Paukštienos gamybos ir pateikimo į rinką standartai

Paukštienos gamybos ir pateikimo į rinką standartai

Visa į rinką tiekiama paukštiena turi atitikti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 992/72, (EEB) 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20160731&qid=1490109130268&from=EN) 78 str. VII priedo V dalyje ,,Paukštienos sektoriaus produktai“ bei 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EK) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0543-20130701&qid=1490256274107&from=EN) nurodytus reikalavimus

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Komisijos reglamento Nr. 1047/2009 nuostatoms, buvo sugriežtinta šviežios paukštienos sąvoka bei išplėsta paukštienos prekybos standartų sritis, apimant šviežios paukštienos pusgaminius, paukštienos pusgaminius, gaminius bei apipiltą sūrymu paukštieną. „Šviežia“ paukštiena dabar laikoma tik ta, kuri prieš tai atšaldymo proceso metu nebuvus sustingdyta ir nuolat laikoma ne žemesnėje nei -2ºC ir ne aukštesnėje nei 4ºC temperatūroje. Todėl reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priede nurodytos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse gali būti naudojami tik prekiaujant produktais, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

2012 m. kovo pabaigoje buvo patikslinta Komisijos reglamento (EK) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės, lietuvių kalbos redakcija ir visi į rinką tiekiamos paukštienos ir jos dalių pavadinimai ir kiti su paukštienos pateikimu į rinką susiję terminai etiketėse turi būti naudojami tokie, kaip nurodyti šioje reglamento redakcijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19