Pieno gamintojų organizacijos

Pieno gamintojai, norėdami sustiprinti savo derybines galias, gali jungtis į pieno gamintojų organizacijas. 2012 m. rugpjūčio 13 d. žemės ūkio ministras įsakymas Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) reglamentuoja pieno gamintojų organizacijų kūrimąsi ir įgyvendina 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl sutartinių santykių pieno ir pieno produktų sektoriuje (vadinamas „Pieno paketas“). Šis reglamentas sudaro galimybes pripažinti pieno gamintojų organizacijas bei jų asociacijas, kurioms bus suteiktos išimtinės teisės derantis su pieno perdirbimo įmonėmis.

Reglamente numatyta, kad pieno gamintojų organizacijos ar jų asociacijos gali derėtis dėl savo narių parduodamo pieno visų sutarties sąlygų, tarp jų ir kainos, jeigu bendras pieno kiekis, dėl kurio pardavimo deramasi, neviršys:

  • 3,5 % viso ES pagaminamo pieno kiekio;
  • 33 % viso šalyje pagaminamo ir parduodamo pieno kiekio.

Žemės ūkio ministro patvirtintose taisyklėse nustatyti minimalūs reikalavimai gamintojų organizacijai. Ją turi sudaryti:

  • ne mažiau kaip 20 narių;
  • bendras narių melžiamų karvių skaičius prašymo pateikimo dieną yra ne mažiau kaip 200;
  • narių parduodamo pieno kiekis per metus (imant paskutinių 12 mėn. laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos) – ne mažesnis kaip 1000 t.

Administravimo procedūras atlieka Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, o galutinį gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą – Žemės ūkio ministerija atskiru ministro įsakymu. 

LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (Aktuali redakcija).

2015 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Įstatymu nustatyta, jog tiek pieno pardavėjui, tiek žalio pieno pirkėjui draudžiama atlikti šiuos nesąžiningus veiksmus:

1) vienašališkai nutraukti žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartį apie tai nepranešus kitai sutarties šaliai per sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų;

2) pakeisti žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas apie tai nepranešus kitai sutarties šaliai per sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų;

3) pirkti-parduoti žalią pieną, nesudarius žalio pieno pirkimo-pardavimo sutarties.

Žalio pieno pirkėjui draudžiama atlikti šiuos nesąžiningus veiksmus:

1) perkant žalią pieną, atitinkantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytus kokybės reikalavimus, iš tos pačios žalio pieno pardavėjų grupės ir jį pristatant žalio pieno pirkėjui tokiu pačiu būdu (žalias pienas pristatomas į žalio pieno supirkimo punktą, žalias pienas paimamas tiesiogiai iš ūkio, žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę), žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartyse taikyti skirtingą žalio pieno pirkimo kainą; Nustatyta išimtis - netaikyti vienodos kainos tai pačiai pieno pardavėjų grupei, kai pienas perkamas iš pieno gamintojų organizacijos narių;

2) nesupirkti viso žalio pieno kiekio, pagal Lietuvos žalio pieno pirkėjo ir Lietuvos žalio pieno pardavėjo sudarytas žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis, nukrypstant ne daugiau kaip 10 procentų nuo sutartyse nurodyto žalio pieno kiekio;

3) nepagrįstai mažinti žalio pieno pirkimo kainą;

4) mažinti žalio pieno pirkimo kainą dažniau kaip kas du iš eilės einančius reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpius, kaip nustatyta Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme.

Norėdami mažinti žalio pieno pirkimo kainą, t. y. bazinių pieno sudėties rodiklių kainą, daugiau negu 3 procentiniais punktais, nustatytą pieno pirkimo–pardavimo sutartyje, pieno pirkėjai privalo pagrįsti šios kainos mažinimą ir tokį pagrindimą turi pateikti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai.

Žemės ūkio ministro įsakymai, įgyvendinantys LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą:

  • 2015-07-27 Nr. 3D-600 „Dėl Žalio pieno pirkimo kainos mažinimo pagrindimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aktuali redakcija),
  • 2015-07-27 Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ (Aktuali redakcija).

Kaip laikomasi Įstatymo nuostatų prižiūri VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19