai įbraižysite ariamos žemės laukus, kurie bus nutolę nuo EASV elemento ne daugiau kaip 5 m., pirmame paraiškos lape esančiame "EASV elementai" lange, galėsite pasirinkti, kuriuos EASV įtraukti į skaičiavimą. Tvenkinių atskirai įbraižyti nereikia.

46. Ar galima uždeklaruoti Vilniuje? Valdos centras Ignalinos rajone.

Pareiškėjui savarankiškai teikiant paraišką ir prie PPIS jungiantis per el. valdžios vartus paraišką galima pateikti nesvarbu kur yra nurodytas valdos centras.

Teikiant paraišką seniūnijoje pareiškėjas privalo kreiptis į tą savivaldybę, kurioje yra registruotas jo valdos centras.

47. Nori gauti išmokas už šlapynes, pagal kokį sluoksnį reikia braižyti lauką  "NMA Šlapynių duomenys" ar "Šlapynės"?

Pareiškėjui dalyvaujant  2014–2020 m. KPP programos veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ laukas turėtų būti įbraižomas pagal „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ sluoksnį.

48. Kodėl pareiškėjai nemato naujausių ortofotografinių žemėlapių (orto-foto), nors pagal orto-foto priimami visi žemės valdų ribų taisymai?

Pareiškėjai mato naujausias orto-foto, nebent jos būna pagamintos (gautos) po deklaravimo pabaigos, nors ir atitinka vietovės vaizdą deklaravimo metu. Deja, bet vietovės fotografavimo metu gautą medžiagą apdoroti ir ją suadministruoti reikia daug laiko resursų.

49. Kodėl NMA darbuotojai, nepranešę pareiškėjams,  atlieka žemės ūkio valdų plotų taisymus? 

NMA darbuotojai neprivalo informuoti pareiškėjų apie patikras. Ploto taisymus atlieka pagal duomenis, gautus patikrų metu, NMA yra įpareigota atlikinėti patikras, arba pagal orto-foto nuotrauką arba atitinkančią situaciją vietovėje.

Nuo 2015 m. tiesioginių išmokų struktūrą sudaro:

• pagrindinė išmoka, skiriama už visas deklaruotas ir paramos skyrimo reikalavimus atitikusias žemės ūkio naudmenas;

• išmoka už pirmuosius hektarus;

• žalinimo išmoka;

• išmoka jaunajam ūkininkui;

• susietoji parama.

1. Kokie yra žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai?

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai yra šie:

 • pievas (kodai GPŽ, DGP) nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravusiems bičių šeimas, pievas, privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.;
 • iš užliejamųjų pievų teritorijų išvežti žolės ritinius reikia iki spalio 1 d.;
 • reikia nuolat prižiūrėti deklaruojamų ganyklų arba pievų bei sodų ir uogynų plotų gerą agrarinę būklę, vengiant piktžolių įsivyravimo;
 • sodus ir uogynus būtina prižiūrėti ir prireikus pašalinti negyvus vaismedžius, vaiskrūmius ar jų liekanas;
 • nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. pūdymo plotuose negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Juodojo pūdymo plotai turi būti periodiškai įdirbami taip, kad juose nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių. Žaliajame pūdyme negali būti ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai augalai. Žaliajame pūdyme reikia iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. įterpti auginamus žolinius augalus, prieš tai nenuimant šių augalų derliaus (žaliosios masės susmulkinimas ir įterpimas į dirvą nėra laikomas žemės ūkio gamybos vykdymu).

2. Ar yra reikalavimas laikyti gyvulius deklaruojantiems pievas?

Ne, tokio reikalavimo nėra.

3. Ar yra reikalavimas dėl žolinės produkcijos realizavimo? 

Ne, siekiant gauti tiesiogines išmokas tokio reikalavimo nėra.

4. Ar galėsiu valdomuose plotuose „mulčiuoti“, t. y. smulkinti žolę? 

Taip. Žolės smulkinimas ir tolygus paskleidimas, kaip ganyklų arba pievų priežiūros būdas, yra galimas.

5. Jeigu pareiškėjas deklaruoja pievą ir pats gyvulių neturi, bet jo deklaruojamą pievą tinkamai nugano kaimynas, ar tokia situacija galima? Ar po patikros nebus taikomos sankcijos? 

Jeigu nustatoma, kad pareiškėjo, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas laiko ūkinius gyvūnus, ar jų nelaiko, visas deklaruojamas laukas yra nuganytas arba nuganyta viena lauko dalis, o kita dalis lauko nušienauta nustatyta tvarka, tai nelaikoma reikalavimų neatitikimu.

6. Ar galima žaliąją masę smulkinti sodų ir uogynų tarpueiliuose? 

Taip. Sodų ir uogynų tarpueilių, kuriuose yra pieva, priežiūros metodas yra iš esmės toks pat kaip kitų pievų. Tarpueiliai turi būti sutvarkyti iki rugpjūčio 1 d.

7. Kaip ekologiniam ūkiui kovoti su piktžolėmis, deklaruojant pievas?

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse bei Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nėra numatyta reikalavimų, susijusių su piktžolių naikinimu pievose. Deklaruojamos pievos turi būti prižiūrimos jas šienaujant, kad nebūtų sėklas subrandinusių piktžolių, arba piktžolės naikinamos kitomis leistinomis ekologinėje gamyboje priemonėmis.

8. Kokie ūkiniai gyvūnai yra įtraukti į žolėdžių ūkinių gyvūnų sąrašą? 

Galvijai, arkliai, avys, ožkos, danieliai, dėmėtieji elniai, taurieji elniai, bizonai, stumbrai.

9. Kokie SG koeficientai bus taikomi žolėdžių ūkinių gyvūnų ir deklaruojamų ganyklų arba pievų plotų santykiui įvertinti?

Žolėdžių ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į SG koeficientai numatyti deklaravimo taisyklių, 2 priede.

10. Kokia ūkinė veikla galima žaliajame pūdyme po numatytos rugsėjo 1 d.? 

Žaliajame pūdyme po rugsėjo 1 d. veikla nėra ribojama, tačiau svarbu atminti, kad  patikros vietoje metu turi būti įmanoma įsitikinti, kad pūdyme buvo auginti žoliniai augalai ir kad jie yra įterpti į dirvą.

11. Situacija, kai suarus jau užsėtas naujas pasėlis ir patikros vietoje metu randamas naujas pasėlis, tačiau nėra aptinkami užartų dirvos struktūrai gerinti skirtų augalų pėdsakai – ar tai nebus traktuojama reikalavimo neatitikimu? 

Taip, tai bus reikalavimo pažeidimas. Atkreipiame dėmesį, kad žaliajame pūdyme gali būti auginami tik žoliniai dirvos struktūrą gerinantys (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Tačiau pūdymo lauke negalima nei ganyti gyvulių, nei šienauti augančios žolės, kadangi žolė turės būti užarta iki rugsėjo 15 d. Suartame lauke patikros vietoje metu turės būti aptinkamos lauke augusios žolės liekanos.

12. Pareiškėjas deklaruoja III grupės augalus. Ar jiems taikomi tie patys šienavimo terminai kaip GPŽ ar DGP?

Ne, III grupės augalams, kai jie deklaruojami kaip atskiri augalų plotai, nėra taikomi pievoms numatyti šienavimo reikalavimai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kas yra žalinimas?

Žalinimas – tai nauja tiesioginių išmokų paramos schema, pagal kurią privalu laikytis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos reikalavimų. Žalinimo išmoka skiriama pareiškėjams, kurie laikysis šių reikalavimų:
• pasėlių įvairinimo;
• turimų daugiamečių ganyklų arba pievų (toliau – daugiamečių pievų) išlaikymo (jei pareiškėjas neturi daugiamečių pievų – laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas);
• ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) išskyrimo.
Pareiškėjai, deklaravę mažiau kaip 10 ha ariamosios žemės, jau laikomi  atitinkantys žalinimo reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka.

2. Kaip būtų vertinama, jeigu dalis ūkio laukų deklaruojami kaip ekologiniai, o dalis sertifikuoti, tačiau nedalyvauja ekologinio ūkininkavimo programoje? 

Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal VšĮ „Ekoagros“ nustatytas procedūras bei  Ekologinio žemės ūkio taisyklių nuostatas, atitinka žalinimo reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Todėl šiuo atveju nesvarbu, ar pareiškėjo laukas yra deklaruojamas pagal KPP 2014–2020  m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, svarbiausia kad šis laukas būtų sertifikuotas pagal ekologinei žemės gamybai keliamus reikalavimus. Svarbu, jog plotai būtų sertifikuoti pagal ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus siekiant gauti žalinimo užskaitą.

3. Jei bent vienas laukas paraiškoje yra ekologinis, ar tai reiškia, kad ji automatiškai atitinka žalinimo išmokos reikalavimus? Jei paraiškoje yra bent vienas ekologinis laukas, tai visi likusieji taip pat privalo būti ekologiniai?

Žalinimas įskaitomas tik tiems laukams, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus. Visiems kitiems laukams  žalinimo reikalavimai taikomi įprastine tvarka. Tačiau pareiškėjas deklaruodamas gali pasirinkti, kas jam naudingiau:

1. Įgyvendinti žalinimą su likusia (neekologine) valda, t. y. gaunant žalinimo išmoką už ekologinę valdos dalį (t. y. už laukus, kurie yra sertifikuoti), o likusią valdos dalį vertinant atskirai, kaip ji atitinka žalinimo reikalavimus arba jų neatitinka.

2. Paraiškoje pažymėti varnelę, kas reikštų, kad pareiškėjas siekia atitikti žalinimo reikalavimus visame deklaruotame plote – tiek ekologinėje (sertifikuotoje), tiek ir neekologinėje valdoje. Tokiu atveju žalinimo reikalavimus pareiškėjas turi atitikti visoje deklaruojamoje žemėje identiškai, kaip tai būtų taikoma neekologiniam ūkiui.

4. Ar NATURA 2000 miškai savaime atitinka žalinimo reikalavimus ir už šiuos plotus skiriama išmoka?

Žalinimo išmoka gali būti skiriama tik už plotus, kurie atitinka pagrindinei (VIPS) išmokai keliamus reikalavimus. Pagal deklaravimo taisyklių 23 punktą, už NATURA 2000 plotus, už kuriuos skiriama pagrindinė išmoka, skiriama taip pat ir žalinimo išmoka, tačiau miškas nėra pagrindinei tiesioginei išmokai tinkamas plotas, todėl ir žalinimo išmoka už tokį plotą nėra mokama.

5. Ar AGRO priemonės savaime atitinka žalinimo reikalavimus ir už šiuos plotus skiriama išmoka? 

Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, gauna žalinimo reikalavimų užskaitą pagal veiklas, išskyrus šias veiklas:

 • „Dirvožemio apsauga“ (kai ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, yra įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Dirvožemio apsauga“, negali būti mokama žalinimo išmoka);
 • „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ (kai įskaičiuojami tarpinių pasėlių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, negali būti mokama žalinimo išmoka);
 • „Ražienų laukai per žiemą“ (kai įskaičiuojami tinkamų ražienų pasėlių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, negali būti mokama žalinimo išmoka;
 • Galimos išimtys, kai plotai, deklaruoti paramos schemose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, savaime laikomi atitinkančiais žalinimo reikalavimus:

• už plotus, kurie atitinka NATURA 2000 keliamus reikalavimus, skiriama žalinimo išmoka;

• žalinimo išmoka skiriama už plotus, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus. 

6. Ūkininkas deklaruoja 1000 ha žemės, iš jos 700 ha ganyklų arba pievų , likusi apsėta kukurūzais žaliam pašarui ir grūdams. Ar gaus šis ūkininkas žalinimo išmoką, jei neturės palikęs pūdymo ir bus nepasėjęs azotą kaupiančių augalų? Ir kelis pasėlius jis turėtų pasėti 300 ha plote norėdamas gauti žalinimo išmoką?

Pareiškėjas neatitinka žalinimo reikalavimų, kadangi turi tik du pasėlius ir nei laiko pūdymo, nei augina azotą kaupiančių augalų. Norint atitikti pasėlių įvairinimo reikalavimus, šiam pareiškėjui 300 ha kukurūzų plote reikia auginti du skirtingus pasėlius, jei bent dalis ganyklų arba pievų yra iki 5 metų, t. y. dalyvauja pasėlių sėjomainoje. Priešingu atveju, jei visos ganyklos arba pievos yra priskiriamos prie daugiamečių pievų,  pareiškėjui reikia auginti bent 3 skirtingus pasėlius 300 ha kukurūzų plote.

Tam, kad atitiktų ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimus – 5 proc. ariamosios žemės ploto turi būti atidėta šioms vietovėms (t. y. pūdymui ir (arba) azotą kaupiantiems augalams ir(arba) posėliui ir (arba) žoliniam įsėliui ir (arba) trumpos rotacijos želdiniams ir (arba) kraštovaizdžio elementams).

7. Ar galės žalinimo išmoką gauti pareiškėjas, neatitinkantis reikalavimų, keliamų pagrindinei (VIPS) išmokai?

Ne, negalės. Jei pareiškėjas neatitinka pagrindinei (VIPS) išmokai keliamų reikalavimų – jis nebegalės pretenduoti nei į žalinimo, nei į kitas ES tiesioginių išmokų už plotą schemas.

 

 

PASĖLIŲ ĮVAIRINIMAS

1. Pasėlių įvairinimas. Kas tai?

Pasėlių įvairinimo tikslas – dirvožemio kokybės gerinimas. Svarbu žinoti, kad:

1. jei deklaruojama mažiau kaip 10 ha ariamosios žemės, laikoma, kad pareiškėjas įvykdė pasėlių įvairinimo reikalavimą;

2. jei deklaruojama 10 ha ir daugiau, bet mažiau kaip 30 ha ariamosios žemės, pareiškėjas turi turėti bent du skirtingus pasėlius ariamojoje žemėje, iš kurių didžiausias negali sudaryti daugiau kaip 75 proc. viso ariamosios žemės ploto;

3. jei deklaruojama 30 ha arba daugiau ariamosios žemės, visame jos plote turi būti bent 3 pasėliai, iš kurių didžiausias negali sudaryti daugiau kaip 75 proc., o du didžiausi – daugiau kaip 95 proc. viso ariamosios žemės ploto;

4. reikalavimas laikomas įvykdytu, jei daugiau kaip 75 proc. viso deklaruoto ploto sudaro ganyklos arba pievos, o likęs ariamosios žemės plotas neviršija 30 ha.

2. Ar vasarinės ir žieminės kultūros yra laikomos skirtingomis kultūros? 

Taip, laikomos skirtingomis.

3. Kaip bus vertinama situacija, kai nebus galimybės nustatyti plotų, kuriuose javų kultūros auginamos ir susmulkinamos pašarui? Nėra pasiekiama reikalinga branda ir neišlaikomas pasėlis pagal reikalaujamą terminą nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d?

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros atliekamos patikros vietoje metu deklaruojamame lauke turės būti randamas deklaruotas pasėlis arba akivaizdžios deklaruoto pasėlio buvimo lauke liekanos (pavyzdžiui, ražienos). Priešingu atveju bus fiksuojamas deklaravimo taisyklių nuostatų pažeidimas. Tačiau, tai nebūtų pažeidimas, jei būtų rastas kitas pasėlis (arba jo liekanos), jei tas pasėlis būtų priskiriamas tai pačiai naudmenų klasifikatoriaus pasėlių grupei ir neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.

 

 

EKOLOGINIU POŽIŪRIU SVARBIOS VIETOVĖS

1. Kas yra ekologiniu atžvilgiu svarbi vietovė (EASV) ir kaip ją išskirti?

EASV – vietovė, kurioje sudarytos sąlygos laukinei florai ir faunai veistis, bujoti.

EASV tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas.

Šis reikalavimas taikomas pareiškėjams, deklaruojantiems daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės. Svarbu žinoti:

 • jei deklaruojama 15 ha arba mažiau ariamosios žemės, laikoma, kad pareiškėjas įvykdė EASV reikalavimą;
 • jei deklaruojama daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, 5 proc. jos ploto turi būti skirta EASV ;
 • EASV gali sudaryti: pūdymas (juodasis arba žaliasis), azotą kaupiantys augalai, posėlis, žolinis įsėlis, trumpos rotacijos želdiniai ir kraštovaizdžio elementai (miškeliai, tvenkiniai, kūdros, palaukės ir grioviai);
 • reikalavimas laikomas įvykdytu, jei daugiau kaip 75 proc. ariamosios žemės ploto sudaro ganyklos arba pievos, ir (arba) pūdymui palikta žemė, ir (arba) azotą kaupiantys augalai, o likęs ariamosios žemės plotas neviršija 30 ha.

2. Ar galima atlikti žolės smulkinimą EASV grioviuose?  

Taip, grioviuose, kurie deklaruojami kaip EASV elementai, žolės smulkinimas leidžiamas.

3. Kaip bus įvertintas melioracijos griovio šienavimo faktas (griovys įbrėžtas EASV užskaitai), jei yra patvinęs nuo bebrų užtvankų?

Nors pareiškėjas turi užtikrinti griovių priežiūrą, t. y. deklaruojant juose neturi būti krūmų, medžių, sustabarėjusių ir brandą pasiekusių piktžolių, t. y., deklaruojami griovio ar jo atkarpos šlaitai turi būti šienaujami ir sutvarkomi bent 1 kartą per metus iki rugpjūčio 31 d., tačiau, jeigu griovio priežiūra nėra įmanoma dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. griovys patvinęs dėl bebrų suręstų užtvankų) NMA tikrintojai, darydami patikrą vietoje, turi atsižvelgti į esamą situaciją, t. y. jei pareiškėjas akivaizdžiai neturėjo galimybės nušienauti griovio – tai nebūtų laikoma griovio priežiūros reikalavimų neatitikimu. Tačiau pareiškėjas savo ruoštu taip pat turėtų informuoti Agentūrą raštu dėl susidariusios situacijos, paaiškindamas, kodėl negali sutvarkyti EASV užskaitos tikslais deklaruojamo griovio.

4. Ką reikėtų žinoti apie juodąjį ir žaliąjį pūdymą?

Deklaruojant pūdymo plotus būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.:

- juodajame pūdyme nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba (t. y. sėja, auginimas ir derliaus nuėmimas) einamųjų metų produkcijai gauti. Juodasis pūdymas taip pat turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių;

- žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti, t. y. negali būti ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Žaliajame pūdyme auginami dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą (žaliosios masės susmulkinimas ir įterpimas į dirvą nėra laikomas žemės ūkio gamybos vykdymu), o prieš įterpiant į dirvą draudžiama nuimti šių augalų derlių.

 Pūdymo plotuose, nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

5. Ką ir kada galima auginti juodajame ir žaliajame pūdyme, nuo kada galima apsėti juodąjį pūdymą, aparti žaliąjį? Žaliajame pūdyme gali būti auginami žoliniai augalai (naudmenų klasifikatoriaus III grupės ir kodu GPŽ deklaruotini augalai). Tuo tarpu juodasis pūdymas rudenį gali būti apsėtas žemės ūkio augalais ūkininko pasirinkimu – be ribojimo, kokiais.

Žaliajame pūdyme gali būti auginami žoliniai augalai (naudmenų klasifikatoriaus III grupės ir kodu GPŽ deklaruotini augalai). Tuo tarpu juodasis pūdymas rudenį gali būti apsėtas žemės ūkio augalais ūkininko pasirinkimu – be ribojimo, kokiais.

Kadangi laikotarpiu tarp birželio 1 d. ir liepos 31 d. bus tikrinama, ar pareiškėjas iš tikrųjų augina tuos augalus (arba laiko pūdymą), kuriuos deklaravo savo paraiškoje, svarbiausia, kad minėtu laikotarpiu juodajame pūdyme nebūtų auginami jokie žemės ūkio augalai, būtų žemės periodiško dirbimo įrodymai, lauke nebūtų subrendusių piktžolių, žaliojo pūdymo atveju – plote auginami žoliniai augalai, nėra žolės šienavimo, ganymo požymių.

Po liepos 31 d. juodasis pūdymas gali būti apsodintas žemės ūkio augalais, o žaliajame pūdyme auginami žoliniai augalai – įterpiami į dirvą.

6. Ar pūdymą galima deklaruoti kelis metus iš eilės toje pačioje vietoje?

Taip, galima.

7. Pareiškėjas turi didelį bulvių ūkį ir didelius jų plotus. Šių plotų galulaukės nėra apsodintos bulvėmis, kad būtų galima pravažiuoti traktoriui. Kaip deklaruoti tokius plotus? (apie 8 metrų pločio).

Pirmiausia, atkreipiame dėmesį, kad palaukės, pripažįstamos tinkamomis EASV užskaitai tuomet, kai jų plotai gali būti prilyginami pievai ar pūdymui, kuriuose laikomasi atitinkamai pievai arba pūdymui taikytinų priežiūros reikalavimų. Palaukėms taip pat taikomi šie reikalavimai:

1) turi būti ne didesnio kaip 20 m ir ne mažesnio kaip 1 metro pločio;

2) pagal visą pažymimą (įbraižomą) ilgį ribojasi:

         • viena ilgąja kraštine su pareiškėjo lauku;

         • kita ilgąja kraštine su mišku, keliu, melioracijos grioviu, arba paviršinio vandens telkiniu.

3) nuo ariamojoje žemėje deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalų privalo būti atskirta aiškiai matoma riba.

Jūsų atveju, jei pareiškėjas pageidaus deklaruoti bulvių lauko galulaukes (palaukes) EASV tikslais – tokie plotai turės atitikti minėtus tinkamumo reikalavimus dėl pločio ir kt., bei būti prižiūrimi – kadangi tokie plotai greičiausiai bus prilyginami pūdymui – juos reikės ir prižiūrėti kaip pūdymus, t. y. periodiškai įdirbti, kad plote nebūtų piktžolių (išskyrus apsėjimo reikalavimą, kuris taikomas pūdymui pagal geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus). Jei galulaukėse būtų pieva, tuomet tokius plotus reikėtų tvarkyti pagal pievos priežiūrai keliamus reikalavimus (sutvarkyti iki rugpjūčio 31 d.) bei užtikrinti, kad būtų matoma neišvažinėta augmenija.

8. Ar pūdymą reikia būtinai apsėti?

Deklaruojant juodąjį pūdymą jį būtina apsėti žieminėmis kultūromis iki einamųjų metų lapkričio 1 d., kadangi tai yra būtina įgyvendinant Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus (GAAB). 

9. Jeigu buvo pieva, o vasaros gale ūkininkas nupjauna žolę, suaria ir rudenį sės žiemines kultūras, tai kokiu kodu deklaruoti? Ar galima šiuo atveju deklaruoti žaliąjį pūdymą, nors žolinė produkcija gaunama ir naudojama?

Tokiu atveju turi būti deklaruojama ganykla arba pieva.

10. Ar taikomas reikalavimas iki lapkričio 1 d. apsėti III grupės augalus žieminėmis kultūromis (ar palikti nuimto derliaus ražienas per žiemą), siekiant atitikti EASV reikalavimus? 

Ne, šis reikalavimas taikomas tik klasifikatoriaus II grupės augalams, jei siekiama atitikti EASV reikalavimus.

11. Jeigu po šios žiemos žiemkenčiai iššalo juos turės persėti vasarojumi, ar nebus baudžiami ūkininkai, jei atvykę tikrintojai ras vasarinius javus?

Pareiškėjai, einamaisiais metais siekiantys atitikti žalinimo reikalavimus, privalo užtikrinti, kad patikros vietoje metu Agentūros darbuotojas rastų einamųjų metų paraiškoje deklaruotą pasėlį arba pasėlio liekanas nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. Tokiu atveju, jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojas rastų kitą pasėlį (jei jo lauke nebėra, – pasėlio liekanas), negu pareiškėjo deklaruota paraiškoje, – tai nebūtų laikoma pažeidimu tuo atveju, jei kitas pasėlis (jei jo lauke nebėra, – pasėlio liekanos), būtų priskiriamas tai pačiai naudmenų klasifikatoriaus pasėlių grupei ir (arba) neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties EASV reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, svarbu yra tai, kas pareiškėjo yra paraiškoje deklaruojama einamaisiais metais, t. y. ar pareiškėjas einamaisiais metais augina bent 2 arba 3 (priklausomai nuo bendro deklaruojamo žemės ploto) skirtingų rūšių pasėlius. Ankstesnių metų pasėlių deklaracija neturi jokios įtakos einamiesiems metams (jei ankstesnių metų pasėliai iššalo – vietoj jų gali būti atsėjami kiti – vasariniai pasėliai arba paprasčiausiai paliekamas pūdymas – jis taip pat užskaitomas kaip skirtingas „pasėlis“ pasėlių įvairinimo tikslais).

Taip pat, svarbu paminėti, kad pareiškėjai gali keisti paraiškos duomenis (keisti deklaruojamų kultūrų kodus) iki paraiškų rinkimo pabaigos be jokių sankcijų.

12. Jeigu yra sėjamas mišinys (pvz. vikių ir avižų), ar jis atitinka ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimus? 

Taip, vikių-avižų mišinys atitiks EASV reikalavimus su sąlyga, kad azotą kaupiantys augalai, šiuo atveju vikiai, bus dominuojantys (sudarys daugiau nei 50 proc.) mišinyje. EASV reikalavimus atitinka tiek gryni azotą kaupiantys augalai, tiek šių augalų mišiniai su kitais augalais – tol, kol azotą kaupiantys augalai išlieka dominuojantys.

13. Ar gali būti posėliu sėjamas miežių ir kitos kultūros (pvz. garstyčių) mišinys, jei pagrindinė kultūra buvo miežiai?

Taip, gali.

14. Ar galima posėliui naudoti juodųjų (rudųjų) bei baltųjų garstyčių mišinį? Ar jis atitiks susietosios paramos reikalavimus? Kodėl jos negali būti naudojamos žaliajam pūdymui?

Posėlis turi būti sudarytas iš bent 2 augalų rūšių. Baltosios ir rudosios garstyčios yra traktuojamos kaip du skirtingi augalai pasėlių įvairinimo tikslais, tad šių augalų mišinys atitinka posėliui keliamus reikalavimus.
Toks plotas neatitinka susietosios paramos reikalavimų, nes garstyčios nepriskiriamos nei prie baltyminių, nei prie kitų augalų rūšies, remiamos susietąja parama.
Plotai, apsėti garstyčiomis, naudotini kaip žaliasis pūdymas, turėtų būti deklaruojami kaip garstyčių laukai. Tokiu atveju pareiškėjas po liepos 31 d. (po to, kai baigiasi pasėlių įvairinimo laikotarpis arba net anksčiau, tačiau paliekant lauke įrodymus, kad lauke augo būtent deklaruojamas augalas – prieš jį įterpiant į dirvą) gali augalus įterpinėti į dirvą. Primename, kad žaliajame pūdyme gali būti auginami tik žoliniai augalai ne gamybos tikslais. Priešingu atveju didėja rizika, kad pareiškėjas deklaruojamo pūdymo plote vykdys gamybą, kas iš esmės prieštarauja EASV tikslui.

15. Ar dobilai tinka kaip įsėlis?

Taip, nuo 2017 m. pritaikius žalinimo reikalavimų įgyvendinimo supaprastinimą, net ir grynieji dobilai yra tinkami kaip žolinis įsėlis EASV tikslais. Primename, kad 2016 m. grynieji dobilai nebuvo tinkami kaip žolinis įsėlis, kadangi po ES Teisingumo Teismo išaiškinimo dobilai, kitos grynosios baltyminės žolės ar šių žolių mišinys turėtų būti traktuojami ne kaip žolė, o kaip atskiras pasėlis. Remiantis šiuo išaiškinimu, grynieji dobilai nebuvo laikomi įsėliu EASV tikslais.

16. Kokiu klasifikatoriaus kodu reikia deklaruoti vikių-avižų mišinį pašarui?

Jei mišinyje vikiai yra vyraujantys (t. y. sudaro daugiau nei 50 proc.), jį reikėtų deklaruoti kodu BMI (Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius)). Jei mišinyje vikiai nėra vyraujantys (t. y. sudaro 50 proc. ar mažiau), jį reikėtų deklaruoti kodu NMI (Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys). Taip pat reikėtų pasirinkti požymį PA, kuris reiškia, kad tai žemės ūkio augalai pašarams.

17. Ar galima daryti įsėlį su Vikių ir Avižų mišiniu? Taip pat, ar galima daryti įsėlį į BMĮ arba NMI kodais deklaruojamus pasėlius? 

Galima, tačiau tokie plotai neatitiks EASV įsėlio reikalavimų, nes mišinių, deklaruotinų minėtais kodais, sudėtyje yra baltyminių augalų, į kuriuos įsėlio daryti negalima, nes baltyminiai augalai jau ir taip gali būti traktuojami kaip azotą kaupiantys, todėl antrosios EASV užskaitos jau būti negali.

18. Kokiu naudmenų klasifikatoriaus kodu deklaruoti facelijų, barkūnų ir grikių mišinį? Mišinys skirtas bitėms.

Tai labai netradicinis mišinys. Jo deklaravimas priklauso nuo tokio mišinio sudėties: jei baltyminės žolės (barkūnai) nėra vyraujantys – mišinys turėtų būti deklaruojamas kodu NMI, o visais kitais atvejais – kodu KTŽ, kadangi daugiau alternatyvų tokiam mišiniui nėra.

19Kada po ankstyvųjų augalų pasėtą posėlį, EASV užskaitai, galima suarti?

Posėlis sėjamas po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo birželio 30 d.–rugpjūčio 15 d., sėjant sėklų mišinį, susidedantį bent iš dviejų rūšių augalų, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Agentūrą apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas. Jei pareiškėjas ketina auginti žieminį posėlį, paraiškoje jis privalo nurodyti posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP) ir papildomai pasirinkti žieminio augalo kodą iš klasifikatoriaus, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą Agentūrai, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d. Posėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti. Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant tos pačios rūšies žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

20. Ar vasaros metu įsėtas žolinis įsėlis reikalingas EASV užskaitai (naudmenos kodas GPŽ), rudenį turi būti apartas? ar galima bus kitą pavasarį deklaruoti kultūrą naudmenos kodu GPŽ? Jeigu turi būti apartas, tai kada galima jį suarti?

Įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d.–birželio 30 d., įsėjant žolinius (klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojamus) augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Agentūrą apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas. Įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti

21. Kodėl nėra atskiro kodo ankštinių javų mišiniui grūdams? 

Kodas yra. Ankštinių javų mišinys turėtų būti deklaruojamas kodu AKM, t. y. kaip azotą kaupiančių augalų mišinys. Toks plotas atitinka tiek susietosios paramos baltyminiams augalams, tiek ir azotą kaupiančių augalų reikalavimus.

22. Ar galima deklaruoti didesnių dimensijų kraštovaizdžio elementus nei numato nustatyta tvarka? Kas nustato jų dydžius?

Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės kraštovaizdžio elementų proporcijos yra aiškiai nustatytos 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 4 skirsnio 45 straipsnyje.

2016 m. visi kraštovaizdžio elementai turėjo aiškiai nustatytas maksimalias dimensijas, tačiau nuo 2017 m. pritaikius žalinimo reikalavimų įgyvendinimo supaprastinimą galima deklaruoti ir didesnių dimensijų, nei yra nustatyta, kraštovaizdžio elementus (supaprastinimas negalioja palaukių deklaravimui). Deklaravus didesnį / platesnį nei užskaitai naudojamų dimensijų kraštovaizdžio elementą EASV plotui apskaičiuoti bus naudojamas ne didesnis nei nustatytas EASV tinkamas plotas;

Plačiau apie EASV kraštovaizdžio elementus nuorodoje: Kraštovaizdžio elementų nustatymo gairės: ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių išskyrimas ir išlaikymas nuo 2017 m.

23. Pareiškėjo deklaruotoje ariamojoje žemėje yra 0,5 ha ploto miškelis, kuris ribojasi su 0,3 ha ploto tvenkiniu, ar šie abu elementai bus laikomi tinkamais ir ar jie atitiks visus keliamus reikalavimus?

Šie abu kraštovaizdžio elementai gali būti tinkami EASV reikalavimo įgyvendinimui, jei atitiks šiuos reikalavimus:

1) kiekvienas iš besiribojančių kraštovaizdžio elementų privalo būti įsiterpęs arba ribotis su deklaruota ariamąja žeme. Elementai be privalomo ribojimosi su ariamąja žeme taip pat gali ribotis su paramai netinkamais plotais (išskyrus plotus, deklaruotus kodu NEP „Netinkami paramai plotai“) ir (arba) to paties pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotais;

2) abu besiribojantys elementai negali būti nutolę nuo to paties pareiškėjo deklaruotos ariamosios žemės toliau kaip 5 metrus;

3) kiekvienas iš besiribojančių elementų privalo atitikti kitus pavieniams elementams keliamus reikalavimus.

Šiuo atveju yra deklaruojamas didesnis nei 0,3 ha ploto miškelis, jis gali būti pripažintas tinkamu EASV užskaitai, tačiau EASV užskaitai apskaičiuoti naudojamas ne didesnis nei 0,3 ha plotas.

24. Kokie grioviai yra tinkami kaip EASV kraštovaizdžio elementai?

Kad griovys būtų pripažintas tinkamu kaip EASV kraštovaizdžio elementu, jis privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1) palei visą deklaruojamo griovio (bent vieno jo šlaito) ilgį turi būti deklaruojamos ariamosios žemės laukas, kuris priklauso vienam šeimininkui;

2) deklaruojamas griovys per visą griovio ar griovio atkarpos ilgį nuo pareiškėjo deklaruotos ariamosios žemės lauko besiribojančios kraštinės turi būti nutolęs ne didesniu kaip 5 m atstumu (išskyrus tuos atvejus, kai šalia dar deklaruojama ir palaukė);

3) pareiškėjas privalo užtikrinti griovių priežiūrą, t. y. deklaruojant juose neturi būti krūmų, medžių, sustabarėjusių ir brandą pasiekusių piktžolių.

Nuo 2017 m. grioviams nebetaikomas maksimalaus pločio reikalavimas.

25. Ar gali vieną kraštovaizdžio elementą dalintis keli pareiškėjai?

Gali. Kraštovaizdžio elementai kurie yra įsiterpę arba ribojasi su vieno ar daugiau pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme gali būti tinkami. Šie elementai be privalomojo ribojimosi su ariamąja žeme taip pat gali ribotis su paramai netinkamais plotais (išskyrus plotus, deklaruotus kodu NEP „Netinkami paramai plotai“) ir (arba) to paties pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotais.

26. Kada galima aparti paliktas ražienas, likusias po azotą kaupiančių (II klasifikatoriaus grupė) augalų auginimo, siekiant atitikti EASV reikalavimus?

Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus plotuose, kuriuose deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje, privalo, nuėmęs jų derlių, minėtus plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti šiuos plotus nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Minėtų augalų ražienoje gali būti atliekamas lengvas paviršiaus kultivavimas taip, kad po jo išliktų matomos ražienos.

 

 

DAUGIAMETĖS PIEVOS

1. Ar galima arti daugiametes ganyklas arba pievas? 

Vienas iš žalinimo reikalavimų – daugiamečių pievų išlaikymas. Tai reiškia, kad negalima keisti šių plotų žemės ūkio paskirties, pavyzdžiui, paversti ariamąja žeme ir joje auginti javus. Tačiau tokius plotus galima atnaujinti – arti atsėjant plotą kultūrinėmis žolėmis (išskyrus atvejus, kai pieva patenka į NATURA 2000 teritorijoje esančius natūralių buveinių plotus).

Svarbu: jeigu Lietuvoje daugiamečių pievų sumažės daugiau, negu leistina, pakeitusieji šių plotų paskirtį turės juos vėl atkurti atgal į pievą. Kitaip bus mažinama žalinimo išmoka.

2. Kiek metų ganykla arba pieva laikoma daugiamete?

Plotas, deklaruojamas kaip pieva tame pačiame lauke 5 metus iš eilės tampa daugiamete pieva. Tai reiškia, kad, pvz., plotas, 2011–2015 m. deklaruotas kaip pieva iki 5 m. , 2016 m. turi būti deklaruojamas kaip daugiametė pieva.

3. Ar galima daugiametės pievos plotą deklaruoti kitame plote? 

Taip galima, tačiau deklaruotame plote privalu įsipareigoti ganyklą arba pievą išlaikyti bent 5 metus.

4. Kas atsako už suartos daugiametės pievos atstatymą?

Jei daugiametė pieva buvo pakeista į kitą paskirtį, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas privalo prisiimti visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus.

5. Nuo kokio ploto reikia atkurti daugiametes pievas?

Atkūrimo reikalavimas taikomas plotams, kurie yra 0,1 ha arba didesni.

6. Ar daugiametes pievas galima paversti daugiamečiais sodais?

Ne, tik galima apsodinti mišku.

7. Daugiamečių pievų išlaikymo atskaitos metai. Ar šie 2012–2015 atskaitos  metai taikomi 2014–2020 laikotarpiui? Jeigu ne, tai kaip sugrąžinti lauką atgal į sėjomainą, nes šiemet ganyklą arba pievą (daugiau kaip 5 m.) reikės deklaruoti kaip daugiametę ir bus taikomas įsipareigojimas dėl šios pievos išlaikymo? Ar šis įpareigojimas taikomas neribotam laikui?
 
Taip, tai yra įsipareigojimas bent jau 2014–2020 m. periodui. Kokie reikalavimai išmokoms gauti bus po šio laikotarpio – kol kas negalime žinoti. Tačiau, atsižvelgiant į šio reikalavimo aplinkosauginę reikšmę, tikėtina, kad reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas – išliks.

8. Dėl naujų žemių įsigijimo. Jeigu ūkininkas pageidauja 2017 metais pirkti naujų žemės plotų, kurie 2016 metais nebuvo deklaruoti, o prieš tai deklaruotos tik ganyklos arba pievos? Ar bus galima suarti? Ar prieš perkant žemes reikia pasidomėti, kas jose buvo deklaruota ir kokie įsipareigojimai jose buvo? Jeigu dėl to bus taikomos sankcijos – kam jos bus taikomos? Pardavusiajam žemę ar nusipirkusiajam?

Atkūrimo reikalavimas taikomas nusipirkusiajam (nesvarbu, kas išarė). Visiems visada aiškiname vienodai: atkurti reikės, jei per ankstesnius dvejus metus (pagal deklaravimo duomenis) plotas buvo daugiametė ganykla arba pieva, o einamaisiais metais deklaruojamas kaip kitos paskirties žemė (ne daugiametė pieva).

Tačiau taip pat atkreipiame dėmesį, kad didžiausias galimas išmokų mažinimas pareiškėjui, panaikinusiam daugiametę ganyklą arba pievą (nesvarbu, ar tą padarė pats pareiškėjas, ar kitas anksčiau plotą deklaravęs asmuo) ir vietoj jos pasėjus, pvz., javus, ir iki kitų metų deklaravimo neatkūrus išartos ganyklos arba pievos (t. y. vėl nepasėjus žolės) toje pačioje arba kitoje vietoje, ir tik tuo atveju, jei Lietuvos mastu daugiamečių ganyklų arba pievų bus sumažėję daugiau, nei leidžiama (t. y. daugiau nei 5 proc.) – pareiškėjui neskiriama žalinimo išmoka už išartą ir neatkurtą daugiametės pievos plotą. Nuo 2017 m. – galimai taikytinas ir pagrindinės išmokos mažinimas – tai priklausys nuo to, koks daugiamečių pievų plotas buvo išartas ir neatkurtas.

Tokiu atveju, jei pareiškėjas išars ganyklą arba pievą ir deklaruos, kaip, pvz., javus prieš tai apskritai nedeklaruotame plote, reikalavimas atkurti išartą ganyklos arba pievos plotą jam nebus taikomas. Už tokį plotą pareiškėjas gaus žalinimo išmoką, jei atitiks visus keliamus reikalavimus. 

9. Kodėl deklaravimo taisyklėse nuo 2015 m. atsirado tokios griežtos nuostatos dėl daugiamečių pievų išlaikymo bei pievų iki 5 metų virtimo į daugiametes pievas po 5 metų deklaravimo?

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:

1. Daugiamečių pievų išlaikymo reikalavimas nėra naujas – jis Lietuvoje galioja nuo 2005 m. Iki šiol už reikalavimo nesilaikymą nebuvo numatyta taikyti išmokų mažinimo, tačiau ūkininkas įsipareigojo „Agentūrai pareikalavus, jos nustatytais terminais bei tvarka atkurti per paskutiniuosius metus buvusį ganyklų arba pievų plotą“.

2. Daugiametės  pievos apibrėžimas taip pat liko nepakitęs, tačiau išaiškintas detaliau: plotas, 5 metus iš eilės deklaruotas toje pačioje vietoje kaip pieva iki 5 m., virsta daugiamete pieva. Apie tai, kad pareiškėjo deklaruojamas plotas jau fiksuojamas kaip daugiametė pieva – pareiškėjas per sistemą informuojamas deklaravimo metu.

3. Atnaujinti ganyklą arba pievą – ją išariant ir vėl sėjant žolę – galima nors ir kiekvienais metais – tai neturi įtakos pievos virtimui daugiamete pieva.

4. Tais atvejais, kai laukas toje pačioje vietoje deklaruojamas kaip ganykla arba pieva iki 5 metų 4 metus iš eilės, o penktus metus išariamas ir pasėjami, pvz., javai, – nevirsta į daugiametę pievą – išlaiko ariamosios žemės statusą.

10. Ką daryti, jei vaikai perima tėvų, senelių žemę ir (arba) nori keisti ūkininkavimo kryptį, pvz. iš šiuo metu nepelningos pienininkystės į, pvz., javininkystę. Ar jam galima išarti daugiametes pievas? Ar jam bus taikomos sankcijos ir kokios?

Puikiai suprasdami šiuo atveju nepalankią situaciją perspektyviam, norinčiam keisti ūkininkavimo kryptį ūkininkui, turime atsakyti, kad, deja jokių išlygų tokiam ūkiui negalime numatyti, turi būti taikoma įprastinė tvarka. Pagal ES reglamentus – tiek reikalavimas išlaikyti turimus daugiamečių pievų plotus, tiek ir išartų pievų atstatymo metodika – visoms ES valstybėms narėms yra taikomi vienodai, nenumatant jokių išimčių.

Tačiau, pagal Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašą, patvirtintą ž. ū. ministro įsakymu 2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-40, siekiama ūkius, keičiančius ūkininkavimo kryptį, kiek įmanoma labiau atleisti nuo bet kokių galimų atstatymo įpareigojimų ir išmokų mažinimo. Tai reiškia, kad, Lietuvai viršijus kritinę 5 proc. daugiamečių pievų sumažėjimo ribą, pirmiausia atkurti daugiametes pievas būtų reikalaujama ūkių, kurie per ankstesnius keletą metų nelaikė gyvulių.

11. Jei pareiškėjai buvo įpareigoti atstatyti daugiametes  pievas, tačiau atkūrė ne visi, bet tie, kurie atstatė, užteko atkurti teigiamą balansą, ar bus sankcijomis baudžiami tie, kurie neatkūrė?

Pareiškėjams, kurie po Agentūros informavimo iki kitų metų deklaravimo pradžios neatkūrė daugiamečių pievų plotų, o aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju – iš karto, kai nustatomas faktas, kad pieva buvo išarta arba pakeista jos paskirtis, taikomos sankcijos dėl daugiamečių pievų išarimo ir neatkūrimo pagal reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinės dalies IV skyriaus 3 skirsnį, neatsižvelgiant į tai, ar daugiamečių pievų rodiklis Lietuvoje padidėjo daugiau kaip 5 proc.

12. Ar gali daugiametes pievas arti ekologinis ūkis?

Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus, pareiškėjai gali keisti daugiamečių pievų paskirtį (arti).

13. Ar galima daugiametę pievą suarti ir atsėti dirvos gerinimo tikslais? Ar man bus taikytinos sankcijos? 

Taip, galima suarti daugiametę pievą ir ją atstatyti tame pačiame ar kitame plote. Atkūrus daugiametę pievą privalu išlaikyti atkurtą pievos plotą kaip pievą bent 5 metus iš eilės.

14. Ar galima ganyti ir arba smulkinti daugiametes pievas, kurios naudojamos prekinei produkcijai gauti? 

Galima, jei atitinka Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 7.1.1.-7.1.3. papunkčiuose ir 7.5. punkte nurodytus atvejus.

1. Jeigu ūkininkas išregistruoja jau valdytą valdą ir tada įregistruoja naują valdą (pvz. 2015 m.), ar tai yra laikoma nauju valdos įkūrimu?

Ne, tai nėra laikoma įsikūrimu, atitinkančiu šioje paramos schemoje dalyvaujančio jaunojo ūkininko valdos įkūrimo reikalavimus. Jeigu pareiškėjas jau anksčiau buvo įkūręs valdą (pirmą kartą) kaip valdos valdytojas, pakartotinis valdos įkūrimas nėra laikomas pirmuoju ir nauju įsikūrimu.

2. Jeigu jaunasis ūkininkas įsikuria perimtoje valdoje (perimtoje iš vyresnio amžiaus ūkininkų, paveldėtoje ar pan.) ar toks įsikūrimas atitinka paramos schemos reikalavimus?
 
Taip, jeigu jaunasis ūkininkas įsikuria kaip valdos valdytojas, o šis įsikūrimas jam yra pirmasis valdos įkūrimas.

3. Jeigu pareiškėjo valda yra įkurta ankstesniais metais nei buvo pateikta paraiška, kiek metų bus galima pretenduoti gauti šią išmoką? 

Jeigu pareiškėjo valda yra įkurta ankstesniais metais nei buvo pateikta paraiška, kurioje pirmą kartą siekiama gauti išmoką jaunajam ūkininkui, ir nuo valdos įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau nei  penkeri metai, pareiškėjas turi teisę į išmoką jaunajam ūkininkui  penkerių metų laikotarpiui.

SUSIETOJI PARAMA UŽ MĖSINIUS GALVIJUS, PIENINIŲ VESLIŲ BULIUS, MĖSINES AVIS, PIENINES OŽKAS

1. Už kokius gyvulius galima gauti susietąją paramą? 

 1. Už mėsinius galvijus (mėsai ir (ar) veislei laikomus mėsinių veislių galvijus (grynaveislius ar kelių mėsinių veislių ar pieninių ir mėsinių veislių galvijų mišrūnus);
 2. Už pieninių veislių bulius (mėsai laikomus pieninių veislų galvijų bulius (grynaveislius ar kelių pieninių veislių mišrūnus);
 3. Už mėsines avis (mėsai ir (ar) veislei laikomas mėsinės veislės avis, (grynaveisles ar kelių mėsinių veislių ar pieninės ir mėsinės veislės avių mišrūnus);
 4. Už pienines ožkas (pienui laikomas pieninės veislės ožkas (pateles) arba kelių pieninių veislių  ožkų mišrūnes-pateles).

2. Kokie pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už gyvulius?

1. Mėsinius galvijus, pieninės veislės bulius, mėsines avis ir pienines ožkas savo valdoje privalu nepertraukiamai išlaikyti ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų.

2. Būtina gyvulius suženklinti ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų spalio 31 d.

3. Mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai turi būti ne jaunesni kaip 12 mėn. amžiaus.

4. Pieninių x mėsinių veislių mišrūnes karvių (veislės kodai: 81 ir 82) atvesti veršeliai privalo būti išlaikyti 5 mėnesius prie šios karvės laikytojo valdoje einamaisiais metais. Jei pieninių x mėsinių veislių mišrūnė karvė veršiuotųsi einamaisiais metais po liepos 31 d., tuomet pareiškėjas galėtų pretenduoti gauti išmoką už šią karvę mišrūnę, jeigu šių metų veršelio ir praėjusių metų veršelio bendrai sudėtas išbuvimo prie karvės mišrūnės laikotarpis būtų 5 mėn.

 Atkreipiame dėmesį, jog šis reikalavimas netaikomas pieninių x mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms, pieninių x mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, atvedus negyvus veršelius, ar jų veršeliams kritus ir grynaveislėms mėsinių veislių ir mėsinių x mėsinių veislių mišrūnėms  karvėms.

 

Išmokos gavėjai privalo laikytis:

– Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir juose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų.

– Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų.

– Geros agrarinės  ir aplinkosaugos  būklės reikalavimų.

Išmoka mokama jei gyvulys yra:

- paskerdžiamas,

- parduodamas eksportui,

- parduodamas pripažintai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (toliau – pripažintas kooperatyvas), kurios nariu registruotas pareiškėjas ar jo valdos partneris, ar šeimos narys (pripažintas kooperatyvas įsigytus gyvulius turi realizuoti (parduoti skerdyklai, eksportuoti) ne ilgiau kaip per 59 kalendorines dienas),

- įvykus gyvulio kritimui,

- esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d.

–  išmoka einamaisiais metais už tą patį gyvulį gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jeigu gyvulys buvo parduotas  kitam laikytojui, pardavėjui išmoka neskiriama.

3. Ar paskerdus galviją reikia į ŽŪIKVC (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) išsiųsti galvijo pasą? 

Taip, per septynias dienas po paskerdimo reikia grąžinti galvijo pasą ŽŪIKVC.

4. Ūkininkas mėsinius galvijus papjovė savo reikmėms ir nurašė 14 kodu. Galvijas 60 dienų išlaikytas valdoje.. Ar paskerdus galviją reikia į ŽŪIKVC (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) išsiųsti galvijo pasą?

Taip, per septynias dienas po paskerdimo reikia grąžinti galvijo pasą ŽŪIKVC.

5. Kokių Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir juose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų turi laikytis ūkinių gyvūnų laikytojai?

1. Galvijų laikytojai galvijų kaitos (prieauglio atsivedimo, skerdimo, gaišimo) ir perkėlimo (išvežimo iš laikymo vietos, bandos, atvežimo į laikymo vietą, bandą) duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas patys (turintieji prisijungimą prie Ūkinių gyvūnų registro) registruoja Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) arba praneša Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam skyriui pateikdami užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą arba kreipiasi į paslaugų teikėją (privačius veterinarijos gydytojus, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojus).

2. Avių, ožkų laikytojai avių, ožkų prieauglio atsivedimo duomenis registruoja ŪGR per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos, o skerdimo, gaišimo ir perkėlimo duomenis – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Laikytojai patys registruoja duomenis ŪGR arba praneša Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam skyriui pateikdami užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą arba kreipiasi į paslaugų teikėją. Siekiant paramos avių prieauglį būtina paženklinti per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo.

 

 

SUSIETOJI PARAMA UŽ PIENINES KARVES

1. Kokie pagrindiniai reikalavimai, siekiant gauti susietąją paramą už pienines karves 2020 m.? 

2020 m.  parama mokama tiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu 2019 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės. Taip pat pieno gamintojas turi būti pardavęs ne mažiau kaip 500 kg pieno per metus iš vienos pieninės karvės. Be to, pieno gamintojas 2020 metais turi pateikti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo paraišką bei joje pažymėti, kad nori gauti susietąją paramą už pienines karves. Pieno gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti, taip pat privalo pateikti pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaracijas nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki liepos 31 d. (imtinai).

2. Kiek laiko reikia išlaikyti pienines karves, norint gauti susietąją paramą?

Šiuo atveju išlaikymo periodas nėra nustatytas. Laikymo trukmė nėra svarbi, nes skaičiuojamas 2019 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d. laikotarpio aritmetinis pieninių karvių vidurkis. Pvz., pieno gamintojas nurodytu laikotarpiu laikė vieną pieninę karvę 6 mėnesius, tokiu atveju gamintojas gaus pusę numatytos išmokos, jeigu atitiks visus kitus nustatytus reikalavimus, t. y. pateiks paraišką, bus pardavęs ne mažiau kaip 500 kg pieno per metus, bus registruotas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 

3. Ar gali būti skiriama susietoji parama už pieninių bei mėsinių veislių karves mišrūnes? 

Ši parama skiriama tik už pieninių veislių  karves (mišrūnės neįskaičiuojamos).

4. Ar gausiu susietąją paramą, jei karves laikiau tik kelis mėnesius?

Taip, jeigu atitiksite visus kitus nustatytus reikalavimus šiai paramai gauti. Tiesiog šiuo atveju, 12 mėnesių aritmetinis vidurkis bus atitinkamai mažesnis.
 
5. Kas gaus susietąją paramą, jei karves, ūkį ir visą valdą perdaviau kitam asmeniui nepasibaigus nurodytam laikotarpiui (balandžio 1 d.–kovo 31 d.)?
 
Jeigu visa valda perduodama nepasibaigus nurodytam laikotarpiui (t. y.  nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.), tai valdos perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, gali teikti paraišką ir prašyti šios paramos, jeigu atitinka visus nustatytus reikalavimus. Valdos perdavėjui šiuo atveju parama negali būti skirta.

Jeigu visa valda perduodama pasibaigus pasėlių deklaravimo laikotarpiui, tačiau valdos valdytojas atitinka visus reikalavimus paramai gauti, tai valdos perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo ir pridėti fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodyti banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.

 

SUSIETOJI PARAMA UŽ AUGALUS

1. Už kokius augalus galima gauti susietąją paramą? 

Susietąją paramą galima gauti už auginamus:

1) vaisius, uogas (klasifikatoriaus V grupės kodai: 1-5, 7-13, 15-23, 25-26);

2) atvirajame grunte auginamas daržoves (išskyrus bulves) (klasifikatoriaus I grupės kodai 21-34, 36-51 ir V grupės 37-39 kodai);

3) uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) auginamas daržoves (klasifikatoriaus I grupės 18, 19 ir 81 kodai);

4) baltyminius augalus (žirniai, pupos, lubinai, liucernos, dobilai, vikiai, gargždeniai, seradėlės, esparcetai, barkūnai, ožiarūčiai, lęšiai, žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys arba susidedantys tik iš baltyminių augalų);

5) sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus (klasifikatoriaus I grupės 1-4, 6-9, 13, 82, 83 kodai);

6) sėklines bulves (klasifikatoriaus I grupės 52 (BUL) kodas);

7) cukrinius runkelius (klasifikatoriaus I grupės 54 (CUR) kodas).

2. Ar yra nustatytas mažiausias plotas susietajai paramai už augalus gauti? 

Taip, išskyrus dvi susietosios paramos už augalus schemas, būtent, paramą už vaisius ir uogas, taip pat paramą už daržoves atvirajame grunte, visoms kitoms susietosios paramos už augalus schemoms yra nustatytas mažiausias plotas –  0,5 ha.

3. Ką dar turėtų žinoti pareiškėjai apie bendruosius reikalavimus susietajai paramai už augalus gauti? 

Pareiškėjai, norintys gauti susietąją paramą už augalus, deklaruodami jų laukus, paramos paraiškoje turi pažymėti, kad prašo už juos susietosios paramos už plotą (paraiškos 8 stulpelis).

Pareiškėjai privalo laikytis kompleksinės paramos reikalavimų – jų nesilaikant taikomas atitinkamas paramos sumos sumažinimas.

4. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už vaisius, uogas ir daržoves atvirajame grunte?

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų ir daržovių (išskyrus bulves) auginimą atvirajame grunte, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. privalo nuimti užaugintą derlių.

5. Prašau pateikti mišinių pavyzdžius pagal kodus BMI, NMI, ŽMI, nes nežinome, kokie augalai priskiriami prie baltyminių.

Prie baltyminių augalų priskiriami II ir III klasifikatoriaus grupėms priskirti augalai. BMI kodu deklaruotinų augalų pavyzdys galėtų būti vikių-avižų mišinys, kuriame vikiai yra vyraujantys (t. y. sudaro daugiau nei 50 proc.). NMI kodu deklaruotinų augalų pavyzdys galėtų būti vikių-avižų mišinys, kuriame vikiai nėra vyraujantys (t. y. sudaro 50 proc. ar mažiau). ŽMI kodu deklaruotinų augalų pavyzdys galėtų būti dobilų-motiejukų mišinys, kuriame dobilai yra vyraujantys (t. y. sudaro daugiau nei 50 proc.). Daugiau informacijos apie mišinių deklaravimą rasite nuorodoje: Kaip deklaruoti mišinius.

6. Paraiškoje 1,55 ha žirnių. Ar gali gauti susietąją paramą už 0,05 ha žirnių laukelį?

Už 0,05 ha dydžio lauką nemokama nei susietoji parama, nei kitos tiesioginės išmokos, kadangi pagal taisyklių reikalavimus išmokos mokamos tik už ne mažesnius nei 0,1 ha laukus (išskyrus atvejus, kai laukai skirti selekcijai ir moksliniams tyrimams).

7. Ar gaus susietąją paramą pareiškėjas už daugiamečių žolių mišinį: liucernos 50%, baltųjų dobilų 5%, varpinių žolių 45 %??

Susietosios paramos pareiškėjas negaus, nes baltyminių augalų mišinyje su kitais augalais, už kurį mokama susietoji parama, negali būti kitų nei III klasifikatoriaus grupei (žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje) priskirtų žolinių augalų.

8. Ar ūkininkas šiais metais, t. y. šį pavasarį, pasisodinęs šilauogių uogyną ir deklaruodamas gali prašyti susietos paramos už uogynus?

Taip, ūkininkas, šių metų pavasarį pasodinęs šilauogių uogyną, gali jį deklaruoti ir prašyti susietosios paramos už uogynus.

9. Ar deklaruojant šildomus šiltnamius iš bendro deklaruojamo ploto reikia atimti šiltnamio plotą, kuriame įrengta šildymo įranga?

Deklaruojant šildomuose šiltnamiuose auginamas daržoves, plotą, kuriame stovi šildymo įranga, reikia atimti iš viso deklaruojamo šiltnamio ploto.

10. Prie kokios susietosios paramos augalų grupės priskirti daržoves, auginamas inspektuose, prie uždaro ar atviro grunto daržovių?

Daržovės, auginamos šiltnamiuose (inspektuose), kurie nėra įregistruoti kaip statiniai Nekilnojamojo turto registre ir patenka į paramai tinkamą bl1 bloką, yra priskiriamos prie atvirojo grunto daržovių.

11. Kokiu atveju, deklaravimo metu, 13 stulpelyje, prie daržovių, reikia rinktis (agurkų, pomidorų ir kt.) sutartinį kodą PR?

Tuo atveju, kai jie auginami persodinti, o ne derliui gauti.

12. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)?

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose), privalo:

- deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha uždarajame grunte auginamų daržovių plotą;

- šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose. Gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą Agentūros ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos. Gamybinės veiklos pabaiga nustatoma  po 30 kalendorinių dienų, kai buvo išrašyti paskutiniai produkcijos realizavimo dokumentai;

- turėti veikiančias stacionarias (nuolatinę, ilgalaikę sistemą, kuri užtikrintų tolygų šilumos paskirstymą visame šiltnamyje) šildymo ir automatines laistymo sistemas;

- šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2019 m. – Nekilnojamojo turto registre;

- ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 d. pareiškėjas turi Agentūrai pateikti informaciją apie realizuotą produkciją (sąskaitų, sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių, kasos aparato kvitų arba pinigų priėmimo kvitų, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kopijas arba jų suvestines);

- užtikrinti, kad Agentūros atliekamos patikros vietoje metu visame deklaruotame tinkamame paramai plote (uždarajame grunte) būtų vykdoma gamybinė veikla;

- tvarkyti buhalterinę apskaitą;

- pareiškėjas minimus dokumentus ar jų kopijas privalo pateikti vykdomų patikrų ūkyje metu ir iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Agentūrai.

13. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus?

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, privalo:

- deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha sertifikuota sėkla apsėtą javų plotą;

- išsėti ne mažesnį kaip nustatytą sertifikuotų sėklų kiekį pagal atskirą pasėlį;

- einamųjų metų sėjai naudoti sėklą, įsigytą ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos;

- pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus:

jeigu sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes (jei sėkla buvo įsigyta iš ES šalyse veikiančio užsienio šalies dauginamosios medžiagos tiekėjo). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalo rūšis, veislė ir kategorija;
jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate;

- dokumentus privalo ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo metų išsaugoti ir pareikalavus pateikti Agentūrai.

14. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės?

Pareiškėjai, kurie yra įtraukti į Valstybinės augalininkystės tarnybos administruojamą atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą ir siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, privalo:

- deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginamos sėklinės bulvės;

- Valstybinės augalininkystės tarnybos nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves.

15. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai?

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, privalo:

- deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha cukrinių runkelių plotą;

- pateikti su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu sudarytą cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį (arba jos kopiją, jeigu paraiška teikiama savarankiškai, prisijungus prie PPIS), galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti;

- išsaugoti su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu sudarytą cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį ne trumpiau kaip dvejus metus nuo paraiškos teikimo metų ir pareikalavus pateikti Agentūrai.

1. Kas yra išmoka už pirmuosius hektarus?

Išmoka už pirmuosius hektarus yra paramos schema, kurios tikslas – padidinti paramą smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, skiriant nustatyto dydžio (Eur už ha) papildomą išmoką už pareiškėjo deklaruotą iki 30 ha plotą. Tarkime, ūkininkas deklaruoja 100 hektarų, vadinasi, už juos gaus pagrindinę išmoką, o už pirmuosius 30 hektarų gaus dar ir papildomą išmoką. O tie, kurie dirba mažiau kaip 30 ha, gaus padidintą išmoką už visus savo hektarus.

2. Ką dar turėtų žinoti pareiškėjai apie reikalavimus, susijusius su išmoka už pirmuosius hektarus? 

Pareiškėjai turėtų žinoti, kad negalima dalyti valdos siekiant gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalijimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalijimą ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius, pareiškėjai nepateiks reikalingų dokumentų.

Pareiškėjams, iki einamųjų metų spalio 1 d. nepateikusiems reikalingų dokumentų ar pateikusiems ne viso ploto dokumentus, arba, vadovaujantis pateiktais dokumentais nustačius, kad deklaruotas plotas buvo keistas siekiant gauti didesnę paramos sumą, išmoka už pirmuosius 30 ha nemokama tiek deklaruotą plotą padidinusiems, tiek jį sumažinusiems pareiškėjams. 

 

  1. Kiek ir kokie GAAB reikalavimai taikomi?

Nuo 2015 taikomi šie septyni GAAB reikalavimai:

• GAAB1 dėl draudimo paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose;

• GAAB2 dėl paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti;

• GAAB3 dėl draudimo išleisti pavojingas nuotekas;

• GAAB4 dėl juodojo pūdymo;

• GAAB5 dėl draudimo auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (šakniavaisius ir šakniagumbius) šlaituose;

• GAAB6 dėl draudimo deginti žemės ūkio augalus, jų ražienas ir žolę ganyklose arba pievose;

• GAAB7 dėl valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų išsaugojimo ir draudimo kirsti medžius paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu NATURA 2000 PAST teritorijose.

PASTABA. Dalis iki 2014 m. galiojusių GAAB reikalavimų, tokių kaip ganyklų arba pievų priežiūra (šienavimas, šieno tvarkymas ir kt.), nuo 2015 m. netaikomi. Atkreipiame dėmesį, kad ganyklų arba pievų ir priežiūros (šienavimas, šieno tvarkymas ir kt.) reikalavimai yra numatyti kaip žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai.

 Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 patvirtintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašas.

2. Kokie pasikeitimai sankcijų apskaičiavime už GAAB reikalavimų pažeidimus? 

Sankcijų skaičiavimas nesikeitė, palyginti su iki 2015 m. galiojusiomis nuostatomis.

Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306, Galiojančią  suvestinę redakciją galima rasti čia.

3. Ar 2015 m. gali būti pritaikyta sankcija už pakartotinį pažeidimą, jei patvirtinti nauji GAAB ir Valdymo reikalavimų aprašai?

2015 m. nėra ,,nuliniai“ atskaitos metai pažeidimų pasikartojimui nustatyti, t. y. jei 2013 m. buvo pažeistas reikalavimas, tą patį reikalavimą pažeidus 2015 m. bus pritaikyta sankcija už pakartotinį pažeidimą. Jei buvo nustatytas reikalavimo pažeidimas 2014 m., o 2015 m. ar 2016  metais vėl nustatytas to paties reikalavimo pažeidimas, jis laikomas pakartotiniu ir taikoma atitinkama sankcija.

PASTABA. Pareiškėjų patogumui Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimus taikymo metodika papildyta 4–6 priedais, kuriuose pateiktos reikalavimų atitikties lentelės.

4. Kas yra Dirvos erozijos sluoksnis, kokiu principu jis sudarytas, kur kreiptis, dėl koregavimo?

Siekiant, kad pareiškėjai tiksliau  žinotų, kurie  plotai patenka į erozijai jautrias teritorijas, buvo sudarytas Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis.

Plotuose, kurie kertasi su sluoksnyje pažymėtomis teritorijomis, privaloma laikytis nuo 2010 m. galiojančio GAAB reikalavimo dėl draudimo auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, kukurūzus, pašarinius ir cukrinius runkelius ir kitus šakniavaisius ir šakniagumbius) šlaituose.  

Tai vektorinis plotinis sluoksnis, sudarytas naudojant LR teritorijos erdvinius duomenis: skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų, erdvinio reljefo duomenis ir M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenis  ( GDR10LT).

Tam, kad DE sluoksnis būtų pakoreguotas, reikėtų kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC), nurodant konkrečią koreguotiną vietą. ŽŪIKVC nurodo taškus ir  kitas sąlygas dėl matavimo duomenų. Šlaito statumo matavimus nurodytuose taškuose specialia įranga turi atlikti  specialistas –  sertifikuotas juridinis ar fizinis asmuo. Jei specialisto matavimai bus tinkami koregavimui DE sluoksnis bus pakoreguotas.

5. Kas yra Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų sluoksnis, kokiu principu jis sudarytas, kur kreiptis dėl atnaujinimo?

Siekiant užtikrinti 1 GAAB reikalavimo ,,Draudžiama paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose“, kaip tai nustatyta Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, įgyvendinimą ir palengvinant pareiškėjams nustatyti šių apsaugos  juostų ribas.

Šis sluoksnis yra LR teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio (sutrumpintas pavadinimas – SŽNS_DR10LT) dalis. Nustatant paviršinio vandens telkinių apsaugos juostas vadovaujamasi Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540. SŽNS_DR10LT atnaujinti 2018 m. nenumatyta.

6. Kodėl draudžiama statesniuose nei 12 proc. šlaituose auginti šakniavaisius ir šakniagumbius (bulves, cukrinius runkelius ir kt.), t. y. taip vadinamuosius kaupiamuosius augalus?

Tai yra geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimas, kuriuo siekiama mažinti dirvos eroziją. Šakniavaisių ir šakniagumbių negalima auginti  statesniuose nei 12 proc. šlaituose, nes  tai  sukelia riziką dėl dirvos naudingojo sluoksnio ,,nuplovimo“. Šis reikalavimas Lietuvoje galioja jau nuo 2010 m.

7. Ar gali pareiškėjas susilaukti sankcijos už GAAB reikalavimo nesilaikymą, jei jis augins kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose negu 12 proc. šlaituose (Dirvos erozijos sluoksnio ribose), tačiau nepretenduos į paramą už šiuos plotus?

Taip, gali. Kompleksinės paramos reikalavimai (apima ir GAAB reikalavimus) taikomi visiems  valdoje esantiems plotams, nepaisant to, ar pareiškėjas už juos prašo paramos, ar neprašo.

8. Pareiškėjas nesutinka su Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnyje pavaizduota erozijai jautrios teritorija, nes, jo nuomone, nėra šlaito. Kokie veiksmai reikalingi, kad būtų panaikintas tokios teritorijos pavaizdavimas sluoksnyje?

Tam, kad Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis būtų pakoreguotas, pareiškėjas kreipiasi į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC) nurodydamas, kuriame lauke šlaitas, patenkantis į erozijai jautrių teritorijų sluoksnį, jo nuomone vis tik nėra statesnis nei 12 proc., o ŽŪIKVC nurodo taškus, kuriuose turi būti atlikti specialisto, t. y. kvalifikuoto geodezininko   matavimai ir kitas sąlygas dėl matavimo duomenų. Jei specialisto matavimai bus tinkami koregavimui – erozijai jautrių teritorijų sluoksnis bus pakoreguotas.

1. Jei pareiškėjas įbraižo apsaugines juostas arba sumažėja jo EKO plotas, ar jis nebeatitinka reikalavimų? 

Reikalavimo įbraižyti apsaugines juostas nėra, tačiau pareiškėjas savo noru įbraižyti jas gali. KPP 2014–2020 priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose 2015 m. balandžio 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-286, 22.6 papunktyje yra nurodyta, jog pareiškėjas per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos gali sumažinti paramos paraiškoje nurodytą plotą ne daugiau kaip 10 proc. pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Sumažinus plotą daugiau nei 10 proc., bus taikomos Įgyvendinimo taisyklėse nurodytos sankcijos.

2. Ar ant EKO ūkio apsauginės juostos galima įbraižyti atskirą lauką? 

Apsauginės juostos nėra privalomos, todėl laukas turi būti įbraižomas pagal žemės dirbimo ribą.

3. Ar reikia taikyti žalinimo reikalavimus ekologinių ūkių apsaugos juostose?

Deklaruotiems laukams pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ žalinimas yra įskaitomas pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklėse nustatytus žalinimo reikalavimus, išskyrus apsaugines juostas. Apsauginės juostos nėra sertifikuojamos.

4. Ar galimas šienavimas ekstensyviose pievose?

Visi reikalavimai pareiškėjams, dalyvaujantiems priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas“ ganant gyvulius yra nurodyti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose 2015 m. balandžio 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-254. Ši veikla įgyvendinama ganant gyvulius įsipareigotuose plotuose. Šienaujami tik nenuganytos žolės likučiai.

5. Kokie yra „specifinių pievų“ išskirtiniai bruožai? 

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“ pareiškėjai vykdo Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose. Informacija apie šiuos plotus skelbiama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

6. Ar apsauginėse juostose galės būti tik pasėliai, deklaruojami kodais GPŽ, DGP ir PDJ?

GPŽ (Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 m.“), DGP („Daugiametės ganyklos arba pievos 5 m. ir daugiau“) ir PDJ (juodasis pūdymas).

Gali būti deklaruojama šiais ir kitais pasėlių kodais, išvengiant aplinkybių dėl paralelinės gamybos.

7. Ar dalyvaujant KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ įsėlis rudeniop turi būti apartas, ar jis ateinančiais metais turi būti deklaruojamas atskiru naudmenos kodu?

Priklausomai nuo sėjomainos, parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai bus auginamos daugiametės žolės. Įsėlis rudeniop gali būti apartas, tačiau šis plotas einamaisiais metais turėjo būti deklaruotas įsėlio kodu „ĮS“.

8. Jeigu ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkas per 5 metus nesilaiko įsipareigojimo 1 metus įsėti daugiamečių žolių įsėlį, ar bus jam taikoma sankcija? Kokio dydžio?

Priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių 26 punkte yra nurodyta, Pareiškėjai, kurių laukuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį.

Tuo atveju, jei nesilaikoma 26 punkte nurodyto reikalavimo, parama einamaisiais metais už tuos laukus bus skiriama.

9. Ar mėginius žemės tyrimams gali paimti pats pareiškėjas?

Mėginių žemės tyrimams pats pareiškėjas paimti negali.

10. Ar gali pareiškėjas, deklaruojantis dobilus kaip įsėlį ĮS, bet auginantis juos sėklai savo reikmėms, suteikti požymį SĖ, nes neatitinka dauginamosios medžiagos tiekėjo reikalavimų? Ar jam bus mokama kaip už įsėlį?

Taip, gali. Tokiu atveju bus mokama kompensacinė išmoka už įsėlį.

11. Ar ekologinio lauko apsauginei juostai, kuriai parinksime sutartinį kodą AJ, galima prisiimti MPŪV įsipareigojimus?

Galima būtų, jei atitiktų MPŪV įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

12. Ar galima ekologiškai ūkininkaujant ir turint žolinės produkcijos perteklių parduoti ją kitam ūkininkui? Ar galima paraiškoje prie lauko parinkti sutartinius kodus EK ir 12 stulpelyje PP?

Taip, galima ekologiškai ūkininkaujant ir turint žolinės produkcijos perteklių parduoti ją kitam ūkininkui. Galima, jei tai nėra susiję su gyvulių laikymu ir kitais įsipareigojimais pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.

Kokie tiesioginių išmokų dydžiai 2021 metais?

2021 m. vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų plotą (už 1 ha) dydžiai pagal atskiras schemas:

Pagrindinė išmoka – 76,16 Eur;

Žalinimo išmoka – 61,11 Eur;

Išmoka už pirmuosius hektarus – 72,21 Eur;

Išmoka jaunajam ūkininkui – 85,72 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-04