Importo tarifinės kvotos

Lietuvos ūkio subjektai, norėdami į šalį įsivežti iš trečiųjų šalių gyvų gyvulių, mėsos ar jos gaminių su mažesniais nei nustatyti ar nuliniais muitų tarifais, gali naudotis importo tarifinėmis kvotomis, kurias ES Komisija nustato pagal dvišalius susitarimus. Importo tarifinė kvota – tai ES lygiu nustatytas prekių kiekis, kurį galima importuoti per apibrėžtą laikotarpį ir kurį importuojant visiškai atleidžiama (visiškas sustabdymas) arba iš dalies atleidžiama (dalinis sustabdymas) nuo prievolės mokėti įprastinius tokiu atveju mokamus muitus.

Tam, kad įvežti prekes pagal importo tarifinę kvotą, reikia Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos gauti importo licenciją. Importo licencijų gali prašyti šalyje įsisteigę įmonės, PVM mokėtojos, kurios pateikia įrodymus, kad 12 mėnesių prieš paraiškos importo licencijai gauti pateikimą jie prekiavo su trečiosiomis šalimis produktais, kuriems taikomas atitinkamas bendras rinkos organizavimas.

Pagrindinės šalys ir joms suteiktos kvotos, iš kurių su sumažintu arba nuliniu muito tarifu galima į ES teritoriją įvežti gyvus gyvulius, paukščius, mėsą ir jos gaminius nustatytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo, kuris kiekvieniems kalendoriniams metams atnaujinamas (Lietuvos Respublikos muitinės informacija).

ES Komisijos reglamentuose yra nustatyti konkrečių mėsos sektoriaus importo kvotų administravimo reikalavimai.

Lietuvoje importo tarifines kvotas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19