Geodezija – mokslas, tiriantis Žemės formą, dydį ir gravitacijos lauką bei vietovės matavimus, susijusius su Žemės paviršiaus planų ir žemėlapių sudarymu. Jis reikalingas tiek žemės formai ir dydžiui nustatyti, tiek planams ir žemėlapiams sudaryti. Geodeziniai matavimai lemia žemėlapių tikslumą ir duomenų patikimumą.

Geodezininkas – specialistas, kuris pirmasis ateina į bet kurio objekto statybų aikštelę, atlieka nužymėjimo darbus, dalyvauja visame statybos procese ir net pastačius objektą, atlieka pastato stebėjimo matavimus.

Geodezininkai atlieka topografinius ir kartografinius darbus, kurie apima:

 • aerofotografavimą;
 • topografinių ir batimetrinių planų sudarymą;
 • statomų ir nutiestų inžinerinių tinklų planų sudarymą;
 • oro navigacinių žemėlapių, jūrlapių gamybą;
 • kartografinių duomenų bazių sudarymą;
 • komercinio pobūdžio teminį kartografavimą.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis geodezijos ir kartografijos darbus, – Geodezijos ir kartografijos įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja:

 • Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paskirtį;
 • valstybinius georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius;
 • georeferencinio pagrindo kadastro paskirtį, jo steigimo ir tvarkymo principus;
 • geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos nuosavybės teises;
 • valstybės ir savivaldybių institucijų, geodezininkų teises ir pareigas geodezijos ir kartografijos srityse.

Projekto pavadinimas - Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007).

Projekto tikslas

Aprūpinti naudotojus kokybiškais topografiniais ir inžinerinės infrastruktūros erdviniais duomenimis, užtikrinti sklandų ir patogų susijusių el. paslaugų teikimą.

Projekto uždaviniai

Plėtoti su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, užtikrinant centralizuotą naudotojų prieigą prie šių erdvinių duomenų.

Plėtoti su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusias el. paslaugas, sukuriant naujas į naudotojus orientuotas el. paslaugas ir kompleksiškai pertvarkant esamas.

Sukurti statinių gyvavimo ciklo technologinius sprendimus, užtikrinant mainų sąsajas su išorinėmis IS/registrais

Siekiamas rezultatas

Padidintas erdvinių duomenų pasiekiamumas; sumažintas paslaugų teikimo laikas; sukurtos sąlygos kurti pridėtinės vertės IT produktus; sumažintas klaidų naudojant duomenis kiekis.

Projektas skirtas

Specialistams ir erdvinių duomenų tvarkytojams

Projekto trukmė

2018-2021 m.

Projekto finansavimas

Europos regioninės plėtros fondas

Kontaktinė informacija

[email protected]

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema: www.planuojustatau.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-26