Perinti skirtų kiaušinių gamybos ir pateikimo į rinką standartai

Perinti skirti kiaušiniai turi atitikti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems produktams taikomas nuostatas (,,Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1) 116 straipsnyje (XIV priedo C dalis) nurodytus reikalavimus bei 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0617-20130701&qid=1490109002457&from=EN) nurodytus reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19