Aktualijos

  • Paskelbtas 2013 m. gruodžio 17 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS  REGLAMENTAS (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007.
  • Paskelbtas 2011 m. gruodžio 19 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1333/2011, nustatantis bananų prekybos standartus, tų standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje.
  • Paskelbtas 2011 m. birželio 7 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11